Wagenmgen 75 jaar! bruid, werd het huwelijk in Remagen voltrok ken. (Een van haar zusters trouwde met Ds. Renckhoff uit Anhausen, die tijdens de eerste jaren van het landbouwcoöperatiewezen als voorzitter van een boerenleenbank een rol heeft gespeeld). Op 2 Augustus 1846 werd het eerste kind ge boren, hun dochter Amalie, die later zijn meest trouwe hulp, zijn rechterhand en zijn „privé- secretaresse", zoals >zij zich schertsend noemde, zou worden. Zij bleef ongetrouwd en las haar later bijna geheel blinde vader alle brieven en drukwerken voor, terwijl zij tevens al zijn cor respondentie voerde, nadat de brieven haar wa ren gedicteerd. Op de oudste dochter volgden nog zes kinderen, waarvan er drie reeds op jeugdige leeftijd stierven. Toen Raiffeisen in Augustus 1852 niet zijn ge zin van Flammersfeld naar Heddesdorf moest verhuizen, kon hij daar geen geschikte woning- vinden daarom vestigde hij zich in het aan grenzende Neuwied, waarheen met toestem ming van de regering ook de officiële gemeen telijke gebouwen en kantoren werden overge plaatst. De bouw van een nieuw stadhuis in Heddes dorf met een ambtswoning stond reeds op sta pel het plan werd volgens eigen ontwerp en onder zijn toezicht door Raiffeisen in de loop van het volgende jaar uitgevoerd. Eind 1853 kon Raiffeisen met zijn gezin het nieuwe huis, gelegen in de Dierdorferstraat, betrekken en tevens het stadhuis openen. Zoals in Weyerbusch en Flammersfeld behield Raiffeien ook in Heddersdorf zijn bekwaam heden als bestuursambtenaar. Onvermoeid ar beidde hij aan het hem toevertrouwde gebied, ld ij bevorderde de stichting van officiële in stellingen, voltooide de door hem begonnen Rij11 weg en kwam door middel van verzoek schriften en bekendmakingen op voor de aan leg van een spoorlijn op de rechter-Rijnoever. Van de Landbouwkundige Vereniging voor Rijn-Pruisen ontving hij ter gelegenheid van de premie-uitkering op de jaarlijkse algemene ver gadering in 1860 in Wesel een „eervolle ver melding terzake bevordering van het weide- bedrijf en de drainage". Ook in Heddesdorf bekleedde hij zijn ambt met nauwgezetheid, strengheid, rechtvaardigheid en menselijk ge voel. Er wordt verteld, dat een dief, die door de vindingrijkheid van Raiffeisen was gepakt en tot gevangenisstraf veroordeeld, gedreigd had zichzelf op Raiffeisen te wreken. Toen deze .laatste dit hoorde, nam hij deze map, nadat hij zijn straf had uitgezeten, in zijn dienst om hem hierdoor te helpen weer een geordend leven te gaan leiden. (Wordt vervolgd). Op 13, 14 en 15 September j.1. is te Wagenin- gen het feit herdacht, dat aldaar 75 jaar ge leden een aanvang is gemaakt met het Rijks- landbouwonderwij s. Er was voor deze herdenking alle aanleiding, want de landbouw is in Nederland een zeer be langrijke factor in ons nationaal bestel en voor onze welvaart. Aan een ter gelegenheid van deze herdenking in De Landbode opgenomen artikel van Dr. Ir. D. S. Huizinga ontlenen wij het navolgende Hoe was de toestand? Prof. Mr. P. W. A. Cort van der Linden ving zijn rapport van April 1888 over het landbouw onderwijs in Nederland aan met de volgende zinsneden „Het is niet twijfelachtig, dat aan het land bouwonderwijs hier te lande nog niet de uit- breiding is gegeven, die billijkerwijze mag worden verwacht. Door het toenemend wereld verkeer en de toenemende concurrentie wordt het voor de landbouwer meer en meer een levenskwestie om door kennis en vaardigheid uit te munten boven zijn buitenlandse mededin gers. En terwijl in naburige landen reeds sedert geruime tijd krachtige maatregelen worden ge nomen om de landbouwers in staat te stellen de wapenen, die de wetenschap hun schenkt, te ge bruiken en hun natuurlijke intelligentie te scherpen en te ontwikkelen, is hier van staats wege nog slechts een enkele schrede op deze weg gezet. Liet is onmiskenbaar, dat het buiten land ons een heel eind weegs is vooruit ge streefd en dat het gemis van voldoend onder wijs onze landbouwers en daardoor het gehele vaderland een onberekenbare schade berokkent." 1 2

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1951 | | pagina 12