Ver (/Vlciviv I vi oj In het kort Uit vier plaatsen kwamen ons berichten ter ore van jubilea of andere bijzondere data. Jn Elim legde de heer H. Zondervan zijn functie van kassier neer wegens het bereiken van de 75-jarige leeftijd. Niet minder dan 44 jaar achtereen was hij als kassier werkzaam en be hoorde zodoende tot de „oude garde" uit onze organisatie, die wel en wee van het boerenleen bankwezen hebben meegemaakt. Op 23 Juli herdacht de Coöperatie Boeren leenbank te Leens het veertigjarig bestaan, terwijl tevens de heer C van lloorn 1 sn., die thans voorzitter van het bestuur is, zich 40 jaar aan de bank verbonden wist. Ook de Coöperatieve Boerenleenbank te Ridder kerk vierde onlangs het 40-jarig bestaan met een gezellige avond, waarop enkele films werden vertoond. Hier was het de heer JHerweijcr, die 40 jaar zijn functie als secretaris van het bestuur had vervuld. Ten slotte werd door de Coöperatieve Boeren leenbank ,,.1 iddelham isSo mmelsd ijk" het (landen jubileum van de bank herdacht. De oud- kassier, de heer dopje C sn., was 45 jaar aan de bank verbonden (als bestuurslid en als kassier) en werd thans gehuldigd, terwijl de- heer M. Peekstok het feit herdacht, dat hij ge durende 30 jaar secretaris van het bestuur was. Wij wensen alle jubilarissen en bestuursleden geluk en danken hen voor getoonde toewijding en ondervonden samenwerking, zowel plaatselijk als in het belang van de gehele Raiffeisen- organisatie. CV Spreekuur Leeuwarden Voor de maanden September en October zijn de volgende data vastgesteld: 14 September: afdeling inspectie 28 September: juridische afdeling 12 October: afdeling inspectie 26 October juridische afdeling. Om 11 uur v.m. hopen onze vertegenwoordigers in het Oranjehotel aanwezig te zijn. Raiff eisen-gezinskalender 1952 Een zeer mooi verzorgde kalender met vier aquarellen op royaal formaat naar de vrije natuur in zes kleuren uitgevoerd. Een waardig vertegenwoordiger van Uw bank een goed en goedkoop relatiegeschenk een langdurig werkzaam propagandamiddel. Zendt thans per omgaande Uw bestelling in, opdat de oplage kan worden vastgesteld en de aflevering tijdig kan plaats vinden. Verzonden circulaires No. 4 van rubriek III dd. 27 Juli 1951 Overzicht mutaties voorschot- en credietver- lening van de boerenleenbanken. No. 5 van rubriek III dd. 13 Augustus 1951 Aannemerscredieten. No. 8 van rubriek i\ dd. 20 Augustus 1951 Verklaring bij aanvragen tot transfer van gelden naar Canada. No. 13 van rubriek VIII dd. 31 Juli 1951: Na-inlevering oude premiezegels B.I'.L. door cliënten naar Bedrijfspensioenfonds. No. 2 van rubriek IX dd. 1 Augustus 1951: Restitutie zegelrecht aan verenigingen, die- in 1951 een lening van minder dan 100.000. hebben ontvangen. No. 11 van rubriek X dd. 27 Juli 1951 Nieuwe hypotheektarieven notarissen. Het bouwen van warenhuizen ;t vervolg; van ons bovengenoemd artikel moet blijven overstaan tot het volgende nummer. Spreekuur Alkmaar Voor de maanden September en October zijn wij voornemens de volgende spreekuren te houden 14 September: juridische afdeling 28 Septemberafdeling inspectie 12 October: juridische afdeling 26 Octoberafdeling inspectie. De spreekuren worden gehouden om 10.15 v.m. in het Landbouwhuis. Landbouwcoöperatie Duitsland In 1950 werd 80 van de geproduceerde melk en 60 van de overige agrarische productie via de coöperaties afgezet en verwerkt. Voorts werden ruim 1.3 millioen stuks slachtvee en 260.000 stuks fok- en gebruiksvee coöperatief verhandeld. (Mededeling ministerie van Landbouw). 1 3

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1951 | | pagina 13