Het bouwen van warenhuizen en serres door pachters op gepachte gronden de bank, gevallen, die zich helaas inderdaad voordoen) dan is het te betreuren, dat de cliënt slechts een onredelijk eigenbelang voorstaat en niet de billijkheid van de eis van de bank, die zijn belangen behartigt, wil inzien, en zal er naar gestreefd moeten worden een zo goed mogelijke oplossing te bereiken. Tenslotte is het meten met twee maten tegen over de overige rekening-courantdeposanten niet te verdedigen. Nu de rekening-courant, welke in hoofdzaak spaarrekening is. De oorzaken van het ontstaan zijn in hoofdzaak gelijk aan de voorgaande. De rekening is nu niet in grootboek I, maar in grootboek III ge administreerd en in vele gevallen wordt wel pro visie berekend. De rente is echter dezelfde als de spaarbankrente. Zoals reeds opgemerkt, ko men rekening-courantgelden niet in aanmerking voor belegging op lange termijn, maar hoog stens voor doorgave aan de Centrale Bank. Bij de huidige renteregeling wordt van de Centrale Bank voor deze gelden i )4 ontvangen, zodat bij een spaarbank "rente van bijv. 2)4 hier op een vol procent verlies geleden wordt. Wil een geringe marge voor de bank resteren, dan zal hoogstens voor deze gelden a i ver goed kunnen worden. Het advies is dus de rente te verlagen. Thans blijkt echter, dat men in grootboek III rekeningen heeft geopend, die la ter toch zuivere spaarrekeningen bleken te zijn. In deze gevallen bestaat er geen enkel bezwaar om een dergelijke rekening (mits het een zui vere spaarrekening is) of dat gedeelte, dat con stant op de rekening blijft staan, over te brengen naar grootboek I en om over de overige rekeningen (nu dus alle lopende rekeningen) de lagere rente te vergoeden en provisie te be rekenen. Enkele onzer banken zijn overgegaan tot het vergoeden van een opbeperkte spaarbankrente, een gevolg enerzijds van concurrentie-omstan- digheden, anderzijds van het hoge gemiddelde spaarbanksaldo. Wij willen nadrukkelijk wijzen op het gevaar, dat door een dergelijke rente oneigenlijke spaar gelden kunnen worden aangetrokken, d.w.z. gelden, die op de spaarrekening worden gedepo neerd, zonder dat het doel om te sparen voor ogen staat, maar welke gelden gerangschikt be hoorden te worden onder tijdelijke bedrijfs- overschotten en die als zodanig ook weer met korte tussentijden opgenomen en gedeponeerd worden of waaruit zelfs gegireerd wordt. Bij een beperkte spaarbankrente, waarbij b.v. boven 5.000,1 vergoed wordt, zou het,, voor de betreffende cliënt praktisch om het even blij ven of deze gelden op een rekening in groot boek I dan wel in grootboek III worden ge administreerd. Des te meer is het dan zaak het karakter der gedeponeerde gelden nauwkeurig te observeren. Het onderscheid tussen spaargelden en reke- ning-courantdieposito's is hiermede wel vol doende uiteengezet. Steeds zal ernaar gestreefd moeten worden, dat een verwarring van deze bij de bank gedeponeerde gelden en de daaruit voortvloeiende ongewenste consequenties wor den vermeden. Van cle hand van de heer Mr. H. Ie Loux, ver bonden aan de juridische afdeling van de Cen trale Bank te Eindhoven, kwam onlangs in het orgaan van deze instelling, de Maandelijkse Mededelingen, een artikel voor over boven genoemd onderwerp. Daar ook verschillende van cle bij ons aangesloten banken met dit onder werp in aanraking komen, laten wij bedoeld ar tikel, na bekomen toestemming van de schrijver, hieronder volgen Meerdere malen wordt door plaatselijke boeren leenbanken aan de Centrale Bank verzocht haar goedkeuring te hechten aan het verstrekken van voorschotten of credieten aan tuinders, waarbij als te stellen zekerheden werden opgegeven hypotheek op of zekerheidsoverdracht v5n de door de aanvragers op hun pachtgronden ge bouwde warenhuizen en serres. Hierin vinden wij aanleiding in ons blad de rechtsgevolgen van het bouwen van kassen op gepachte gronden eens aan een nadere beschouwing te onder werpen. Hierbij zal worden getracht een duide 9

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1951 | | pagina 9