De organisatie in cijfers looptijd heeft van 25 jaar, niet is geslaagd.Waar schijnlijk zal het de emittent wel gelukken het materiaal, dat bij de intekening niet werd afge nomen, geleidelijk uit te slijten, daar sommige kleine beleggers aan een vast en onmiddellijk in gaand rentepercentage van 4 de voorkeur geven boven een hogere rente op de lange baan. Maar tekenend voor de toestand op de beleg- gingsmarkt is de mislukking van de lening Haarlem zeker. Het werkelijke renteverschil is eigenlijk nog groter dan uit het rendement, dat voor de lager rentende lening uit de marktkoer- sen kan worden afgeleid, blijkt, omdat de agio- winst niet onder de inkomstenbelasting valt. Tn elk geval lijkt het op grond van de mislukte 25 Jan. 314 96 v« 95 'A 96 Vs 95 Vs 94 V. 95 V* 93 V2 96 Vs 99 V« 77 V2 77 V.6 emissie Haarlem gewettigd de nieuwe rente- schaal, die die minister van Financiën op een ba sis van 4 voor leningen met middelmatige looptijd overigens onlangs heeft vastgesteld, met het doel, hiermede de weg te banen voor een geleidelijke consolidatie van de gemeente- schuld, als onvoldoende aan te merken. Alle tekenen wijzen er o.i. op, dat de rente zich in de naaste toekomst verder in opwaartse rich ting zal blijven ontwikkelen. Hierin ligt trou wens de sleutel voor de oplossing van de finan cieringsproblemen van overheid en bedrijfs leven zowel als voor een herstel van gezonde staatsfinanciën. Doch daarover een andere maal. 98 Vs 97 95 95 8A 87 V,„ 92 v« 91 V u 89 Vs 89 v, 87 Vs 9531/.ü 93 Vu 90 V,,, 90 V18 94 V« 87 V, 89 Vs 87 V, 98 v4 97 3A 77 SA 75 Vi. 70 V2 74 89 88 89 v4 Evenals vorige maanden volgen ook thans hier- leenbanken en wel per 31 Mei 1951 onder weer de verzamelbalansen van de bij de 30 Juni 1951 Centrale Bank aangesloten coöperatieve boeren- per Activa Liquide middelen Kas, giro Centrale Bank Beleggingen Aardappelwissels Schatkistpapier Effecten Deelnemingen leningen Voorschotten gemeenten Voorschotten en dcbctsaldi in lopende rekening Voorschotten particulieren Debetsaldi in lopende rekening Overheidsbetalingen Immobilia. Vast goed Aandelen Centrale Bank 31-5-51 30-6-51 Passiva 7-9 3-9 20.3 5i3-i 39-5 38.6 I98- 0.6 8.1 3-9 Verplichtingen aait derden Banken Centrale Bank Zegeldepot Centrale Bank Vacautiebonnendepot Centrale Bank Creditsakli in lopende rekening Spaargelden Eigen kapitaal Reserve, inclusief bijzondere reserve Transitorische passiva Saldo diversen (winsten, onkos ten te betalen belastingen, enz.) 31-5-51 30-6-51 0.6 0.4 0.4 o-3 161.0 997-7 5i-5 156.6 991.7 .31-9 21 Datum 27 Febr. 3'/2 Nederland 19S1 Nederland 1950 3-3/, Nederland 1947 95 V16 3 Nederland 1962/64 met belast.fac. 95 Vi6 3 Grootboek 1946 9315/16 3 Investeringscert. 96u/i6 3 Nederland 1937 9313/16 3 $-lening 1947 2/2 N.W.S. 3 Indië 1937 A 92 Vs 92 Vs 22 Mrt. 26 Apr. 28 Mei 25 Juni 26 Juli 96 Vis 92 Vs 88 V4 OC CC 9Ö2 V 32 923Vs2 89 V8 89 Vs 87 7/s 95'Vis 90 Vs 90 Vs 88 Vs 94 V16 8931/ 32 9i 100 5/g 100 s/4 IOO 72 92 Vis 90 23.0 528.0 1.0 9.6 148.4 38.2 38.2 218.1 196.5 0.4 1.0 8.1 148.2 226. T i-3 0.2 3-8 0.3 0.2 1213.2 1206.2 1213.2 1206.2

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1951 | | pagina 21