I). verstrekken van credieten aan landbouw coöperaties c. liet aanhouden van een centrale kas terwille van de plaatselijke banken d. bet aanhouden van een rekening-courant voor de plaatselijke banken. Alle banken in het gebied van een districtscen trale zijn hiervan lid, zij hebben ieder één stem oj) de algemene vergadering, doch hun aanspra kelijkheid is beperkt, evenals die der leden. Van de Centrale Bank zijn alleen de districts centrales lid. Ieder der 10 districtscentrales stuurt een aantal afgevaardigden naar de alge mene vergadering, naar gelang van het aantal banken, dat bij iedere districtscentrale is aan gesloten. Elke afgevaardigde heeft één stem. De werkzaamheden van de centrale bank wor den als volgt aangeduid a. het regelen van de credietverleningde dis trictscentrales kunnen op hun beurt weer crediet verkrijgen van de centrale bank; b. het optreden als centrale voor het geldver keer tussen de districtscentrales c. toezicht en controle op de districtscentrales en de plaatselijke banken; d. het bevorderen van de werkzaamheden door propaganda, voorlichting, enz. Meer banken in Zwitserland De Centrale Bank te St. Gallen maakt er met trots melding van, dat in 1950 niet minder dan 20 nieuwe Raiffeisenbanken werden opgericht, waardoor het totaal aantal is gestegen tot 911. Deze 911 banken zijn verdeeld over 22 kantons, die een grondgebied van vier nationale talen omvatten. Ondanks dit taalverschil is Zwitser land een sterke eenheid geworden en hetzelfde treffen wij aan in de organisatie der Raiffeisen banken. Toch zijn er ook wel praktische bezwa ren aan deze meertaligheid verbonden, daar alle formulieren minstens in twee talen (Frans en Duits) gesteld moeten worden, terwijl de thans overleden directeur van de Centrale Bank, de heer Heuberger, destijds als bijzonderheid ver meldde, dat hij vergaderingen in vier talen opende en presideerde. Overigens is het verschijnsel van een groeiend aantal banken wel markant. Gemiddeld werden er sinds 1900 ongeveer 17 banken per jaar op gericht en thans heeft een derde gedeelte van de landelijke gemeenten in Zwitserland een eigen spaar- en credietbank. In honderden dorpen is nog geen Raiffeisenbank gevestigd, zodat nog een verdere groei van het aantal banken ver wacht kan worden, zulks in tegenstelling tot hetgeen in Zweden geschiedde, waar het aantal banken werd verminderd en bet werkgebied werd vergroot. Een vergelijking is evenwel moeilijk te maken, daar de Zwitserse dorpen dusdanig geïsoleerd liggen, dat concentratie heel moeilijk is toe te passen. Het gevolg is, dat de banken over het algemeen van een klein en zelfs zeer klein formaat zijn en in aard en werkzaamheid nog dicht bij de oorspronkelijke gedachten van Raiffeisen staan, liet is ons niet bekend hoe de inspectiedienst aldaar werkt, doch een reisje met een aantal onverwachte kasopnamen kon nog wel eens onverwachte moeilijkheden opleveren, vooral in de winter. Spaardwang in Denemarken I11 de ..Economisch-Statistische Berichten", 110. 1775troffen wij een artikel aan over de mone taire maatregelen in Denemarken van de hand van drs. H. W. J. Bosman. Er wordt in dit artikel een vergelijking getrok ken tussen Denemarken en Nederland, daar beide landen sterk zijn ingeschakeld in het inter nationale handelsverkeer. Verschillende omstandigheden, die ons niet vreemd zijn, hebben ook in Denemarken geleid tot ontwaarding van de Deense kroon en straffe maatregelen werden van overheidswege geno men om het verschijnsel van inflatie tegen te gaan en de geldomloop te verminderen. Reeds in Juli 1950 vond een discontoverhoging plaats van 3J/2 tot 4V2 later nog weer ver hoogd tot 5%, hetgeen natuurlijk een verhoogde debetrente bij de particuliere banken tot gevolg had. De verstrekking van bouwcredieten werd afge remd, doch een credietcontröle, zoals ten onzent door de overheid wordt voorgesteld, kent men niet. Eind 1950 werden verschillende voorstellen door bet parlement aangenomen, die als volgt kunnen worden aangeduideen speciale defensie belasting voor 2 jaren, die 130 millioen kronen per jaar moet opbrengen; een extra belasting op de hogere inkomens, die 28 millioen kronen zal opleveren, verhoging van indirecte belastin- 16

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1951 | | pagina 16