Financieringsregeling voor de herbouw der boerderijen Wetboek geen toepassing vinden, daar door de van partijen beheerst worden door de inhoud toestemming of door de bepaling, dat geen toe- van die verhouding. stemming nodig is, het bouwen onder de pacht- Wordt vervolgd, verhouding is gebracht en de rechten en plichten De Stichting voor de Landbouw acht het ge wenst zich nog eens tot de oorlogsgetroffenen onder de bedrij fsgenoten te wenden met een be richt over de stand van >zaken, wat de herhouw- financiering voor boerderijen betreft. Jammer genoeg kan de aanleiding daartoe niet zijn, dat inmiddels bekend is geworden, hoe de rechten der oorlogsgetroffenen op dit gebied er precies zullen uitzien. De regeling door de over heid heeft nl. nog altijd niet haar beslag en naarmate de tijd verloopt, wordt de zaak er zeker niet gemakkelijker op. Juist daarom mis schien is het echter voor de getroffenen drin gend gewenst eens iets over de ontwikkeling te horen. Het is algemeen bekend, dat de basisbijdragen, welke de wet op de materiële oorlogsschaden voor de schade aan gebouwen voorschrijft, ge baseerd zijn op prijsbasis 1940. Dit is door de wet volledig geregeld. Tussen deze rijksbijdrage op prijsbasis T940 en de noodzakelijke herbouw- 011 herstelkosten gaapt echter een brede kloof en een zeer groot deel der gelden, welke nodig zijn ter overbrugging daarvan, zijn, met name voor al in de landbouwsector, door de bedrijven niet rendabel te maken. In hoeverre en op welke wijze de overheid in deze de getroffenen nog zal bijstaan, is in de wet op de materiële oorlogsschaden wel in grote lijnen aangegeven, doch de concrete regelingen, welke voor het in de praktijk verlenen van deze tegemoetkoming noodzakelijk zijn, omvat deze wet niet. De wet stelde deze regelingen in het vooruitzicht en er werd daarbij bepaald, dat de minister van Financiën, voordat deze rege lingen afgekondigd zullen worden, een com missie van advies om raad zou vragen, welke hij daartoe zou instellen. Dit overleg is inmiddels aangevangen. De Stichting voor de Landbouw is erbij betrokken en tracht voor de belangen der bedrij fsgenoten te waken. De besprekingen zijn echter nog niet afgesloten. Het is aller minst zo, dat de Stichting „het hierbij maar voor het zeggen heeft De overheid streeft naar zuinigheid en op de belangrijke punten toont zij weinig of geen bereidheid aan bezwa ren der Stichting tegen haar plannen tegemoet te komen. Hieronder zullen wij trachten U een beeld te geven van de komende financierings regelingen, voorzover deze nu bekend zijn en momenteel als voorlopige financieringsregeling in de praktijk reeds door het ministerie van Wederopbouw worden toegepast. Tn praktisch alle gevallen zullen de getroffen bedrij fsgenoten straks wat de financiering be treft een keus kunnen maken uit enige verschil lende systemen. In vele gevallen vraagt de wederopbouwdienst reeds thans aan de getrof fenen een keus te doen. Gelukkig is deze keus echter nog maar voorlopig. Als dat niet zo was dan zou de getroffene in zekere zin een „kat in de zak" kopen. Geen der regelingen tussen welke de getroffene kiest is immers op het ogenblik van kracht of bekend. Over deze kwestie hebben tussen de Stichting voor de Landbouw en de overheid de nodige besprekingen plaats gehad en de voorlopigheid staat volledig vast. Dat de wederopbouw de voorlopige keuze niettemin laat maken, is ter vergemakkelijking der administratie voor de overheid. Men kan er globaal gezegd over de hele lijn rekening mee houden, dat er tot op beden niets onherroepelijks is gebeurd met uit zondering van de vaststelling der rijksbijdrage op prijsbasis 1940. Alle bestaande financie ringen zijn nog maar voorlopig en zullen nog door de definitieve moeten worden vervangen. Voor de getroffenen, die wat de herbouw be treft onder de afdeling boerderijenhouw ressor teren, zullen andere regelingen gelden dan voor de overige getroffenen. Wij zullen hieronder iets zeggen over de regelingen, welke de eerste categorie van betrokkenen te wachten staan. De verschillende systemen tussen welke de ge troffene, of wat sommige systemen betreft ten 11

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1951 | | pagina 11