De organisatie in cijfers Het is dus begrijpelijk, dat de belangstelling op de veemarkten gering was. Het slachtvee daalde weer iets in prijs, terwijl door verhoging van de baconprijs de varkens- prijzen begonnen aan te trekken. De noteringen zeuren voor: ACTIVA 30-4 31-5 1951 1951 Liquide middelen Kas, giro 21.6 23.0 Centrale Bank 553-7 528.0 Beleggingen Aardappel wissels 1.1 1.0 Schatkistpapier 9.6 9.6 Effecten 148.6 148.4 Deelnemingen leningen 37.8 38.2 Voorschotten gemeenten 38.4 38.2 Voorschotten en dcbctsaldi in lopende rekening Voorschotten particulieren 210.5 218.1 Debetsaldi in lopende rekening 195-6 196-5 Overheidsbetalingen 0.6 0.4 Immobilia Vast goed 7.6 7.9 Aandelen Centrale Bank 3.9 3.9 Activa: De voorschotten en debetsaldi in lo pende rekening stegen metf 8.3 m. De immobilia namen af niet0.3 8.6 111. De beleggingen namen af met o. 1 Passiva: De verplichtingen aan derden namen af met 16.2 m. De transitorische passiva daalden met 0.2 16.4 m. De reserve nam toe met 0.4 16.— f 24.5 m. Zware varkens 2.24 2.28 Baconvarkens 2.27 2-31 Lichte varkens i.io 2. Door het zomerweer kwamen er een massa bloemen tegelijk in bloei en waren de aanvoeren aan de veilingen uitzonderlijk groot. Dit had tot gevolg dat de prijzen laag waren, liet bui tenland koch: nogal wat kortstelige rozen. PASSIVA 30-4 31-5 1951 19S1 Verplichtingen aan derden Banken 0.4 0.6 Centrale Bank 0.2 0.4 Zegeldepot Centrale Bank 0.7 0.4 Vacantiebonnendepot Centrale Bank 0.2 0.3 Creditsaldi in lopende rekening 168.5 161.o Spaargelden 1006.4 997-7 Eigen kapitaal Reserve, inclusief bijzondere reserve 51.1 51.5 Transitorische passiva Saldo diversen (winsten, onkos ten te betalen belastingen, enz.) 1.5 1.3 Liquide middelen Het tegoed der boerenleenbanken bij de Centrale Bank daalde met f 25.7 m. De schuld der boerenleenbanken aan de Centrale Bank steeg met 0.2 De kas- en girosaldi stegen met1.4 f 24.5 m Beleggingen Een afname vertoonden de posten: Aardappelwissels 0.1 m. Effecten 0.2 Voorschotten gemeenten 0.2 f 0.5 m. De deelnemingen leningen stegen met 0.4 Hieronder laten wij de verzamelbalans volgen leenbanken per 30 April en 31 Mei 1951. van de bij de Centrale Bank aangesloten boeren- 1229.0 1213.2 f 8.5 111. 1229.0 1213.2 f 25.9 111. O.T 111. 20

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1951 | | pagina 20