Bankgeheim wil van weten, moet ge maar eens naar Frans van Susses gaandat is ne geleerde vent, die is kassier van de Raiffeisenkas en zal L> gaarne alle nodige inlichtingen geven." Dat was bij Zander op geen koude steen geval len. En op een avond trok hij naar Frans van Susses. Deze bracht hem op zijn bureau, tussen stapels boeken en keurig geklasseerde papieren. „Hewel Zander joeng," sprak de kassier, „dat ge nog niet vroeger gekomen zijt. In de Raif feisenkas bestaat inderdaad een systeem, door slimme mannen te Leuven uitgedacht en ineen gestoken en ze hebben dat daar giroverkeer gedoopt. Dat zit 'm zoge neemt bij ons Raif feisenkas een spaarrekening, die 3 intrest opbrengt. Anders ligt lTw geld ergens thuis in een koffer of t' steekt in de grond en dat brengt maar allemaal embarras en zorgen meeintrest geef het niet, ge hebt er niets aan, enkel veel kommer, schrik voor dieven, brand, ratten en muizen en wat weet ik al. Bij ons staat het veilig. Maar dat is nog niet alles. Op die reke ning gaat ge alle gelden inschrijven die ge anders moet ontvangen, zoals van graan- of melkleve- ringen, van varkens of andere producten, die ge verkocht hebt. Met dat geld kunt ge dan aller hande betalingen doen, zoals: veevoeders en meststoffen aan de Aankoopafdeling, radio taksen aan de Radio-omroep, aan de Compen satiekas der Christelijke Patroons, facturen der Aan- en Verkoopvennootschap, premiën der As surantie van de Belgische Boerenbond, uw bij drage aan de Onderlinge Kas voor Kindertoe slagen en als lid van de Hoerengilde, belastingen aan de fiscus, rekeningen aan 't Economaat van de Boerenbond, bijdragen aan de Dienst voor Sociaal Hulpbetoon, stortingen bij de R.M.Z., in een woord, alle mogelijke overschrijvingen. Dat is allemaal zo simpel als bonjour. Ge be zorgt mij 's avonds een ingevulde en onder tekende giro-order, samen met uw spaarboekje en ik zorg voor de rest. Ge spaart tijd en kom mer uit, uw geld brengt intrest op enals ge later krediet nodig hebt voor uitbreiding van bedrijf of aankoop van grond, dan kunt ge als spaarder ook een goedkope lening krijgen, aan echt interessante voorwaarden. Een nieuwe slogan, gelanceerd door de Centrale Kas, zegt: „Wie spaart, is krediet waard". Meer moest Zander niet weten, hij had spoedig het belang van het giroverkeer ingezien en werd van die dag af spaarder in de Raiffeisenkas. Door de druilerige motregen stapte hij naar huis, maar in zijn hart was zonneschijn. In de Raiffeisen-Bode van Juni 1951 wordt onder de rubriek Vraag en Antwoord de vraag behandeld of het bankgeheim nog bestaat. I11 het antwoord werd medegedeeld, dat het Be sluit Uitbreiding bevoegdheden Belastingambte naren (B.U.B.) met ingang van 1 Januari 1951 zijn kracht had verloren en dat het bankgeheim thans weder bestond. Tot onze spijt bemerkten wij, dat zulks niet geheel juist is. Weliswaar is het B.LhB. vervallen, doch van kracht is nog art. 10 van het Buitengewoon Na- vorderingsbesluit van 1945. Dit artikel luidt als volgt: „Art. 10. (1) Een ieder is gehouden, aan iedere inspecteur der belastingen, aan iedere inspecteur der accijnzen, aan ieder ambtenaar van 's Rijks belastingdienst, die in het bijzonder met het onderzoeken van boeken en andere bescheiden is belast en aan iedere door Onze Minister van Financiën daartoe aangewezen andere ambte naar van 's Rijks belastingdienst, de gegevens te verstrekken en wel duidelijk en naar waar heid welke van hem ten behoeve van de uitvoering van dit besluit of ten behoeve van de heffing van enige Rijksbelasting worden gevorderd. (2) De gegevens dienen te worden verstrekt, hetzij schriftelijk, hetzij mondeling, hetzij door het verlenen van inzage van boeken en andere bescheiden, ter keuze van degene die het ver strekken van de gegevens vordert en binnen de door deze bepaalde termijn. (3) Hij wie inzage van boeken en andere be scheiden is gevraagd, wordt geacht die in zijn bezit te hebben gehad, tenzij het tegendeel aan nemelijk is. (d) Voor een weigering om te voldoen aan een in dit artikel opgelegde verplichting kan niemand zich met vrucht beroepen op de omstandigheid, dat hij uit enigerlei hoofde tot geheimhouding- is verplicht, zelfs niet indien deze verplichting hem bij een wettelijke bepaling is opgelegd. O 16

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1951 | | pagina 16