c. Ondersoek van de veevoedingsvraagstukken. Naast het fokken en gezond houden van dieren bestaat het eigenlijke kernpunt van de vraag stukken rondom de dierlijke productie in het probleem van de meest efficiënte omzetting van de toegevoegde voedingsmiddelen in de dierlijke producten. Het blijkt, dat in de meeste landen bij de bestudering van de meest doelmatige vee voeding meer aandacht is geschonken aan de geconcentreerde krachtvoeders dan aan de ruw- voeders. Nu getracht wordt de binnenlandse voederbouw zoveel mogelijk te stimuleren, is het ook gewenst aan de studie van de voedings waarde en dus aan de verteringswaarde, het calorisch en geldelijk rendement van deze voe dingsmiddelen grote aandacht te schenken. De proefmesterijen zullen meer proeven moeten nemen met eigen verbouwd voer (aardappelen en bieten). Het gebruik van gras- en lucerne- meel in mengvoeders moet meer worden bestu deerd. Door bet verlenen van subsidies dient men er naar te streven op de kleine bedrijven de mo derne voederbouw en voederwinning te bevor deren. Op drie onderdelen hiervan moge worden gewezen a. Ensilcring. (jrote hoeveelheden ruwvoeder gaan nog ver loren. Vele boeren maken nog geen silovoer, anderen op gebrekkige wijze, o.a. inopengrond- kuilen. Door toepassing van moderne methoden van ensilering zou bij de huidige ruwvoederproductie een jaarlijkse nationale besparing aan importen kunnen worden verkregen van 10 a 15 millioen gulden. liet bouwen van silo's zal dus aanzienlijk moe ten worden bevorderd. Aangezien het in ver band met de afloop van de Marshall-hulp ge boden is, dat momenteel nog noodzakelijke grote importen snel kunnen afnemen, zullen deze silo's in versneld tempo moeten worden ge bouwd. 1Rail tsoenbeweiding. In de laatste jaren wordt steeds meer aandacht aan het systeem van beweiding geschonken. Nu de graslanden meer gaan produceren door betere ontwatering en bemesting, is ook een meer in tensieve beweiding dringend noodzakelijk. Meer en meer blijkt, dat de electrische weide- afrastering (de z.g. schrikdraadinstallatie) in vele opzichten de voorkeur verdient. Rantsoen beweiding door middel van electrische weide- afrastering geeft veel minder verliezen dan de verouderde beweidingsmethoden. c. Bevordering van de kruidenteelt op het kleinbedrijf. De teelt en de winning van gewaskrachtige krui den op de kleine bedrijven kan er toe bijdragen, dat eventueel bestaande potentiële arbeidsover- schotten productief worden gemaakt. Door het kunstmatig drogen van de gewonnen kruiden is deze cultuur in sommige delen van ons land in de laatste jaren bevorderd en op een meer eco nomische grondslag gebracht, ken aanzienlijk deel van het gewonnen product wordt geëxpor teerd naar de Verenigde Staten van Amerika. C. Groenvoederdrogers 15.000.000. liet kunstmatig drogen van gras, lucerne en andere voedergewassen zal worden bevorderd ter verkrijging van binnenlands krachtvoer. De verliezen zijn zeer gering en de gehalten aan eiwit en carotine hoog. Bij kunstmatig drogen van gras houdt men tweemaal zoveel verteer baar ruw eiwit over als bij natuurlijk drogen. Ook het drogen van akkerbouwgewassen kan worden bevorderd. De eiwitrijke krachtvoeders moeten nog te veel worden geïmporteerd. Een financieringssysteem wordt uitgewerkt, waarbij de boeren j/j van de kosten direct be talen, p3 als rentedragend crediet ontvangen van de coöperatieve boerenleenbanken (in 10 jaar terug te betalen) en j/j als renteloos crediet ontvangen, dat in 10 jaarlijkse termijnen wordt kwijtgescholden, mits voldaan wordt aan be paalde jaarlijks te stellen eisen aan kwaliteit en kwantiteit van bet te produceren product. De rentegevende credieten van de coöperaieve boe renleenbanken zullen voor 50 worden ge garandeerd door de overheid. D. ïlet rundvee-t.b.c.-bestrijdingsplan 50.000.000.—) In de eerste plaats ten behoeve van onze export van levend vee en zuivelproducten dient de Nederlandse veestapel op korte termijn t.b.c.- vrij gemaakt te worden. De export is echter slechts één zijde van het B. Moderne voederbouw en -winning en de in tensivering van het kleinbedrijf 10.500.000) 9

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1951 | | pagina 9