DE BESTEDING VAN „MARSHALL-GELDEN TEN BEHOEVE VAN DE LANDBOUW Productieverhoging Het plan-Schumann, dat de samenwerking van de belangrijkste Europese producenten (Enge land uitgezonderd) van kolen en staal be lichaamd, is een sta]) dichter bij zijn verwerke lijking gekomen, doordien de overeenkomst door de hoofden van de delegaties geparafeerd is. Dat bindt de regeringen minder officieel dan moreel tot ratificatie van het verdrag, dat de oprichting regelt van de „Europese gemeenschap van kolen en staal", die geplaatst is op een supernationale basis en welke wordt beheerd door een supernationaal gezag. Tegelijk wordt bekend gemaakt, dat de Franse regering besloten heeft aan de leden van de Raad van Europa en voorts aan Oostenrijk, Portugal en Zwitserland voor te stellen een conferentie te houden, waarop de mogelijkheid tot het vormen van een Europese landbouwpool ,,zou worden onderzocht". De Fransen koes teren het verlangen in de landbouw tot een samenwerking te komen, die bepaalde beginselen met het plan-Schumann gemeen heeft. Zo zou b.v. voor de tarwe een supernationaal gezags orgaan de productie en de afzet moeten regelen. Behalve voor tarwe denken de Fransen nog aan wijn en zuivelproducten. De Nederlandse regering zal op dit terrein voor zichtigheid betrachten. Wij hebben belangen bij een te groot aantal producten dan dat „pool- vorming als de uitkomst zou kunnen worden beschouwd. Dat zou voor tuinbouwproducten al in het geheel niet gaan. Van onze zijde zal het grote belang van verruiming van het ban- Meerdere malen worden ons van de zijde der aangesloten banken vragen gesteld met betrek king tot bovengenoemd onderwerp. De heer Ir. S. Herweyer, inspecteur van de landbouw, schreef hierover een duidelijk en overzichtelijk artikel in het Maandblad van de Landbouw- voorlichtingsdienst. Wij menen onze lezers van dienst te zijn door bedoeld artikel hieronder enigszins verkort te laten volgen 1. De werking van de Marshall-hulp Onze vaderen aan het begin van deze eeuw zouden zich moeilijk hebben kunnen voorstellen, dat omstreeks 195° de Europese landen jaar- delsverkeer primair gesteld moeten worden. Als wij het goed begrepen hebben, is dat ook de grondslag van het plan voor Europese samen werking op landbouwgebied, dat de naam van onze minister van landbouw draagt. Het gevaarlijke van het Franse plan is, dat het als een instrument tot beperking van de pro ductie gehanteerd kan worden. T11 dit verband is bet nuttig erop te wijzen, dat juist dezer dagen de Organisatie voor Europese Economi sche Samenwerking (O.E.E.S.) een rapport heeft gepubliceerd, waarin wordt verklaard, dat bet waarschijnlijk niet mogelijk zal zijn in de gestegen vraag naar voedsel in West-Europa te voorzien door verhoging van de invoer. De kans is zelfs groot, dat deze invoer geringer zal worden, zodat een ernstige toestand dreigt te ontstaan, welke leidt naar inflatie en sociale onrust en die het weder instellen van rantsoe nering noodzakelijk zal maken. De raad van ministers, die cle O.E.E.S. bestuurt, heeft in de omstandigheden, zoals deze in dit rapport ge schilderd worden, aanleiding gevonden een be roep te doen op de aangesloten landen om met de grootste energie te streven naar v erhoging van de productie van levensmiddelen en grond stoffen voor veevoeder, welke thans moeten worden ingevoerd. De aangesloten landen wor den bovendien uitgenodigd de O.E.E.S. inlich tingen te verstrekken over hun landbouwpolitiek en de door hen genomen maatregelen. Onze regering zal geen moeite hebben duidelijk te maken, dat zij met kracht in de door de O.E.E.S, gewenste richting koerst. lijks grote hoeveelheden goederen gratis zouden ontvangen van de Verenigde Staten van Ame rika. Deze „geschenkzendingen" uit Amerika hebben een grote invloed uitgeoefend op de economische en politieke ontwikkeling van de Europese landen na de tweede wereldoorlog. West-Europa, dat zwaar onder deze oorlog had geleden, leek wel een uitgeputte patiënt, die op sterven na dood was. De Marshall-hulp heeft - om de vergelijking even door te trekken - gewerkt als een bloedtransfusie, de bloedarme patiënt is enige malen nieuw, vers bloed toege diend en deze is nu weer in staat om de bloeds omloop zelf goed te laten functionneren en zelf 6

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1951 | | pagina 6