onze internationale positie. 1 Iet subsidiestelsel ontneemt nl. aan de exportprijzen de reële basis, aangezien het niet mogelijk is de invloed van de subsidies b.v. op veevoer, ten volle tot uitdruk king te doen komen in maatregelen tot regeling van de exportprijzen. Wij waren reeds een eind op de weg naar de geleidelijke afschaffing der consumentensubsi dies gevorderd. Thans echter dreigen door de prijsstijging op de wereldmarkt de subsidies voor 195 r, die aanvankelijk 175 millioen zou den bedragen, op te lopen tot 45° millioen of meer. Algehele afschaffing acht de regering op het ogenblik niet verantwoord. Het totaal zal echter moeten worden begrensd tot 175 Voor de consumenten zullen hieruit prijsverho gingen voortvloeien. De rechtvaardiging van dit alles? ,,De collec tieve veiligheid, waartoe wij in de Atlantische samenwerking onze bijdrage leveren, schept kans op een behoud van vrede en vrijheid, zoals vroeger bij dreigende agressie niet was te ver krijgen". Tndien de tekenen niet bedriegen, zal er voors hands over het programma zoals dat in de regeringsverklaring is aangekondigd, geen ern stig conflict ontstaan. Wel verklaren de vak honden zich niet voldaan met de loonsverhoging van 5 c/<die ter compensatie van de gestegen kosten van het levensonderhoud wordt doorge voerd. er klinkt echter enige matiging in de toon, waarin de ontevredenheid wordt voorge dragen. De centrale werkgeversorganisaties, vertegenwoordigende de Nederlandse onder nemerswereld, hebben aan de vooravond van de regeringsverklaring laten weten, dat zij van oordeel zijn, dat de offers, die het Nederlandse volk zich in de huidige noodtoestand dient te getroosten, gelijkelijk verdeeld moeten worden over de verschillende lagen der bevolking. Zij verklaren, dat eventuele extra-winsten, die als gevolg van de vergrote inspanning in sommige delen van het bedrijfsleven mochten worden behaald, voorzover zulke winsten reëel zijn, aan de gemeenschap ten goede dienen te komen. Een afwijkend geluid laat het Nederlandse Instituut voor Volkshuisvesting en Stedenbouw horen wanneer het opkomt tegen elke aantasting van het woningbouwprogramma, een aantasting die, hoezeer te betreuren, bepaald onvermijdelijk moet worden geacht. I Iet gaat om de paraatheid van de Westeuropese defensie, om de verdedi ging van de vrijheid van dit kwetsbare gebied en daarvoor zal zelfs de woningbouw een veer moeten laten. Paraat maar kwetsbaar Kwetsbaar noemde de heer Prins, de voorzitter van het Centraal Bureau van de Tuinbouwvei lingen, in zijn openingsrede voor de algemene vergadering ook de Nederlandse tuinbouw, kwetsbaar, maar ook paraat, zulks in tegenstel ling met onze defensie. De achterstand, die de oorlogsjaren op hun geweten hebben, is inge haald, bedrijven en veilingen zijn over het alge meen goed toegerust. De schuldenlast is door de omvangrijke investeringen echter zeer ver zwaard. Mede daardoor is de positie kwets baar. Het is echter de afzet naar Duitsland en in mindere mate naar België, die de tuinders met grote zorg vervultdeze zorg vond uitdruk king in een tweetal moties, die ter vergade ring werden aangenomen. De bedoeling is de regering ervan te doordringen, dat er levens belangen op het spel staan. Het is misschien een gunstig teken, dat men in Duitsland plannen heeft orde te scheppen op de binnenlandse groenten- en fruitmarkt. Het is thans meestal zo, dat de telers hun eigen afzet bederven door het tijdelijk overvoeren van de markt. De schuld krijgt echter steeds de buitenlandse teler en de hoogste wijsheid is beperking van de invoer. De Duitse minister van landbouw heeft 1111 ver klaard, dat door hem een wettelijke ordening van de groenten- en fruitmarkt wordt voorbe reid. Hierbij zal de in Nederland bestaande ordening gedeeltelijk worden overgenomen en worden getracht de Duitse producenten mini mumprijzen te garanderen. Minder hoopvol is de mededeling, dat de Duitse regering afspra ken tracht te maken met de landen, welke agra rische producten in Duitsland invoeren ten einde aldus de gevaren te keren, die de Duitse tuin bouw bedreigen. Voorgesteld wordt hierbij een bepaalde tijd vast te stellen, waarin de Duitse markt uitsluitend zal zijn geopend voor inheemse producten. Met Nederland onderhandelt men over mini mumprijzen voor groenten en fruit om te ver hinderen, dat de Duitse oogst van de markt zou worden verdrongen. De eerste indruk is, dat deze plannen wel eens niet al te best zouden kunnen harmoniseren met het streven naar liberalisatie. De verdeling der lasten O 5

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1951 | | pagina 5