KRONIEK UIT EIGEN KRING Uit de in bevredigend aantal binnenkomende begrotingen van onze banken blijkt, dat in het algemeen een kleine renteverhoging der spaar gelden is doorgevoerd. Dit is begrijpelijk, nu de Rijkspostspaarbank haar rente tot bedragen van ten hoogste 2.500.heeft verhoogd van 2,16 c/< tot 2,28 </tDe Centrale Bank heeft om deze renteverhoging zonder extra lasten voor de exploitatie der boerenleenbanken mogelijk te maken, de rente voor dat gedeelte van het tegoed hij de Centrale Bank, dat uit niet belegde spaargelden bestaat, verhoogd van 2,5 tot 2,6 Verschillende banken hebben echter ge meend de rente voor spaargelden van leden te moeten verhogen tot 2,64%, zelfs tot 2,76 Wij achten het in principe fout om spaargelden met verlies aan te nemen, temeer waar een der gelijke maatregel weer als een olievlek werkt en naburige banken tot dezelfde maatregel dwingt. Waarom men dit onjuiste voorbeeld meent te moeten navolgen, is ons niet duidelijk! Immers, men mag toch niet verwachten, dat men hier door leden zal willen aantrekken uit de spaar derskring van een zusterbank? Waarom toch niet van te voren mondeling over leg gezocht Wellicht ten overvloede herinneren wij nog aan de bepaling, dat onze boerenleenbanken voor vrije spaargelden tot 3.500.ten minste 2,16% dienen te vergoeden. Op deze voor waarde is aan de Centrale Bank toegestaan bij 's Rijks schatkist een bepaald bedrag te beleg gen tegen 2/ Komt men deze voorwaarde niet 11a, dan moet de Centrale Bank een korting toepassen op de door haar te vergoeden rente. De steeds stijgende kosten van materiaal, sala rissen, sociale lasten, enz. vormen ook voor onze boerenleenbanken een voortdurend probleem. Wij kunnen ons niet aan de indruk onttrekken, dat met name de aanschaffing van kantoorbe hoeften en machines veelal geheel aan de kassier wordt overgelaten. Hoewel deze als regel de behoefte het best kan beoordelen, achten wij het toch zeer gewenst, dat het bestuur bij aanschaf fing van meubilair en machines en hij voorraad- vorming van materiaal vooraf goedkeuring ver leent en zich hierbij rekenschap geeft van de economische noodzaak van de aanschaffing. liet Vacantiefonds voor de Landbouw gaat per 1 Mei a.s. over tot intrekking der oude vacan- tiebonnen en het verstrekken van nieuwe. Onze banken ontvangen hierover binnenkort de nodige aanwijzingen met een aantal formulieren voor het nieuwe jaar. Deze worden mondjesmaat verstrekt en bij vernieuwing wordt een beroep gedaan op onze kassiers om de uiterste zuinig heid met dit materiaal te betrachten. Zonder in bijzonderheden af te dalen, willen wij op twee belangrijke punten de aandacht vestigen: 1. De oude bonnen moeten worden opgezonden naar de Centrale Bank, dus niet naar de N.V. Knschedé te Haarlem. 2. De banken, die in het afgelopen jaar geen vacantiebonnen verkochten, worden voor lopig niet opnieuw bevoorraad. Aan deze banken wordt een afzonderlijke cir culaire verzonden, die instructies bevat, voor het geval men wel weer tot verkoop van vacantiebonnen komt. Wij treffen bij de inspectie nog al te vaak een min of meer onjuiste uitvoering van de bepa lingen der sociale verzekeringswetten aan. Dit is in vele gevallen niet kwalijk te nemen, omdat vooral indien de kassier meerdere functies ver vult, het niet eenvoudig is te weten, wat wel en wat niet onder deze wetten valt. Wij hebben de Raad van Arbeid te Utrecht een aantal „puzzles" voorgelegd, met het ver zoek hiervoor de juiste oplossing te geven. Zo dra wij hierop antwoord hebben gekregen, zullen wij dit ter oriëntering aan onze banken mededelen. Nog vestigen wij er de aandacht op, dat blijkens berichten in dagbladen aan werkgevers, die de loonbelasting niet onmiddellijk afdragen, een boete van 10 (van het loon) wordt opgelegd. Men zij dus op zijn hoede! In het verleden hebben wij bij de inlevering van de boerenleenbankmaandstaten zeer veel mede werking ondervonden, zodat wij vrij spoedig na de datum, waarop de saldibalans betrekking had, reeds de maandsaldibalans der gezamen lijke banken konden opstellen. Na de totstand koming van de Algemene Vergunning 40D is de noodzaak om snel over de vereiste gegevens 3

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1951 | | pagina 3