Jeugdsparen en Luchtvaart De school enschoolsparen. De kassier van de Coöp. Boerenleenbank ,,We- kerom" is van beroep onderwijzer en hij moest ruiterlijk erkennen, dat hij aanvankelijk niets voelde voor schoolsparen. Het is begrijpelijk. De school heeft haar eigen zorgen en neemt er niet graag nieuwe bij. Toch heeft de bank ,,We- kerom" het schoolsparen ingevoerd en de kassier is van tegenstander tot een warm voorstander geworden. En wel op grond van de ervaringen, die hij sindsdien heeft opgedaan. Een nuttig geschenk. De Coöp. Boerenleenbank „Zuidland" kreeg van haar leden een stencil-machine ten geschenke ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van de bank. Men maakt hier thans een nuttig gebruik van door zelf een mededelingenblaadje samen te stellen, dat de leden periodiek op de hoogte houdt van wetenswaardige bankzaken. Waarbij natuurlijk de propaganda niet vergeten wordt. Zo is onze praktijk. De laatste filmavond vóór de Paasdagen was in Finsterwolde. Wij haastten ons na afloop om snel huiswaarts te keren. De Morris is geladen, start vlot en zal over een stukje losse grond op de harde weg komen. Maar dat stukje grond is wel erg los, want de voorwielen zakken er tot aan de as in weg. Morris muurvast. Gelukkig was er zo'n stoere Groninger jeep bij de hand, die de wagen weer vlot op zijn pootjes zette. Ons vertrouwen in de Groningse bodem is wel geschokt. Alleen voor Friezen. De Coöp. Boerenleenbank te Roordahuizum heeft met zeer veel succes een eigen revue doen opvoeren bij haar 40-jarig bestaan. Wij hebben een overzicht van de inhoud in handen en de revue wordt gaarne aan andere Friese banken ter beschikking gesteld, daar deze in het fries werd geschreven. De kassier van de bank te Roordahuizum schrijft o.a.„Wij hebben de revue drie maal opgevoerd. Het publiek was op getogen en het stuk heeft volledig aan het ge stelde doel beantwoord, nl. verstevigen van de onderlinge band en propaganda maken voor het werk van de bank. De resultaten ondervinden wij nog dagelijks en bovendien heeft de bank niet de opvoering van deze revue een tijdlang in het middelpunt van de belangstelling gestaan.'' Gemeentepersoneel spaart. Er zijn enkele boerenleenbanken, die voor ge meentepersoneel een bijzondere spaarregeling hebben getroffen. Belangstellenden zullen wij dienaangaande gaarne inlichten. Kalender 1952. Het jaar 1951 is nauwelijks een beetje op dreef of wij zijn al weer druk bezig met de voorberei ding voor de Raiffeisen-Gezinskalender 1952- Wij zullen nog niet uit de school klapi>en, doch wel kan medegedeeld worden, dat de kostprijs niet hoger behoeft te worden dan het vorig jaar; de uitgave wordt nl. gewijzigd, doch zal ook ditmaal zeer aantrekkelijk blijken. Men houde er thans al rekening mede, indien een begrotingspost voor propagandakosten moet worden gevormd. Uit Canada. Wij ontvingen het jubileumnummer van „La Revue Desjardins", waarin het 50-jarig bestaan wordt herdacht van de eerste coöperatieve spaar en leenbank te Lévis (Canada). Thans zijn er meer dan 12.000 van deze „Caisses populaires Desjardins" verspreid in Canada en de Verenigde Staten. Zij zijn genoemd naar de stichter Alphonse Desjardins en hun werkwijze stemt overeen met de banken volgens het systeem Rai ff eisen. Wanneer de namen A. Viruly en Dr. A. Pies- en welk meisje zal er geen aandacht hebben voor man worden genoemd, dan zal dit vrijwel bij de gastvrouwen van de K.L.M. die hun werk ieder Nederlander gedachten opwekken aan de op duizenden meters hoogte verrichten als thuis luchtvaart. Het is dan ook een goede gedachte in moeders keuken. geweest om die beide namen en de luchtvaart En als de pen van iruly dit bedrij f laat leven te verbinden aan de jeugdspaaractie, die na de en de romantiek en het avontuur in de juiste zomervacantie van dit jaar zal worden ingezet, proporties weet op te dienen, dan krijgen wij Welke jongen heeft er niet belangstelling voor een verhaal, dat de jeugd moet pakken. De na- de machtige vogels, die werelddelen verbinden druk op dat „moet alstublieft, want daarin 1 7

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1951 | | pagina 17