cJCet bouw, de betrokken gemeenten, het Kon. Ned. Landbouw Comité, de Chr. Boeren- en Tuin- dersbond en de R.K. Boeren- en Tuindersbond. De Rijkstuinbouwconsulent en een afgevaar digde der betrokken boerenleenbanken zijn adviserende leden. Beoordeling door de commissie Bij de beoordeling gaat de commissie na of de betrokken tuinder credietwaardig en vakbe kwaam is en of hij te goeder naam en faam bekend staat. Tevens wint de commissie het advies in van de Rijkstuinbouwconsulent om trent de vraag of het betreffende bedrijf van zodanige omvang en inrichting is, dat de tuin der na de beoogde verbeteringen daarin een zelfstandig bestaan kan verkrijgen. In haar be slissing raamt de commissie de kosten der voor genomen verbeteringen en geeft zij een schema van de wijze, waarop de gevraagde geldlening kan worden terugbetaald. Dc garantie Is de Deslissing van de commissie gunstig en is de boerenleenbank, onder goedkeuring van de Centrale Bank, bereid om de lening tot het goedgekeurde bedrag te verstrekken, dan is die geldlening gegarandeerd door de Staat (voor 50 door de gemeente, waar de tuinder woont (voor 25 en door het Onderling Waarborgfonds afdeling C (voor 25 Rente De rente, welke de boerenleenbank in rekening brengt, is gelijk aan de rente, die zij normaal voor voorschotten rekent, vermeerderd met Gezien de veelvuldigheid der aanvragen, die bij de boerenleenbanken binnenkomen van lagere publiekrechtelijke lichamen (gemeenten, polders en waterschappen), lijkt bet ons raadzaam in bet kort eens na te gaan in welke vorm door de boerenleenbanken aan deze lichamen gelden ver strekt kunnen worden, welke rentetarieven hier voor zijn vastgesteld en welke vorm van geld- verstrekking aan genoemde instellingen in ver band met de rentevaststelling voor een boeren- ]/2 °/c ten behoeve van het Onderling Waarborg fonds. Opname- en bestedingscontrdle Vanzelfsprekend mag de tuinder de opgenomen gelden alleen gebruiken voor de doeleinden, welke de commissie heeft goedgekeurd. Hij kan de lening ineens of in gedeelten opnemen, doch voor elke opname is de schriftelijke goedkeuring nodig van de Rijkstuinbouwconsulent. Deze goedkeuring blijft bij de boerenleenbank be rusten. Opgave door boerenleenbank aan Centrale Bank Zodra een lening geheel is opgenomen of de termijn is verstreken, waarbinnen de lening geheel had moeten zijn opgenomen, geeft de boerenleenbank daarvan kennis aan de Centrale Bank, die per kwartaal aan de Staat en de be trokken gemeenten opgeeft, welke bedragen aan de tuinders zijn verstrekt. Tenslotte willen wij niet nalaten te wijzen op een misvatting, welke men wel eens tegenkomt. Hier en daar wordt door de tuinders een geld lening in het kader dezer regeling als een soort subsidie beschouwd. Dit is beslist niet het geval. Deze leningen zijn inderdaad leningen, d.w.z. dat er een plicht bestaat tot terugbetaling vol gens het aflossingsschemawordt daaraan niet voldaan, dan is het niet in de eerste plaats de Staat, de gemeente of de bank, die krachtens de garantie het ontbrekende moet bijpassen, doch de tuinder zelf. Men houde dit terdege in het oog bij het in dienen van een aanvrage bij de bank. Het voor komt wellicht latere teleurstellingen. leenbank wel en welke niet aantrekkelijk moet worden geacht. De aanvragen van de lagere publiekrechtelijke lichamen moeten worden onderscheiden in a. aanvragen voor het verkrijgen van een cre- diet in lopende rekening; b. aanvragen voor het verkrijgen van een on derhandse lening. vc\-atrcbLe>i DOOR DE BOERENLEENBANKEN AAN LAGERE PUBLIEKRECHTELIJKE LICHAMEN 9

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1951 | | pagina 9