fing van bijzondere gewassen met hogere op brengst, enz. Daarnaast zal door het borgstellingsfonds voor de landbouw ook gegarandeerd kunnen worden door de landbouwers in de vorm van coöpera ties getroffen collectieve voorzieningen, o.a. voor grasdrogerijen, werktuigencoöperaties en dergelijke. Wat de individuele voorzieningen betreft staat het vast, dat bij de beoordeling van de vraag of de voorgenomen voorzieningen inderdaad ver antwoord zijn, de rijkslandbouw- en tuinbouw- consulenten zullen worden ingeschakeld. Boven dien zal de hoer of tuinder ook zelf een gedeelte van de voor de te treffen voorziening benodigde gelden moeten verschaffen. Voor het aan de- landbouwer te verstrekken crediet blijft het borgstellingsfonds slechts voor een bepaald ge deelte, in het algemeen twee derde deel, garant. Voor het resterende één derde gedeelte moet de boer normale zekerheid stellen. Terzake van de verdere uitwerking der plannen worden thans nog besprekingen gevoerd met de betrokken ministeries. Zodra alles gereed is ge komen en het borgstellingsfonds voor de land bouw zijn werkzaamheden kan aanvangen, zul len wij hieromtrent nadere inlichtingen ver schaffen. VOOR In het Octobernummer van de Raiffeisen-Bode deelden wij het een en ander mede over het Waarborginstituut voor de Veenstreek. Wij drukten er onze teleurstelling over uit, dat nog geen credieten konden worden verstrekt onder garantie van dit waarborginstituut, omdat de officiële besluiten in Staat en provincie nog op zich lieten wachten. Echter konden wij wel een voorlopige regeling in het vooruitzicht stellen, welke inmiddels haar beslag heeft gekregen. Wij willen hieronder in het kort weergeven wat deze voorlopige garan tieregeling behelst. De regeling is evenals de definitieve voorshands beperkt tot de Veenstreek. Deze omvat het gebied der gemeenten Ter Aar, Al phen a/d Rijn, Leimuiden, Nieuwkoop, Nieuw- veen, Zevenhoven, Alkemade, Rijnsaterwoude, Woubrugge, Mijdrecht, Uithoorn, Vinkeveen en Wilnis. De volgende boerenleenbanken .aangesloten bij de Coöp. Centrale Raiffeisen-Bank, zijn bij deze regeling ingeschakeld: Roelof-Arendsveen, Alkemade, Leiderdorp, Hazerswoude-Koude- kerk, Alphen a/d Rijn, Oudewetering, Ter Aar, Uithoorn, Waverveen, Vinkeveen, Noor den, Kamerik en Kockengen. Tuinders, wonende in een der bovengenoemde gemeenten, kunnen bij een dier boerenleenban ken mits zij daarvan lid zijn of worden een geldlening aanvragen ter financiering van DE VEENSTREEK de kosten van in hun bedrij f aan te brengen verbeteringen. Bij die aanvrage is een bedrag van 2.50 voor administratiekosten verschul- digd. Voornamelijk bescheiden voorzieningen. Wij willen er ter voorkoming van misverstand en teleurstellingen op wijzen, dat bij die ver beteringen is gedacht aan platglas, gereedschap pen enz., kortom aan die voorzieningen, welke nodig zijn om het bedrijf op bescheiden schaal dus ook met bescheiden financiële middelen te intensiveren en de productiviteit ervan op te voeren. Dit blijkt ook wel hieruit, dat het totaal van de onder deze regeling te verstrek ken credieten de som van 500.000.- niet mag overschrijden. Van kassenbouw, waarmede grote bedragen zijn gemoeid, zal dus vrijwel geen sprake zijn. Drie commissies De voorgenomen verbeteringen worden bezien door de commissie, welke de aanvragen om een geldening beoordeelt. Er zijn drie van die com missies, nl. een voor het gebied der gemeenten Ter Aar, Alphen a/d Rijn, Leimuiden, Nieuw koop, Nieuwveen, Rijnsaterwoude en Zeven hoven een voor het gebied der gemeenten Alkemade en Woubrugge en een voor dat van Mijdrecht, Uithoorn, Vinkeveen en Wilnis. Elke commissie is samengesteld uit een ver tegenwoordiger van het ministerie van Land- 8

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1951 | | pagina 8