HF RAIFFEISEN-BORE Aé OFFICIÉÉL ORGAAN VAN DE COÖPERATIEVE CENTRALE R A I F F E I S E N-B ANK TE UTRECHT DRIE EN DERTIGSTE JAARGANG No. 9 MAART 1951 REDACTIE EN ADMINISTRATIE: KROMME NIEUWE GRACHT 29 UTRECHT TEL. 23641 blz. Kroniek uit eigen kring 3 Maandelijkse momentopnamen -! lenige bijzonderheden over De Nederlandsche Bank. (Slot) 6 Het borgstellingsfonds voor de landbouw7 Voorlopige garantieregeling voor de Veenstreek 8 Het verstrekken van geldmiddelen door de boe renleenbanken aan lagere publiekrechtelijke lichamen 9 Het bezit van een eigen huis en bouwkassen 12 Uit de praktijk 14 Spaargelden in beurssfeer 15 Vraag en antwoord 17 Financieel overzicht 18 Het marktverloop in Februari 20 De organisatie in cijfers 21 Rekening en balans 22 Verenigingsnieuws 24 Mededelingen 25 Opgelet26 In het kort26 Overlijdensberichten 27 ''TT A

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1951 | | pagina 2