OVERLIJDENSBERICHTEN onder controle, thans is dit 50 cDe kunst matige inseminatie begon aanvankelijk met 20.000 koeien, terwijl 1111 meer dan 200.000 koeien zijn ingeschakeld. Zeeuws Landbouwblad Coöperatieve aankoop van landbouwwerktuigen Door de Friese aankoopcoöperaties is besloten gezamenlijk de in- en verkoop van landbouw werktuigen ter hand te nemen. Te dien einde is er een combinatie gesticht, waarvan alle Friese aankoopverenigingen lid zijn. De combinatie zal trachten met de Friese smeden tot overeenstem ming te komen t.a.v. een redelijke provisie voor het door ben verrichte werk. Voorzitter van de combinatie, die gevestigd is ten kantore van de C A.F. te Leeuwarden, is de heer IJ. K. Tamminga, secretaris de heer j. M. Boudewijn. (Bolwerk Algemene Vergadering Met ligt in het voornemen de Algemene Verga dering van de Centrale Bank in 1951 te houden op 21 Mei a.s., terwijl de Centrale Ringverga- dering op 9 April 1951 bijeen zal worden ge roepen. Wij geven dit bericht reeds thans door aan onze banken, opdat men met het maken van eigen plannen en vergaderingen hiermede rekening kan houden. Bestuur, raad van toezicht en kassier van de Coöperatieve Boerenleenbank te Eikerzee geven met leedwezen kennis van het over lijden van de lieer PT ETER HANSE, in de ouderdom van ruim 75 jaar. De overledene diende van 1924 tot 1941 me? grote toewijding als kassier onze bank. El'kerzee, 29 Januari 1951. Zijn nagedachtenis zal bij ons in dankbare herinnering voortleven. Bestuur, raad van toezicht en kassier van de Coöperatieve Boerenleenbank Kloosterburen" geven met leedwezen kennis, dat, voorzien van de laatste H.H. Sacramenten, is overleden de lieer PETRUS FEDDEMA, in de ouderdom van bijna 70 jaar. De overledene was vanaf 1914 lid van het be stuur en heeft in al die jaren dö belangen van onze bank naar beste vermogen behartigd. Hij ruste in vrede. Kloosterburen, Februari 1951. Bestuur, raad van toezicht en kassier van de Coöperatieve Raiffeisenbank „Bennebroek" geven met leedwezen kennis van het overlijden van de oud-kassier van de bank, de heer R. C. VAN DER VOSSEN, in de ouderdom van 69 jaar. Voor het werk, door hem voor onze bank ver richt, zullen wij hem steeds dankbaar blijven gedenken. Bennebroek, 3 Februari 1951. Bestuur, raad van toezicht en kassier der R.K. Coöperatieve Boerenleenbank te Zijdewind geven met leedwezen kennis dat, gesterkt dooi de Genademiddelen der H. Kerk, is overleden de heer JAN LIGTHART, in de gezegende ouderdom van ruim 88 jaar. De overledene was mede-oprichter onzer bank en vanaf de oprichting in 1904 tot 26 Juni 1945 lid van het bestuur. Zijn nagedachtenis zal bij ons in dankbare herinnering blijven. Zijdewind, 10 Februari 1951. Bestuur, raad van toezicht en personeel van de Coöperatieve Boerenleenbank Garijp e.o. te Garijp geven met leedwezen kennis van liet overlijden van de heer RINZF H. DE VRIES, in de ouderdom van 77 jaar. Sedert 23 Maart 1937 lid van de raad van toezicht, heeft hij niet grote toewijding de be langen van onze bank behartigd. Zijn nagedachtenis zal bij on> in dankbare herinnering voortleven. Garijp, 13 Februari 1951 Bestuur, raad van toezicht en kassier dei- Coöperatieve Boerenleenbank „Rottevalle" geven met leedwezen kennis van het plotseling overlijden van de heer JACOB HAVEMAN, in de ouderdom van 76 jaar, V anaf de oprichting der bank in 1913 maakte hij deel uit van de raad van toezicht en wel als voorzitter. Zijn nagedachtenis zal bij ons in dankbare herinnering blijven. Rottevalle, 23 Februari 1951. 27

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1951 | | pagina 27