(geldig tot i Augustus 1951) in verband met de omzetting bij boerenleenbanken van crediet- hypotheken in vaste hypotheken en wel in vol- gender voege Bij omzetting van ten behoeve van boerenleen banken gesloten crediethypotheken in vaste hypotheken wordt 3/4 gedeelte van het in het handboekje van 1949 (blz. 467) vermeld tarief in rekening gebracht. Indien de crediethypotheek slechts ten dele in een vaste post wordt omgezet en het restant weder als crediethypotheek wordt gevestigd, wordt 3/4 van het in het handboekje vermelde tarief toegepast over het geheel. Wordt de lening of het crediet tevens verhoogd, dan wordt over die verhoging het normale tarief, zoals in het handboekje vermeld, berekend. OPGELET Ondanks alle goede zorgen van Tante Pos komt het toch wel eens voor, dat aangetekende stuk ken het kantoor van bestemming geschonden be reiken. De Centrale Bank tracht dit te voorko men door voor solide verpakking te zorgen, maar zij kan opzettelijke of onopzettelijke ver keerde behandeling der stukken tijdens de ver zending niet voorkomen. IN HET KORT Gecombineerde cijfers landbouwcredietinstellingen Activa Onlangs ontving de kassier van een boerenleen bank van het postkantoor bericht, dat een aan getekende geldzending uit Utrecht beschadigd werd ontvangende kassier begaf zich naar het postkantoor, nam de zending in ontvangst. ging heen .zonder deze brief terstond in het bij zijn van de postambtenaar te openen en de in houd te controleren. Eerst thuis maakte hij de brief open en ontdekte daar, dat aan de zending enkele biljetten ontbraken. Xu bepaalt de Postwet, dat de afzender slechts dan aanspraak op schadevergoeding heeft, in geval van vermissing van de gehele of gedeel telijke inhoud, mits bij de uitreiking de brief zodanig geschonden is, dat beroving mogelijk was en tevens de inhoud in tegenwoordigheid ■van de postambtenaar is geconstateerd. De Centrale Bank werd dus door de onjuiste handeling van de kassier in bovenvermeld ge val verhinderd aanspraak op schadevergoeding te maken. Een schip op het strand is een baken in zee Wij menen goed te doen op deze bepaling van de Postwet te wijzen en raden in het algemeen aan bij ontvangst van beschadigde stukken, deze terstond in tegenwoordigheid van bevoeg den (postambtenaar) te openen en de inhoud vast te stellen. x 1 millioen Passiva j)e|K.t Nederl. Bij schat- Effecten Leningen Kapitaal Spaar- C/redit schat- kist a en aan en gelden saldi van saldi kist- deposito syn-di- apen-bare reserves crediet- van papier geplaatst caten lichamen nemers v v cliente 30 Sept. '49 436 88 31 Dec. '49 511 '83 395 536 4C3 93 1584 299 30 Juni '50 55o 395 165 455 96 l578 285 30 Sept. '50 636 456 96 (Stat. Bulletin C.B.S.) ningsindustrie, waarvan de omzet ruim 3 mil- liard was, is de grootste in ons land. De coöpe ratieve verwerkingsmogelijkheden van onze producten zijn van uitermate grote betekenis voor de landbouw. In andere landen is dit lang niet zo efficiënt. Het kunstmestverbruik nam in de periode van 19371949 toe van 37 tot 56 kg N per ha. In 1941 stond 20 van het rundvee Landbouwbeleid in Nederland In een rede voor de Zeeuwse Landbouwmaat- schappij heeft minister Mansholt o.m. het vol gende opgemerkt: In 1949 werd door de Neder landse landbouw voor een bedrag van 1.240 millioen uitgevoerd, in 1950 voor 1.740 mil lioen, hetgeen neerkomt op circa 50 c/c van de totale Nederlandse export. De voedselvoorzie- 442 183 394 3J2 1501 278 452 285 92 1538 293 31 Maart '50 442 201 286 302 304 165 325 1556 267 1Gegevens der beide Centrale Banken. gecombineerd met die van de aangesloten boerenleenbanken.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1951 | | pagina 26