zitter van het bestuur en de heer ij. Heimig, secretaris van het bestuur. Eerstgenoemde her dacht het feit, dat hij gedurende veertig jaar in verschillende functies aan de bank verbonden was, terwijl de heer Heimig vijf en twintig jaar secretaris van het bestuur is geweest. De heren 3Heida en IV. de Jong, beide lid van het betuur der Coöp. Boerenleenbank te Langezwaag, herdachten hun respectievelijk veertig- en dertigjarig jubileum als zodanig. Voorzitter en secretaris van het bestuur der bank te Franeker, de heren KD. Schat en T. van der Schaaf bekleedden deze functies ge durende veertig jaar. Ook de bank te IVilsum huldigde twee jubilaris sen De heer H. Idekhuizenvoorzitter van de raad van toezicht, herdacht zijn vijf en twintig jarig jubileum als zodanig, terwijl de heer A. J. Westenberg gedurende veertig jaar kas sier van deze bank was. Inzonderheid dit laat ste is een betrekkelijk weinig voorkomend jubi leum. Bij de bank te Hoogeveen vierde de heer IV. Stapel Jzn., zijn veertigjarig jubileum als voorzitter van het bestuur. De heer van der Perk, secretaris van het bestuur der Coöp. Boerenleenbank te Katwijk aan de Rijn, herdacht het feit, dat deze functie door hem veertig jaar werd vervuld. Ten slotte was de heer I. D. Vroege, voorzitter van het bestuur der bank te Linschoten, gedu rende vijf en twintig jaar in deze functie aan de bank verbonden. Alle de bovengenoemde jubilarissen ook op deze plaats een woord van gelukwens, van waar dering en van dank voor al hetgeen door hen in het belang van het coöperatieve landbouw- credietwezen is verricht. Wij willen niet nalaten te vermelden, dat wij over verschillende van de hierboven vermelde festiviteiten kortere of uitgebreidere verslagen ontvingen, met verzoek deze in ons blad op te nemen. Hoe gaarne wij dit ook zouden willen doen, de plaatsruimte laat dit nu eenmaal niet toe. Waarmede wij niet willen zeggen, dat toe zending van dergelijke verslagen overbodig zou zijn. Zeer zeker niet in de eerste plaats wordt er door ons nauwkeurig kennis van genomen en in de tweede plaats verschaffen deze in ons archief opgenomen verslagen allerlei historische gegevens, die juist later van veel nut kunnen zijn. Voor de toezending van jubileumverslagen houden wij ons derhalve te allen tijde gaarne aanbevolen. Spreekuur Alkmaar Op Vrijdag 16 Maart a.s. zal de juridische af deling in het Landbouwhuis haar spreekuur houden, terwijl dit door de heer Weber voor de afdeling Inspectie op Vrijdag 30 Maart zal v/orden waargenomen. Het spreekuur begint om 10.15 uur v.m. Spreekuur in Leeuwarden Op Vrijdag 16 Maart a.s. hoopt de afdeling inspectie van 1 1 uur v.m. tot 2 uur n.10. in het Oranjehotel haar spreekuur te houden, terwijl dit op Vrijdag 30 Maart zal worden waargeno men door onze juridische afdeling. Verzonden circulaires No. 4 van rubriek I dd. 29 Januari 1951 Toezending begrotingsformulier wijziging rente over de reserve. No. 1 van rubriek II dd. 12 Februari 1951 Betaling navorderingsaanslagen 1940/45, enz. No. 1 van rubriek IV dd. 26 Januari 1951 Jaarbeurzen in het buitenland. No. 2 van rubriek IV dd. 9 Februari 1951 Nieuwe regeling voor emigranten. No. 3 van rubriek IV dd. 16 Februari 1951 Afgifte van reischèques aan aspirant-emigran ten. No. 3 van rubriek VIII dd. 26 Januari 1951 Vacantiebonnenaanvragen zuinig met mate riaal. No. 4 van rubriek VIII dd. 7 Februari 1951 Inlevering oude zegels B.P.L. No .5 van rubriek VIII dd. 14 Februari 1951 idem. No. 2 van rubriek X dd. 29 Januari 1951 Toezending affiche tekenwedstrijd „Plan Marshall". No. 3 van rubriek X dd. 8 Februari 1951 Geïllustreerde circulaire emigratie. No. 4 van rubriek X dd. 9 Februari 1951 Grondstof jaarverslag. 1950 No. 5 van rubriek X dd. 15 Februari 1951 Gift Ned. Rode Kruis. De Broederschap der Notarissen in Nederland deelt ons mede, dat het tarief der hypotheek- kosten een tijdelijke wijziging heeft ondergaan 25 Kosten van hypotheken

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1951 | | pagina 25