5-1 ni- De verzamelbalans per 31 December 1950 geelt de bruto-saldi aan, dus zonder de bijgeschreven rente, terwijl die per 31 Januari 1951 de saldi vermeldt, inclusief de bijgeschreven rente. De mutaties in de posten, welke in de maand Januari plaats vonden, waren de volgende: Passiva De verplichtingen aan derden stegen met ƒ18.5111. De reserve nam toe met 1.1 19.6111. De transitorische passiva daalden met 3-~ ƒ16.6111. A ctiva De beleggingen vertoonden een toename van 0.3 m. De voorschotten en debet- saldi in lopende rekening stegen met 5.1 5.4 11.2 m. Liquide middelen Het tegoed der boerenleenbanken bij de Centrale Bank steeg met 10.2 ni. De schuld aan de Centrale Bank nam af met 2.6 12.8 111. De kas en girosaldi daalden met1.6 f 1 r.2 m. (Vervolg van pag. 21) met uitzondering voor de nuchtere kalveren, welke een belangrijke prijsdaling te zien gaven. De noteringen waren resp. Slachtkoeien 2.102.65 per kg. Zware varkens 2.002.08 Lichte varkens 1.101.85 Op de bloemenveilingen deed het voorjaar zijn intrede en namen de aanvoeren van bolgewas- ren belangrijk toe. De anjerprijzen lagen nogal uiteen en men was hierover minder goed te spreken. Rozen maakten een goede notering, in het midden van de maand waren de prijzen te Aalsmeer Rozen 31 115 cent per stuk. Anjers 1563 Seringen18- 84 tak. Xadat in de laatste tijd een inzinking van de gladiolenprijzen geconstateerd kon worden, nam de belangstelling de laatste dagen weer toe en was er in midden Februari weer een vrij vlotte handel. In het tegoed der boerenleenbanken bij de Cen trale Bank per 31 Januari 1951 is begrepen aan bijgeschreven rente ƒ15.5111, zodat dit tegoed per saldo is afgenomen met 15.5 111 12.8 111. 2.7 m. Beleggingen Ken toename vertoonden de posten Effecten 0.7111. Deelnemingen leningen 0.2 0.9 m. Een afname vertoonden de posten: Aardappel wissels 0.4 111. Schatkistpapier 0.2 Voorschotten gemeenten.. o. 1 0.6 I oorschotten en dcbetsaldi in lopende rekening De voorschotten aan particulieren stegen met 4.6111. De debetsaldi in lopende rekening stegen met 0.5 Verplichtingen aan derden Zegeldepot Centrale Bank nam toe De spaargelden stegen met20.4 20.8 m. De creditsaldi in lopende rekening daalden met 2.2 111. Vacantiebonnendepot Cen trale Bank nam af met o. 1 2.3 18.5 m. De per 31 December 1950 bij te schrijven rente der spaargelden werd aangenomen op 20.111, zodat de toename der spaargelden in de maand Januari 1951 dus bedraagt ƒ20.411120.-m 0.4 111. De reserve nam toe met 1.1 111. 0.3 111. met 0.4111. 22

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1951 | | pagina 22