c m ci nuari) per 100 stuks. De export van eieren over de eerste twee maanden van 1951 was weer belangrijk en bedroeg ongeveer 150 millioen stuks. Door een besluit van de Duitse regering is deze export tijdelijk gestaakt, hoewel de reeds afgegeven invoervergunningen van kracht blijven. Dat er omtrent de gang van zaken in een be paalde agrarische sector moeilijk voorspellingen gedaan kunnen worden, mocht de afgelopen maand weer eens aantonen. In Januari kwam de appelenexport naar Engeland en België weer op gang, hetwelk zich dan ook direct in de prijzen aftekende, De fruitkwekers waren weer hoopvol gestemd, doch de vreugde was slechts van korte duur. Op 21 Februari jl. kwam nl. het besluit van de Duitse regering om de gren zen voor het Nederlandse fruit te sluiten, daar het betalingscontingent was uitgeput. Van Ne derlandse zijde worden reeds pogingen in het werk gesteld nieuwe mogelijkheden te scheppen. Na het fruit werd op 28 Februari jl. de groen ten eenzelfde lot beschoren en werden verder ook voor de tuinbouwgewassen de grenzen van Duitsland gesloten. Volgens de pers zou deze maatregel slechts van tijdelijke aard zijn. Het begrip „tijdelijk" is echter nogal rekbaar. Een gunstige keer kwam er deze maand in de afname van witte kool. De Verenigde Staten hebben belangrijke hoeveelheden gekocht, waar door de prijs opliep van 5H> tot ioj/2 cent per kg. Voor uien bestond tot nu toe zeer weinig belangstelling in het buitenland. Het ziet er niet naar uit, dat hierin nog verbetering zal komen. Op de gebruiksveemarkten nam door het nade rende voorjaar de belangstelling toe. Italië was weer regelmatig aan de markt voor beste kwali teiten kalfkoeien. De prijzen bleven voor kwali teitsvee hoog. In de prijzen van slachtvee en varkens kwam gedurende Februari weinig verandering. De schommelingen bedroegen 510 cent per kg. (Zie vervolg pag. 22) Wij laten hieronder de verzamelbalans volgen renleenbanken per 31 December 1950 en 31 van de bij de Centrale Bank aangesloten boe- Januari x951 ACTIVA Liquide middelen Kas, giro, enz Centrale Bank Beleggingen Aardappelwissels Sehatkistpapier Effecten Deelnemingen leningen Voorschotten gemeenten Voorschotten en debetsaldi in lopende rekening Voorschotten particulieren Debetsaldi in lopende rekening Overheidsbetalingen Immobilia Vast goed Aandelen Centrale Bank Transit orischc activa Te vorderen rente 31-12-50 31-1-51 PASSIVA bruto netto 31-12-50 31-1-51 bruto netto 22.1 6339 1.6 10.3 148.7 32.2 38.4 182.5 193.0 0.4 7-i 2.7 Verplichtingen aan derden Banken0.3 0.3 Centrale Bank 2.7 0.1 Zegeldepot Centrale Bank 0.3 0.7 Vacantiebonnendepot Centrale Bank 0.2 0.1 Creditsaldi in lopende rekening 189.5 x87-3 Spaargelden 1026.0 1046.4 Eigen kapitaal Reserve, inclusief bijzondere reserve 48.3 49.4 Transitorische passiva Saldo diversen (winsten, onkos ten, te betalen belastingen, enz.) 5.6 2.6 20.5 644.1 i-3 10.1 149.4 32-4 38-3 187.1 193-5 0.4 7-i 2.7 1272.9 1286.9 1272.9 1286.9 21

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1951 | | pagina 21