VRAAG EN ANTWOORD en de beleggingsmaatschappijen, desnoods door taal", doch tevens, dat de tot dusverre nauwe- uitgifte van kleinere coupures. Doch ook dan lijks genoemde politieke invloed oi> dit begrip zal blijken, dat er tussen de Hollander en de zo belangrijk is, dat men moeilijk tot een ver- Amerikaan niet alleen een groot verschil bestaat gelijking, laat staan tot een zekere navolging, in mentaliteit ten aanzien van het begrip ,,kapi- kan komen. Na-inlevering bankbiljetten. Vraag: Wat kunnen mensen, die nog steeds niets van hun na-ingeleverde bankbiljetten hebben gehoord, doen? (Coupures van 100.en minder). Antw.: Informeren b'j de Xederlandsche lïank, afdeling na-inlevering binnenland, Nieuwe Doelenstraat 5, Amsterdam. Inbraakverzekering. Vraag: Hoe staat de C.B. tegenover het risico, verbonden aan het bewaren van pensioen zegels voor de Landbouw en vacantiebonnen? Antic.: O.i. is verzekering der zegels nodig. Zij hebben waarde. Rente inschrijvingen Grootboek Wederopbouw. Vraag: Ts het juist, dat de rente van de in schrijving Grootboek Wederopbouw gewij zigd is? Antw.: Inderdaad met ingang van 1 Maart 1950 verlaagd van 4 tot y/2 (Zie art. 45 jo art. 111 van de wet op de materiële oorlogsschaden Cessie pensioen. Vraag: Kunnen we aan een gepensionneerd K.N.I.L.-onderofficier voorschot verlenen tegen cessie van een deel van zijn pensioen? Antw.: Rijkspensioen kan niet gecedeerd wor den. Lidmaatschap van Gemeente. Vraag: Bij ons is de gemeente lid der bank. Wie kan er voor of namens haar aan de be sprekingen en stemmingen in de algemene vergadering deelnemen Antw.: Er is geen bezwaar tegen, dat door of namens het gemeentebestuur aan de bespre kingen en stemmingen wordt deelgenomen. De vertegenwoordiger moet in het bezit zijn van een door de burgemeester getekende vol macht of de burgemeester kan zelf ver schijnen. Verwoesting pand, gebouwd volgens financieringsregeling 1947 en 1948. Vraag: Indien een pand, gebouw met regerings steun volgens cle financieringsregelingen woningbouw 1947 en 1948 door brand of andere oorzaak vernietigd wordt, blijft dan toch recht bestaan op de jaarlijkse bijdrage (en uitkering ineens), welke bij credietver- lening gewoonlijk aan de betrokken boeren leenbank is (zijn) gecedeerd? Antw.: Neen, alsdan vervalt automatisch het recht op de jaarlijkse bijdrage, omdat dan geacht moet worden, dat de opstal, waarop die bijdrage betrekking heeft, niet langer be staat. Het is dus zaak, dat hypotheekhouders erop toezien, dat de verbonden panden in herbouwwaarde worden verzekerd, en na de ramp zo spoedig mogelijk worden herbouwd volgens het destijds goedgekeurde bouwplan. Wijzigingen moeten vooraf door of van wege de minister van Wederopbouw en Volkshuis vesting worden goedgekeurd. Zodra het huis is herbouwd herleeft het recht op bijdrage. Emigratie. Vraag: Mag een emigrant vertrekken zonder hier zijn schulden te hebben afgedaan? Antw.: Er bestaat geen wettelijke regeling, waarbij aan personen, die wensen te emigre ren, de verplichting wordt opgelegd voor hun vertrek naar het nieuwe land van vestiging hun schulden hier te lande te betalen. Machtiging tot beschikking over crediet. Vraag: Mag ik een opdracht tot overschrijving van gelden uitvoeren als die opdracht bij vol macht wordt verleend door een man aan zijn echtgenote, die dan die opdracht tekent? Zo ja, welk zegelrecht is voor de volmacht ver schuldigd? Antw.: De man kan zijn echtgenote volmacht verlenen om ten laste van zijn (ten name van de man staande) rekening te beschikken. Dit kan een doorlopende volmacht zijn. De vol macht dient gesteld te zijn op gezegeld papier 17

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1951 | | pagina 17