UIT DE PRAKTIJK De 10.000-ste Texel heeft onlangs zijn 10.000-ste ingezetene gekregen. Het was de pasgeboren Margaretha van den Berg en de trotse vader mocht uit handen van de burgemeester een spaarboekje van de boerenleenbank ontvangen, waarop de gemeente Texel een eerste storting van too. had verricht. Van de zijde van de Coöperatieve Boerenleenbank werd dit prompt aangevuld met 50.Moge het de kleine Margaretha ge geven zijn regelmatig door te sparen, zij het dan niet in dit tempo. Uit de oude doos Bij het 50-jarig jubileum van de Coöperatieve Boerenleenbank ..Baak" heeft men de eerste notulen nog eens opgeslagen, waaruit de vol gende credieten blijken: 60.voor aankoop van een nieuw paard. Het oude was plotseling gestorven. 10.voor aanschaf van wintervoer voor een koe. 100.voor bedrijfskapitaal (bedrijf 30 ha). 50.voor de uitzet van een trouwlustige dochter. Hiervoor moest een andere borg komen, omdat één der borgen niet schrijven kon. liit diezelfde doos De balans was opgemaakt en men was zeer tevreden, totdat de inspectie van de Centrale Bank een kasverschil constateerde. De daarna gehouden ledenvergadering besloot het verschil af te boeken. Het bedroeg de somma van 2 cent Opinie-onderzoek Ook in ons land komt het publieke opinie onderzoek in zwang met alle voor- en nadelen, die daaraan zijn verbonden. Frappant is de verhouding der antwoorden, die de Rijkspost spaarbank mededeelt naar aanleiding van de volgende vraag, die aan het publiek werd ge steld: Acht X het sparen een nationaal belang? 73 c/< der ondervraagden gaven een bevestigend antwoord, 14 gaven geen antwoord, 13 cf gaven een ontkennend antwoord. Spaarplicht Wij hebben in de Raiffeisen-Bode al eens ge wezen op de mogelijkheid, dat sparen verplicht kan worden gesteld van regeringswege, indien het vrije sparen niet voldoende resultaat geeft te zien. I11 Denemarken is het 1111 zo ver. Het Deense parlement heeft een wetsvoorstel van de mi nister van Financiën aanvaard, waarbij het sparen zowel voor particulieren, als voor maatschappijen en coöperatieve verenigingen verplicht wordt gesteld. Er zijn loongrenzen be paald, waarboven een schaal is vastgesteld van de bedragen, die gespaard moeten worden. De spaarplicht duurt maximaal 8 jaar en de hoofdsom plus rente wordt op een geblokkeerde rekening bij een bank of spaarbank bijgeschre ven. De rente bedraagt 4 Voor ondernemingen gelden andere bepalingen. Zij moeten 20 van hun belastingaanslagen bij de schatkist deponeren. Het is wel een zeer drastische maatregel om op deze wijze de valuta op peil te houden. De opbrengst wordt op D.Kr. 195 millioen geschat. Zelfs op het eilantl Haïti Sedert enkele jaren zijn op Haïti coöperatieve banken werkzaam in de geest der Raiffeisen- banken. Stichter is de missionaris Henri Lang- lais, die grote armoede en onwetendheid bij de inheemse bevolking aantrof. Hem strekten tot voorbeeld de „Caisses Populaires Desjardins", die in Canada werkzaam zijn. biet aantal rekeninghouders van de Giro KA aangesloten bij de coöperatieve boerenleenban ken, bedroeg per: 1 October 1948 1553 1 October 1949 -2177 5 Januari 1950 -377 1 Juli 1950 -957 25 October 1950 33°1 8 December 1950 - 3392 16 Februari 1951 3816 Van de Coöp. Boerenleenbank te Zuidland ont vingen wij een keurig uitgevoerd gedenkboekje, dat ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan dier bank werd uitgegeven. Naast de balans per 31 December 1950 werden tevens enkele over zichtelijke grafieken afgedrukt, terwijl een flinke propagandistische waarde aan het boekje kan worden toegekend door de verdere inhoud, die met liet gebruik van clichc's aantrekkelijk werd voorgesteld. Wij twijfelen er niet aan of de bank te Zuidland zal voor belangstellenden een exemplaar ter be schikking hebben. 14 Rekeninghouders K.V. Wij ontvingen:

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1951 | | pagina 14