rekening-courantsaldi de direct opeisbare ver plichtingen der Nederlandsche Bank. De post rekening-courantsaldi wordt weer gesplitst in 's Rijks Schatkist, 's Rijks Schatkist bijzondere rekening, Geblokkeerde saldi, Saldi van banken in Nederland, Vrije saldi van vreemde circu latiebanken en soortgelijke instellingen en Andere vrije saldi. Van deze zes posten is de post Vrije saldi van vreemde circulatiebanken en soortgelijke instellingen reeds bij de behan deling van de debetposten ter sprake gebracht, terwijl de post Geblokkeerde saldi geen toe lichting behoeft. Zoals bekend fungeert De Nederlandsche Bank als kassier van het Rijk. Het saldo van 's Rijks Schatkist stelt dus het tegoed voor, dat het Rijk bij De Nederlandsche Bank heeft. Onwillekeurig is men geneigd aan te nemen, dat iedere mutatie, die zich voltrekt in 's Rijks Schatkist ook tot uiting komt op de weekstaat. Dit is echter niet juist, doch het zou evenwel te ver voeren hierop in te gaan. Deze rekening is in 1948 in het leven geroepen en houdt verband met de Marshall-hulp. De ingevolge deze hulp van de U.S.A. verkregen middelen vallen uiteen in leningen en schen kingen. Voorzover de steun nu uit schenkingen bestaat, wordt 95 van de tegenwaarde in guldens gestort op een in de boeken van De Nederlandsche Bank ten name van het Rijk ge opende bijzondere rekening (5 "loet; beschik baar worden gesteld voor uitgaven van de re gering van de U.S.A. in Nederland). Deze in de boeken van De Nederlandsche Bank geopende rekening is een geblokkeerde rekening en het is de E.C.A., het orgaan, dat als taak heeft om de door de Amerikaanse regering toegewezen be dragen te administreren en verzoeken om hulp enz. te beoordelen, dat beslist wat er met de gelden van deze bijzondere rekening (ook wel ,,local currency"-rekening genoemd) moet ge beuren. In overleg met de Nederlandse regering worden op gezette tijden bedragen van deze rekening- beschikbaar gesteld voor de financiering van be paalde objecten (wederopbouw, landverbetering en -aanwinning). De beschikbaarstelling van „local currency" betekent, dat van de bijzondere rekening een bedrag beschikbaar wordt gesteld aan 's Rijks Schatkist. Tot nu toe is reeds meer dan 820 millioen van deze rekening vrij ge komen, van welk bedrag het grootste gedeelte is gebruikt voor begrotingsuitgaven, die zonder dit vrijgeven eveneens met nieuw geld zouden moeten zijn gefinancierd. De saldi van de banken in Nederland stellen de tegoeden voor van de leden van de Bedrijfsgroep Handels banken bij De Nederlandsche Bank, alsmede van tegoeden van de beide centralen der landbouw- credietbanken. Door de banken wordt op De Nederlandsche Bank een beroep gedaan, wanneer de cliënten dei- banken geld in de vorm van bankbiljetten nodig hebben. Indien de banken tijdelijk niet over vol doende kasmiddelen beschikken, moeten zij ,,kas maken". Dit kan o.a. geschieden door het niet vernieuwen van aflopend schatkistpapier of door het opvragen vair uitgezette ,,call"-gelden. De behoefte aan bankbiljetten is het grootst aan het eind van iedere maand (voor betaling van salarissen, enz.) en in tijden, dat door het pu bliek vele contante uitgaven worden gedaan (vacantietijd, St. Nicolaas, enz.). Wij zien dan ook. dat de tegoeden van de banken bij De Nederlandsche Bank zich nog al eens wijzigen. De post Andere vrije saldi omvat o.m. de niet geblokkeerde saldi van de overige instellingen. Deze instellingen zijn: de leden van de Bedrijfs groepen Landbouwcredietbanken, Spaarbanken en Effectenhandel. Deze rekening fungeert ook nog als tussenrekening bij de Marshall-hulp hierop wordt de ontvangen hulp voorlopig ge boekt. Als bijzonderheid van de creditsakli van De Nederlandsche Bank valt nog te vermelden, dat hierover geen rente vergoed wordt. Beschouwen wij de cijfers van de weekstaat van 27 December 1950, dan blijkt, dat het totaal der direct opeisbare verplichtingen van de Bank 3.423 millioen bedroeg en wel 2.911 millioen aan uitgegeven bankbiljetten, 159 millioen schuld aan het Rijk, 35 millioen schuld aan banken, terwijl de vrije saldi 318 millioen bedroegen. Tegenover deze schulden stonden de bezit tingen: edel metaal 891 millioen, 1.039 millioen buitenlandse betaalmiddelen (dit bedrag wordt gevonden door de som van de debet- posten 8 en 9 te verminderen met de credit- posten 9 en 10) en 74 millioen aan andere zakelijke zekerheid. In totaal dus 2.004 mil lioen, hetgeen betekent, dat de direct opeisbare verplichtingen der Nederlandsche Bank voor 58.5 c/'c gedekt waren. (Slot volgt). 's Rijks Schatkist, bijzondere rekening 9

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1951 | | pagina 9