Enige bijzonderheden over De Nederlandsche Bank weging. Het ziet er nl. naar uit, dat de Engelsen hun houding tegenover Nederland en Denemarken zullen wijzigen. Dc Denen, die meer dan wij op Engeland als afnemer zijn aangewezen, tonen zich zeer on tevreden over de politiek der Britten. De prij- zij, die de Denen hinnen de z.g. Jongterm"- eontracten krijgen, liggen in de meeste gevallen ver beneden de prijzen, die zij thans in het handelsverkeer met andere landen weten te be halen. Daartegenover is vooral na de devaluatie het prijspeil der Britse exportgoederen voort durend gestegen. De Denen moeten voor En gelse kolen en machines voortdurend hogere prijzen betalen en vinden geen tegemoetkoming als zij de prijzen, die zij voor hun agrarische producten ontvangen, aan een herziening onder worpen wensen te zien. De vraag mag wel wor den gesteld, waarom de Engelsen, die werkelijk niet meer zo krap in de deviezen zitten, deze politiek tegenover hun vrienden en hondgenoten blijven volhouden. (Vervolg). an de werkzaamheden der Nederlandsche Bank wordt wekelijks een beeld gegeven door het publiceren van een z.g. weekstaat. Hieronder laten wij een voorbeeld van een weekstaat vol gen en wel van die per 27 December 1950. Met opzet hebben wij de laatste balans van 1950 als voorbeeld genomen, omdat per 1 Januari 1951 in de samenstelling van de weekstaat wijzi gingen zijn aangebracht. De voornaamste posten van de weekstaat in haar oude vorm zullen nu in het kort besproken worden. De per 1 Januari 1951 aangebrachte wijzigingen zullen in een slotartikel nog een punt van bespreking uit maken. Verkorte balans per 27 December 1950 (in duizenden guldens afgerond). ACTIVA PASSIVA 4- 9- 11. T2. Wissels, promessen en schuldbrieven in disconto 21487 Wissels, promessen en schuldbrieven door Bank gekocht in open markt Schatkistpapier, door de Bank over genomen van de Staat ingevolge overeenkomst van 26 Februari 1947 1.350.000 Voorschotten in rekening-courant op onderpand (incl. beleningen) 73-921 Voorschotten aan het Rijk Boekvordering op de Staat der Nederlanden ingevolge overeen komst van 26 Februari 1947 1.500.000 Munt en muntmateriaal 891.278 Papier op het buitenland 340.534 Tegoed bij correspondenten in het buitenland 965.534 Buitenl. betaalmiddelen 1.172 1.307.240 Vorderingen in guldens op vreemde eirculuatiebanken en soortgelijke in stellingen 427.386 Belegging van kapitaal, reserves, pensioenfonds en voorzieningsfonds 134.192 Gebouwen en inventaris T.500 Diverse rekeningen 219.319 Totaal 5.926.323 1. Kapitaal 20.000 2. Reservefonds 18.418 3. Bijzondere reserve 69.951 4. Pensioenfonds 24.418 5. Voorzieningsfonds personeel in tijde lijke dienst 1.502 6. Bankbiljetten in omloop (oude uit gifte) 56.466 7. Bankbiljetten in omloop (nieuwe uit gifte) 2.910.995 8. Bankassignaties in omloop 23 9. Rekening-courantsaldi a. 's Rijks Schatkist 158.652 b. 's Rijks Schatkist, bij zondere rekening 1.318.117 c. Geblokkeerde saldi d. Saldi banken in Neder land 35.139 e. V rije saldi van vreemde circulatiebanken en soortgelijke instellingen 411.156 f. Andere vrije saldi 317.947 --2.241.011 10. Crediteuren in vreemde geldsoort 283.877 11. Diverse rekeningen 299.662 Totaal5.926.323 Waarvan aan Indonesië 31.623. 6

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1951 | | pagina 6