KRONIEK UIT EIGEN KRING Wij besloten de vorige kroniek niet een verzoek om het opmaken van een begroting naast de vele werkzaamheden in verband met het afsluiten van het boekjaar, niet na te laten. Inmiddels zonden wij een beschouwing over onze ervarin gen bij bet beoordelen van de ingezonden be grotingen over 1950. Bij ontvangst van dit blad zult U reeds een model 1951 in Uw bezit heb ben ten dienste van de rentevaststelling voor dit jaar. Waar het ons uiteraard niet mogelijk is in een kort tijdsbestek alle begrotingen te beoordelen, zullen deze groepsgewijze worden opgevraagd. Dit verzoek zal vergezeld gaan van een tweetal exemplaren van de begrotingsstaat. Bij deze begrotingen behoren tevens de onkos ten en diverse ontvangsten te worden geschat. Dit behoort niet een baseren te zijn op de kosten van een vorig jaar, al of niet met een opslag, maar een nauwgezet afwegen van de nood zakelijke kosten. Wij kunnen ons niet onttrekken aan de indruk, dat het met de nodige soberheid in deze soms niet al te nauw genomen werd. Onze boeren leenbanken ontlenen haar bloei en bestaansrecht mede aan het feit, dat het naar verhouding be scheiden onkostencijfer het mogelijk maakt de leden tegen een zeer redelijke rente te finan cieren. Een eventueel wegvallen van deze factor zou een strijd om bet bestaan kunnen doen ont staan, die bij een juiste opvatting van het exploitatiebeheer kan worden vermeden. Hoewel per circulaire reeds aanwijzingen zijn gegeven over de inwisseling van de oude premie- zegels B.P.L., vestigen wij hier nog even de aandacht op. Voor een vlot verloop is het nood zakelijk, dat men op 15 Februari a.s. de voor raad opneemt en deze op de aangeduide wijze verzendt aan de N.Y. Enschedé in Haarlem. Wij hebben onze banken per circulaire reeds medegedeeld, dat hier ten aanzien van de zegel verkoop van bet B.P.L. en het Vacantiefonds nog wel wat te wensen overblijft. Met klem willen wij erop aandringen om ook in deze stipt op tijd de afrekeningen en bestellingen te ver richten. Wij mogen niet het odium op ons laden deze tak van dienst niet behoorlijk te kunnen verzorgen liet is een verheugend verschijnsel, dat onze kassiers hoe langer hoe meer overtuigd blijken van het belang voor de gehele organisatie en daarom prompt voldoen aan de vraag om ge gevens van de zijde der Centrale Bank. Dit verhoogt uiteraard het aanzien van boerenleen banken en Centrale Bank tegenover derden, die deze gegevens snel verlangen. In de praktijk is ons met genoegen gebleken, dat de medewerking van de banken bij het in dienen van de nieuwe maandstaten met bijbe horende gegevens zeer goed is. Deze maand staten moeten vóór de 15e van elke maand bij de Centrale Bank binnenkomen, omdat deze op haar beurt per de 21e de totaalgegevens moet indienen bij De Nederlandsche Bank. Deze termijn van een week is voor de C entrale Bank vrij kort, omdat zij uiteraard eerst per de 15e over alle gegevens beschikt. Hoe sneller de banken hun maandstaten inzenden, des te meer armslag heeft de afdeling statistiek. Is het teveel gevraagd 0111 de officiële termijn van de 15e vrijwillig te stellen op de 1 oc Een onzer banken waarschuwt voor het risico, gelegen in uitbetaling van chèques, getrokken op andere banken. Aangezien deze rubriek geen ruimte meer biedt voor een beschouwing, verwijzen wij U naar het afzonderlijke artikel hierover elders in dit blad. Het is belangrijk! Zoals cle laatste jaren gebruikelijk was, zullen wij ook dit jaar weer een algemeen overzicht over 1950 samenstellen, dat men kan gebruiken als grondstof voor het jaarverslag, aan te vullen met de gewenste plaatselijke bijzonderheden en cij fers. U ontvangt dit overzicht binnenkort afzonder lijk. 3

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1951 | | pagina 3