OVERLIJDENSBERICHTEN mische vraagstukken aan de Nederlandse Eco nomische Hogeschool te Rotterdam. Van de inhoud van deze rede gaven wij in ons nummer van December 1950 (no. 6, blz. 21) bereids een verkorte weergave. Van II. E. Stenfert Kroese's Uitgevers-Maat schappij N.V. te Leiden ontvingen wij thans ter recensie een brochure, waarin de rede van J'rof. Erietema volledig is opgenomen. Gaarne willen wij de aandacht van onze lezers op deze uitgave vestigen. Zij, die in het onder werp belang stellen (en moeten we dat, zeker onder de huidige omstandigheden, eigenlijk niet allen doen?), raden wij aan zich de bedoelde brochure aan te schaffen. De prijs ervan be draagt 1.25. Bestuur, raad van toezicht en kassier van de Coöp. Boerenleenbank „Nibbixwoud", geven niet groot leedwezen kennis dat, voorzien van de laatste 11.tl. Sacramenten, is overleden de heer JOH. KOOPMAN, oud-directeur, in de ouderdom van bijna 84 jaar. Vanaf de oprichting der bank in 1898 tot 1948 was hij voorzitter van het bestuur en heeft met grote werkkracht en toewijding de be langen der bank gedurende een halve eeuw ge diend. Zijn persoon en werk zullen steeds dankbaar worden herdacht. Nibbixwoud, 3 Januari 2951. Bestuur, raad van toezicht en kassier der Coöp. Boerenleenbank ,,Klarenbeek A" geven met leedwezen kennis van het overlijden van de heer G. J. BOERKAMP, in de ouderdom van 72 jaar. De overledene was vanaf 1938 voorzitter van het bestuur en heeft de belangen van onze bank met grote toewijding behartigd. Zijn nagedachtenis zal bij ons in dankbare herinnering blijven. Klarenbeek, December 1950. Bestuur, raad van toezicht en kassier van de Coöp. Boerenleenbank te Groot-Ammers geven net leedwezen kennis van het overlijden van de oud- en erevoorzitter van het bestuur, de heer EVERT BIESHAAR, in de ouderdom van ruim 78 jaar. Sedert 1921 heeft hij onze bank, eerst als be stuurslid, later als voorzitter gediend. Zijn persoon en werk zullen bij ons steeds in dankbare herinnering voortleven. Groot-Ammers, 31 December 1950. Bestuur, raad van toezicht en kassier van de Coöperatieve Boerenleenbank ,,West-Graftdijk" geven met leedwezen kennis van het overlijden van de heer J. HOP, in de ouderdom van 72 jaar. Met grote toewijding heeft hij gedurende 31 jaar de belangen der bank als secretaris van het bestuur behartigd. Wij blijven zijn persoonlijkheid met achting gedenken. Hij ruste in vrede. West-Graftdijk, December 1950. Bestuur, raad van toezicht en kassier van de Coöperatieve Boerenleenbank ,Den Ham" te Den Ham (O.) geven met leedwezen kennis van het overlijden van de heer E. J. PRANGE, in de ouderdom van 67 jaar. Vanaf 1934 heeft hij als lid van de raad van toezicht de belangen der bank met grote toe wijding behartigd. Zijn nagedachtenis zal bij ons in dankbare herinnering blijven voortleven. Den Ham, 30 December 1950. Bestuur, raad van toezicht en waarnemend kas sier van de Coöperatieve Boerenleenbank „Voorschoten" geven met leedwezen kennis van het overlijden van de oud-voorzitter van de bank, de heer J. RODENBURG. Voor het werk, door hem voor onze bank ver richt, zullen wij hem steeds dankbaar blijven gedenken. Voorschoten, 3 Januari 1951. Bestuur en raad van toezicht der Coöp. Boe renleenbank te Balkbrug geven met leedwezen kennis van het overlijden van hun kassier, de heer J. GRÓOTENHUIS. Vanaf de oprichting in 1920 was hij als zo danig werkzaam en heeft hij de belangen dei- bank steeds nauwgezet en niet volle toewijding- behartigd. Zijn persoon en zijn werk zullen steeds in dankbare herinnering blijven. Balkbrug, 11 Januari 1951. Bestuur, raad van toezicht en kassier van de Coöp. Boerenleenbank ,,De Zwaluwen" te Lage Zwaluwe geven met ontroering kennis van het plotseling overlijden van hun bestuurs lid, de heer A. DEN ENGELSEN J. Jz.11., op de leeftijd van 55 jaar. Vanaf 1921 tot heden was de overledene lid van de raad van toezicht en later secretaris van het bestuur. Zijn nagedachtenis zal bij ons in dankbare her innering blijven. Lage Zwaluwe, 23 Januari 1951.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1951 | | pagina 27