alleen aan cle zijde van de trekker liggen. De cheque wordt voor krapzittende kopers een voortreffelijk middel om zich renteloos blanco crediet te verschaffen. Zo werd een cheque (ter incasso genomen door een onzer banken) negen maal door de kassier aangeboden bij een com merciële bank alvorens betaling plaats vond. De commerciële banken, aan wie de cheques ter betaling worden aangeboden, pogen ten gerieve van de cliënt natuurlijk uitstel van betaling te verkrijgen en dit lukte in dit geval negen maal. Hij non-betaling van een cheque (op een com merciële bank) zal het nodig zijn hiervan tele fonisch mededeling te doen aan de bank, welke de cheque ter incasso aan de Centrale Bank zond. Dit zou moeten geschieden nadat eenmaal (ten hoogste tweemaal) aanbieding plaats vond. De enige oplossing is, dat cheques op andere banken ter incasso genomen worden. (Ziehand leiding voor de administratie blz. 27: „Cheques, afgegeven door particulieren en an dere rechtspersonen dan waarvan hierboven sprake is (Coöp. Aardappelmeelfabrieken, Coöp. Strocarton fabrieken, N.Y. Aardappelmeelfa brieken al of niet op coöperatieve grondslag be horen steeds ter incasso te worden genomen"). Nadat de cheques ter incasso zijn genomen, zal de kassier de aanbieders moeten aanraden a. hun ziel in lijdzaamheid te bezitten b. de graanhandelaar te verzoeken in het ver volg per giro te betalen. Aan de Stichting Landverhuizing is door De Nederlandsche Bank een algemene machtiging verleend om aan Nederlanders, die emigreren naar Argentinië, Australië, Brazilië, Canada, Nw.-Zeeland, Paraguay, Unie van Z.-Afrika, Uruguay en St. van Amerika, vergunning te verlenen tot het aankopen bij een deviezenbank van buitenlandse betaalmiddelen en/of gelds waardige papieren in de geldsoort van het be trokken land of in dat land betaalbare guldens cheques tot ten hoogste de na te noemen be dragenvoor het gezinshoofd of alleenstaanden 760.voor ieder gezinslid van 15 jaar en ouder 380.voor ieder gezinslid jonger dan 15 jaar 190. Voor doorreis door enig land kunnen cle devie zen ook in een andere valuta luiden. Dit wordt dan in de vergunning nauwkeurig aangegeven. Verenigingsnieuws Wegens gebrek aan plaatsruimte blijft deze rubriek overstaan tot de volgende keer. De juridische afdeling zal op Vrijdag 9 Februari haar spreekuur houden in het Landbouwhuis vanaf 10.13 uur v.m.. terwijl namens de afde ling inspectie dit spreekuur op Vrijdag 23 Fe bruari zal worden waargenomen. Spreekuur in Leeuwarden De afdeling inspectie hoopt op Vrijdag 9 Fe bruari in het Oranjehotel van 1 1 v.m. tot 2 uur n.m. haar zitting te houden, terwijl cle juri dische afdeling dit voornemens is te doen op Vrijdag 23 Februari. Verzonden circulaires No. 1 van rubriek I dd. 4 Januari 1951 Bijschrijving van rente, provisie,, enz. No. 2 van rubriek 1 dd. 15 Januari 1951; Rentetarieven Centrale Bank 1951. No. 3 van rubriek I dd. 17 Januari 1951 Beschouwing over cle begrotingen van 1950. No. 1 van rubriek III dd. i(> Januari 1951 Toezending maandoverzicht en not.t inzake al gemene vergunning 40I). No. 1 van rubriek V dd. 18 Januar 1951: Recepissen 3 c/ grootboekobligatiën 1946. No. 1 van rubriek VII dd. 4 Januari 1951 oornaamste wijzigingen van de Zegelwet. No. 1 van rubriek VIII dd. 11 Januari 1951: Nieuwe premiezegels B.P.L. No. 2 van rubriek VIII ckl. 23 Januari 1951: Verkoop premiezegels B.P.L. 1950. No. 1 van rubriek X dd. 9 Januari 1951 Toepassing van systematische propaganda. Verzonden propaganda berichten No. 1 werd in Januari verzonden en beoogde o.a. de instelling van plaatselijke commissies. Op blz. 20 van de Raiffeisen-Bode van Januari jl. stond in de 2e kolom vermeldt: 17.000.000.terwijl Duitsland zou willen gaan tot 10.000.000.Dit moet zijn: 17.000.000, terwij tot IO.OOO.OOO. Duitsland zou willen gaan Het vraagstuk van de Europese economische integratie en de landbouw Met het uitspreken van een rede onder boven staande titel aanvaardde Prof. Dr 11. J. Frie- tema op 23 December 1950 zijn ambt van buitengewoon hoogleraar in cle agrarisch-econo- EMIGRATIE (zie bladzijde l.ï e.v.) Spreekuur Aïkmaar Rectificatie marktverloop 26

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1951 | | pagina 26