Cheques, gel rokken op andere honken 34 m een stijging' te zien van ruim 38 millioen. De mutaties in de posten, welke in de maanden November en December 1950 plaats vonden, zijn als volgt: Passiva De verplichtingen aan derden ste gen met 16,7 m. De reserves namen toe met 0,3 m. De transitorische passiva vermeer den met 2,6 m. f 19,6 m. Activa: De bedrijfscredieten namen toe met10,3 111. 1 te beleggingen daalden niet 5.9 m. De transitori sche activa na men af met i.~ m. 6,9 m. De immobilia stegen met 0,4 m. 3.8 m. f 15.8 m. Liquide middelen. 1 let tegoed der boerenleenbanken bij de Centrale Bank steeg met f >47 m. De schuld aan de Centrale Bank nam toe met m. 12,3 m. De kas- en girosaldi stegen met 3.5 m. 15.8 m. Helegyinyen: De posten dezer rubriek namen als volgt af: Aardappelwissels f 0,4 m. Effecten 4,0 m. Deelnemingen leningen0,8 m. Voorschotten gemeenten 0,7 m. f 5-9 Bedrijf scredieten De voorschotten aan particulieren stegen met 12,3 m. De debetsaldi in lopende rekening daalden met 0.2 m. De overheidsbetalingen namen af met 1,8 m. 2,— m. f 10,3 m. Immobilia De post vast goed nam toe met f 0,4 m. Transitorische activa Deze daalden metf 1— rn. Verplichtingen aan derden: Een toename vertoonden de (Kisten Creditsaldi in lopende rekening f 14,8 m. Spaargelden 4.3 m- Vacantiebonnendepot Centrale Bank 0,1 m. f 19,2 m. Een afname vertoonden de posten Banken f 1,9 ni. Zegeldepot Centrale Bank 0,6 m. 2,5 m. f 16,7 m. De reserves namen toe met f o>3 1U- De transitorische passiva stegen met f 2,6 111. Het begint met name in het Noorden van ons land steeds meer een slechte gewoonte te wor den, dat particuliere graanhandelaren cheques afgeven, waarvan men verwacht, dat ze bij aan bieding dooi' de houders direct betaald worden door de betreffende boerenleenbank. De boerenleenbanken worden daardoor aan de verkeerde kant geplaatst bij de nieuwe maat regelen van De Nederlandsche Bank (debet chequerekening onder uitzettingen). Immers duurt de afrekening meestal vrij lang, waardoor de ultimo uitzettingen in ongunstige zin kunnen worden beïnvloed. Het zal meermalen voorkomen, dat er bij af gifte van de cheques aan leveranciers van granen geen voldoende saldo is bij de bank van de trekker, doch deze redeneert aldus:Die cheques lopen, voordat debitering plaats vindt nog wel een paar weken en dan kan ik tegen die tijd nog wel eens verder zien". Bovendien verlenen de boerenleenbanken, die direct betalen, blanco ren teloos crediet, terwijl over provisie niet gespro ken wordt. Daartegenover staat, dat de betalende boeren leenbank eventueel 3^2 rente moet betalen op de Nederlandsche Bankrekening voor dergelijke chequebetalingen. Het afgeven van cheques komt steeds meer in zwang, omdat de voordelen A 2,4 25

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1951 | | pagina 25