<2>. ijfers tijds ingestelde exportheffing op spek zit het binnenland met grote voorraden, die momenteel niet te plaatsen zijn. De verwachting bestaat, dat het B.V.V. op korte termijn maatregelen zal treffen om de export voor spek mogelijk te maken. De noteringen waren resp. Slachtkoeien 2.102.60 per kg. Zware varkens 2.000.00 Lichte varkens1.101.70 1 )e vraag voor export op de wolveemarkten nam in Januari belangrijk af, doordat deze handel te veel risico's medebracht. Het aanbod zelf heeft ook niet veel meer te betekenen. Er zijn de laatste weken prachtige prijzen gemaakt. Nadat de vorstperiode was afgelopen, namen de aanvoeren van snijbloemen en potplanten be langrijk toe met een kleine kentering in de tweede helft van de maand. De belangstelling in binnen- en buitenland was echter niet eroot Gezien de meerdere kooplust rondom de feest dagen in December was dit ook wel te ver wachten. Midden Januari deden in Aalsmeer de volgende prijzen: Rozen 1585 cent per stuk. Seringen 22—90 cent per stuk. Anjers 1466 cent per stuk. In bloembollen werden in Januari slechts zaken gedaan in gladiolenbollen, waarvoor doorlopend grote belangstelling bestond en goede zaken werden gedaan. Dat in 1950 ons land de no dige deviezen ontving door de bloembollen export moge blijken uit de volgende cijfers: 1949 38-134-595 kg' voor 82.727.657,- 195° 43-648.610 kg voor 113.748.332.— Een niet te onderschatten bijdrage! Hieronder volgt de verzamelbalans der bij de Centrale Bank aangesloten leden-banken per ACTIVA Liquide middelen Kas, giro, enz19.3 18.6 Centrale Bank 759-9 619.2 Beleggingen Aardappelwissels 3.0 2.0 Schatkistpapier 17.3 10.3 Effecten 133.2 152.7 Deelnemingen leningen 24.8 33.0 Voorschotten gemeenten 34.1 39.1 Bedrijfscr edict en Voorschotten particulieren.. 127.6 170.2 Debetsaldi in lopende rekening 156.2 193.2 Overheidsbetalingen 2.2 Immobilia Vast goed 5.0 6.7 Aandelen Centrale Bank 2.6 2.7 Transitorische activa Te vorderen rente 1.0 1.0 De verzamelbalans per 31 December 1950 geeft de bruto-saldi aan, dus zonder de bijgeschreven rente. iv» Cl het einde van de maanden December 1949, October 1950 en December 1950. Bruto PASSIVA Verplichtingen aan derden Banken Centrale Bank Zegeldepot Centrale Bank V acantiebonnendepot Centrale Bank C'reditsaldi in lopende rekening Spaargelden Eigen kapitaal Reserve, inclusief bijzondere reserve Transitorische passiva Saldo diversen (Winsten, onkosten, te be talen belastingen, enz) In de maanden November en December 1950 stegen de toevertrouwde gelden met 19,1 mil- lioen de overeenkomstige periode van 1949 gaf o 31-12 31-10 31-12 1949 1950 '1950 1284.0 1250.9 1272.9 22.1 633 9 1.6 10.3 148.7 32.2 38.4 182.5 193.0 0.4 2.7 31-12 31-10 31-12 1949 1950 1950 Bruto 0.2 2.2 0.3 0-3 2.7 0.4 0.9 0.3 0. T 0.2 203.1 174-7 189.5 1030.9 I02I.7 1026.0 45-1 48.O 48.3 4-3 3-0 5-6 1284.0 1250.9 1272.9 24

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1951 | | pagina 24