Het marktverloop in Januari De noteringen voor de granen zijn met uitzon dering van die voor tarwe in de eerste maand van het jaar met sprongen omhooggegaan. De behoefte aan voedergranen schijnt dermate groot te zijn, dat de kopers bereid zijn de hoge prijzen te betalen. Men vraagt zich echter wel af waar dit naar toe moet. De prijs voor koolzaad daalde weer en wel met 0.50. De in het vorig over zicht genoemde prijsstijging over December ad 15.berustte op een vergissing en moest zijn 1. Aan de Groninger jraanheurs was de notering- voor enkele graansoorten per 100 kg op productie werd 23 Januari jl. Door de snel stijgende productie van eieren was de aanvoer dermate groot, dat dit in de prijzen tot uitdrukking moest komen. Bedroeg de no tering voor de V.E.C.E.-leveranciers in midden December nog 11.5015-75 Per 100 stuks. deze was midden Januari reeds gedaald tot 10.8014.75 per 100 stuks. Deze notering- verschilt met 2 maanden geleden ongeveer 10.per 100 stuks. Wanneer de gang van zaken over 1950 nog eens bezien wordt, dan mag voor onze pluimveehouders toch wel gesproken Van de totale °/c of ruim Tarwe Rogge Wintergerst Zomergerst Haver Koolzaad 19.20—23.45 28.2033.60 30.2036.70 30.2037.20 30.2035.20 50.3058.80 18-12-50 23.70) 29.70) 29.80) 30.05 28.20) 59-3°) Naar stro was vraag, zowel voor fourage als voor de cartonindustrie, wat dan ook in de no tering' tot uitdrukking kwam. 1 rouwens de prijzen voor alle soorten ruwvoeders lagen hoog. Gedurende Januari bestond er veel vraag naar boter, zowel bij onze Zuiderburen als in Duits land. In heide landen lag de* melkproductie echter dermate laag, dat het onmogelijk was aan. deze vraag te voldoen. Daardoor ontstond een grotere vraag naar Nederlandse boter, waaraan door de lage melkproductie slechts gedeeltelijk kon worden voldaan. Door de meerdere buiten landse vraag liep de kleinhandelsprijs in ons land omstreeks half Januari op tot boven 5-per kg. De prijzen voor de boerenkaas liepen regelmatig op, waardoor het Bedrijfschap voor Zuivel een exportheffing instelde, welke inmiddels 10 cent lier kg bedraagt. Deze maatregel dient om een te hoog oplopen van de binnenlandse prijzen te voorkomen. Algemeen wordt verwacht, dat een prijsdaling aanstaande is. Volgens het orgaan van de F.N.Z. was de notering omstreeks 15 Januari voor: 15-12- 50. Boerenkaas 2.26—2.38 p.k. 2.14—2.29) Goudse volvet 2.292.30 2.122.13) Edammer 404- 2.102.11 1.941 -95) worden van een zeer gunstig jaar. ïgeveer 50 1.070.000.000 eieren geëxporteerd, welk kwan tum voor het leeuwendeel verzonden werd naar West-Duitsland en tegen alleszins redelijke prij zen. De binnenlandse consumptie zou men gaarne hoger zien, maar dan zullen de eieren in prijs niet te hoog moeten liggen. In de groenten- en fruitsector is er ten aanzien van het fruit een belangrijke verbetering inge treden. Toen per 1 Januari jl. de Engelse markt voor appelen open ging, bleek er al direct flinke belangstelling te bestaan speciaal voor de ge kleurde variëteiten en liepen de prijzen niet on belangrijk op. Daarna stelde op 8 Januari jl. ook België zijn grenzen voor alle appelrassen open, uitgezonderd goudreinetten. an deze laatste soort zijn nog heel grote voorraden in ons land aanwezig. De kwekers van de wintergroenten hebben nog niet voldoende binnen- en buitenlandse belang stelling voor hun producten om een behoorlijke prijs te maken. Weliswaar nam de belangstel ling gedurende de koude periode toe, doch de totale wekelijkse afname was half Januari nog slechts 1/3 van die van het vorige jaar op het zelfde tijdstip. De voorraad winterproducten is dan ook nog zeer groot. V el is men ervan overtuigd, dat de uitzonderlijk hoge prijzen van de eerste maanden van het vorig jaar zeker niet benaderd zullen worden. Toen bestond er een groot tekort door de droogte in alle huurlanden. De belangstelling op de gebruiksveemarkten be- bon weer wat toe te nemen. Een belangstelling- zowel van de zijde van de aanvoerders als van de kopers. De prijzen voor prima melk- en kalf- koeien bleven dan ook hoog en gingen vaak boven 1.000.per stuk. Italië had weer voor een aantal kalfkoeien en Bij het slachtvee lag de prijs 10 cent per kg lager. De varkens konden zich in prijs echter handhaven. Door de grote des belangstelling graskalveren. 23

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1951 | | pagina 23