Of de belastingcertificaten veel zoden aan de dijk zullen zetten, is eveneens nog een open vraag. Er zullen nl. slechts nieuwe middelen naar de schatkist vloeien, voorzover op de be lastingcertificaten wordt ingeschreven met geld, dat niet reeds in schatkistpapier is belegd. Dit laatste kan zowel het geval zijn wanneer finan ciële instellingen of andere ondernemingen voor belastingen gereserveerde bedragen tijdelijk zelf in schatkistpapier hebben geïnvesteerd als wan neer bedoeld belastinggeld op rekening staat bij een bank of girokantoor. Deze laatste instel lingen beleggen dan zelf in schatkistpapier). Worden de belastingcertificaten betaald met geld van de bankrekeningen, dan moeten de banken overeenkomstige bedragen aan schat kistpapier laten aflopen. Het resultaat is dan voor de. schatkist nihil. Doch zelfs bij een spoedige voltekeniug van het „voorlopig" tot 200 millioen begrensde bedrag der belasting lening dat „voorlopig" wijst er op, dat de Staat, indien er veel liefhebberij bestaat, het leningsbedrag zal verhogen uit grotendeels tot 1111 toe onbelegde middelen zou het Rijk niet veel speelruimte krijgen. Want de maand Fe bruari stelt zeer zware eisen aan de schatkist Half Februari moeten de 116 millioen 2/2 c/<- Spaarcertificaten worden afgelost en het is zeker geen toeval, dat men als (eerste) stor tingsdatum voor de belastingcertificaten die zelfde datum heeft gekozen. Indien de emissie aan de verwachtingen van de minister beant woordt, zal voor deze aflossing geen of slechts tijdelijk nieuw geld benodigd zijn. Uit hoofde van andere aflopende schuldverplichtingen moet echter bovendien nog ruim 140 millioen op tafel worden gelegd. Gezien bovendien het feit, dat tegenover de in schrijving op de belastingleningen voor een groot gedeelte waarschijnlijk aflossingen op schatkistpapier zullen staan, lijkt echter zelfs bij een groot succes van de belastinglening een sterke aanwas van de kasmiddelen van het Kijk uit dien hoofde voorlopig niet waarschijnlijk. Als zuiver beleggingsobject kunnen de belas tingcertificaten bij de huidige rentestand zeker niet aantrekkelijk worden geacht. Ten slotte nog een enkel woord over de goed- koop-geld-politiek. De scherpe inzinking, die op de staatsfondsenmarkt heeft plaats gevonden, heeft opnieuw de vraag doen rijzen of het lage rentepeil nog lang zal kunnen worden gehand haafd. De credietbeperking is, zoals men weet, gepaard gegaan met een verzwaring van de dekl sings voorschriften voor het bankwezen, welke er op neerkomt, dat het bezit aan schat kistpapier in feite intact moet worden gehouden. De vlottende schuld heeft daardoor een perma nent karakter gekregen, behalve dan (zoals wij hebben gezien) voorzover hierin, direct of indirect, tijdelijk belastinggelden zijn belegd. Bijgevolg zal een plotselinge of geleidelijke toeneming van de credietbehoefte bij het be drijfsleven niet tot een wegzuiging van schat- kistgelden kunnen leiden. Ook de belastingcerti ficaten verschaffen de schatkist weer lucht en veroorloven het Rijk zich van een beroep op de kapitaalmarkt te onthouden tot het ogenblik, dat met de dekking van de nieuwe defensie- lasten een begin zal moeten worden gemaakt. Alsdan zal, naar cle overtuiging in financiële kringen, een verhoging van de rente zich waar schijnlijk als dwingende noodzakelijkheid aan dienen. Hieronder volgt ten slotte het gebruikelijke koersoverzicht. 24 Juli 25 Aug. 22 Sept. 23 Oct. 23 Nov 25 Jan. 3'A V< 99 97*73, 987'is 98 7= 98 7.6 9b 7. 97 7* 97 */*-. 97 7.6 97 7.6 96"/.. 95 98 y4 97 97 7» 98 97 7» 96 ys 95 7* 3 98 97 7* 97 *A 97 *A 97 7.6 96*7 3, 95 *A 96 96 7» 96iy3, 96 7.s 96 *A 95 *A 95 *A 96 y3 97 9831/3, 95 7» 96 7.6 95 7» 96 7, 2^ N.W.S. 79 *A 79 74 79 7.6 79 74 79*7.6 77 94 7s 94 74 94 7* 95 7s 95 A <14 92 7» Datum 22 Dec. Nederland 1950 97 /10 3-3 y2 Nederland 1947 3 Nederland 1962/64 met belast.fac. Investeringscert. 3 Nederland 1937 3 $-lening 1947 „00/ /O /iu 3 Indië 1937 A

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1951 | | pagina 22