FINANCIEEL OVERZICHT 's Rijks directe belastingen bepaalt echter, dat men geen verzet kan doen tegen de inbeslag neming ter zake van belastingen, uitgezonderd de grondbelasting, indien de geoogste of nog niet geoogste, of roerende goederen tot stof fering van een huis of landhoef, of tot be bouwing of gebruik van het land, zich tijdens de inbeslagneming op dc bodem van dc be lastingschuldige bevinden. Deze bepaling laat zien, dat de zekerheid van fiduciaire eigendomsoverdracht van bedrijfs- inventaris een tamelijk „zwakke" zekerheid is, want de belasting kan daar beslag op leg gen, zolang zij zich tenminste „op de bodem" van de belastingschuldige bevindt, zonder dat de bank in verzet mag gaan. ,,Op de bodem van de belastingschuldige" wil zeggen op het land of in het huis of gedeelte daarvan, dat hij rechtmatig in gebruik heeft of bewoond. Het doet er dus niet toe of hij b.v. eigenaar, dan wel houder, pachter, vruchtgebruiker enz. is, als de goederen zich maar „op zijn bodem" bevinden. Het enige wat Uw bank dan kan doen is een bezwaarschrift richten tot de betrokken di recteur der directe belastingen binnen 7 dagen na de inbeslagneming, in te dienen bij de be trokken ontvanger. Het hangt dus geheel van de beslissing van de directeur af, of hij de bank terwille kan zijn. Dit is een der redenen waarom wij de fidu ciaire eigendomsoverdracht van bedrijfsin- ventaris slechts als aanvullende zekerheid aanbevelen en niet als hoofdzekerheid. Overlijden van hypothecaire debiteur Vraag: W at moet er gebeuren indien overlijdt: a. een voorschotnemer onder hypothecair verband, b. een credietnemer onder hypothecair ver band Antzv.: Ad a. Het voorschot kan zonder meer ten name van de overledene doorlopen. Bij de rekening moet worden aangetekend: „.De biteur overleden deI95°> erfgenamen enz. Ad b. Volgens de Algemene Voorwaarden hoofdstuk III, art. 8 lid 1 letter 1) eindigt de credietovereenkomst tengevolge van het overlijden van de credietnemer. De erfgena men kunnen dus niet meer in het debet dei- lopende rekening beschikken, doch hebben uitsluitend de verplichting het op het tijdstip van overlijden van de rekeninghouder be staand debetsaldo zo spoedig mogelijk aan te zuiveren. Er bestaat echter geen bezwaar tegen, voor de betaling van een debetsaldo uitstel van betaling te verlenen en hiervoor een speciale aflossingsregeling vast te stellen. Hiernaast kan dan een afzonderlijke credit- rekening worden geopend, waarop de bedrijfs- ontvangsten worden gestort en waarop wordt gedisponeerd. Indien en zolang deze rekening een saldo aanwijst, kleiner of gelijk aan het saldo der afgesloten lopende rekening, zou hierover een speciale rente vergoed kunnen worden. Wijst de speciale creditrekening een credit saldo aan van meer dan het debetsaldo dei- afgesloten lopende rekening, dan wordt over het meerdere slechts de normale creditrente vergoed. Of liet zin heeft om tot deze regeling over te gaan, hangt er van af of de rekening op het moment van overlijden voor een belang rijk bedrag debet stond. Het meest voor de hand liggende is, dat het bestaande debetsaldo in lopende rekening wordt gedelgd en een nieuw crediet aan de bedrijfsopvolger wordt geopend en door de gezamenlijke erfgenamen een nieuw recht van hypotheek wordt verleend. Wordt de regeling van een speciale credit rekening ingevoerd, dan moet daarover wel overleg gepleegd worden met de Centrale Bank. Ten aanzien van de binnenlandse financiële ont wikkeling- hebben zich in de afgelopen maand belangrijke gebeurtenissen voorgedaan. Nadat per 1 Januari de voorschriften van De Neder- landsche Bank inzake de credietbeperking voor het bankwezen van kracht waren geworden, werd groot opzien gebaard door de plaatsing van 300 millioen schatkistpapier bij de circu latiebank. Dit was voor de staatsfondsenmarkt het sein om de in de tweede helft van December begontien koersdaling in een versneld tempo voort te zetten. Een en ander ging gepaard met een vermindering van het vrije tegoed van het Rijk bij de circulatiebank tot een dieptepunt van 86 millioen, waarmede een peil werd bereikt, dat sedert Januari 1949, toen de rijksmiddelen 20

Rabobank Bronnenarchief

T06 | 1951 | | pagina 20