VRAAG EN ANTWOORD langrijk onderdeel van cle spaarderskring en al wordt ook hun tegoed tegen het einde van het jaar weer geheel opgenomen, toch financieren zij een wezenlijk deel van de kortlopende cre- dieten of beleggingen der spaarbanken. Het was de Oostenrijkse spaarbanken tot nu toe nog niet mogelijk haar oude functie te ver vullen om het leeuwenaandeel van de staats leningen op zich te nemen, zoals ook blijkt uit haar deelname in de wederopbouwleningen. Terwijl cle spaarbanken vóór 1938 rond 60 van alle staatsleningen voor hun rekening namen, nemen zij nu slechts voor 15% deel aan de leningen voor de wederopbouw ongeveer 1,1 millioen schilling eigen middelen en 31,6 millioen in opdracht. De spaarbanken wezen ook de uitnodiging van de hand om deel uit te maken van het bemid delingscomité voor deze lening, terwijl ze nog aangesloten zijn bij het interventiefonds voor de staatsobligaties. De spaarbanken zouden het ten zeerste toe juichen, indien het uiteindelijk economisch her stel tot een ordelijk evenwicht zou leiden, opdat daarmede ook weer het vertrouwen van het publiek zou worden versterkt. Moe goed het resultaat is van een vereenvou diging van de omgang met cliënten, blijkt uit de opheffing van de legitimatiedwang, die aan alle spaarinstellingen een verrassende toevloed heeft gebracht. Het is te hopen, dat ook de andere maatregelen, die de arbeid belemmeren en het vertrouwen schaden, binnen afzienbare tijd zullen vervallen. Dr. 11. R. Vraag: In verband met de Noodwet Ouder domsvoorziening komen wel gemeenteambte naren bij ons voor het verkrijgen van inlich tingen. Moeten we deze geven? Antw.: Inlichtingen moeten verstrekt worden aanbestuur Rijksverzekeringsbank, raden van arbeid en de commissie van onderzoek. Aan gemeenteambtenaren dus niet, tenzij komende als lid van de commissie van on derzoek. Getuigschrift van bezwaardheid bij 2e hypotheek Vraag: Dient de notaris bij de grosse ener tweede hypotheek een getuigschrift van be zwaardheid te voegen, als de bank al ie hy potheekhoudster is en zich bij de grosse daar van reeds een getuigschrift van bezwaardheid bevindt Antw.In dat geval kan voor de 2e hypotheek wel worden volstaan met toevoeging van een uittreksel uit de perceelsgewijze kadastrale legger. Vraag: Kan kinderbijslag dienen als onderpand voor te verstrekken crediet? Antw.: Neen. Art. 73 der Kinderbijslagwet ver biedt dit nadrukkelijk. Vraag: We hebben een spaarboekje t.n.v. twee personen, die onderling ongenoegen gekregen hebben, o.a. over dit spaartegoed. Kunnen we aan een van beide als aanbrenger van het boekje uitbetalen? Antw.: Over het algemeen kan de aanbrenger van het boekje tevens als gemachtigde van cle niedegerechtigde beschouwd worden, maar 1111 U van het ongenoegen weet, mag dit niet meer worden aangenomen. Nu dus enkel aan één van beide uitbetalen tegen een door beiden ondertekende kwitantie of na een onherroe pelijk vonnis, waaruit blijkt, dat cle opvrager de gerechtigde is. Beslag door de fiscus op tot zekerheid overgedragen goederen Vraag: Wat kunnen we eraan doen, wanneer cle fiscus ten laste van een onzer debiteuren beslag legt op goederen, welke aan ons tot meerdere zekerheid in eigendom zijn over gedragen en welke wij vervolgens in bruik leen hebben afgestaan? Antw.: In het algemeen kan iemand, die aan kan tonen eigenaar te zijn van zaken, welke zich bij een derde bevinden en welke getrof fen worden door een beslag ten laste van die derde, tegen zo'n beslag in verzet komen bij de rechtbank. Art. 16 van de Wet op de invordering van Noodwet Ouderdomsvoorziening Kinderbijslag als zekerheid Wie mag beschikken over spaartegoed? 19

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1951 | | pagina 19