UIT DE PRAKTIJK De landbouwpers De dagbladpers wordt wel eens „de koningin der aarde" genoemd ter aanduiding van haar machtige positie. Onze landbouwpers moge dan slechts een be- sche.den „prinses" zijn, het is toch van belang naar haar gunsten te dingen. Met heeft dan ook onze waardering, dat het Zeeuws Landbouwblad een artikelenserie wijdt aan de grote landbouwcoöperaties en daarbij een plaats verleent aan het landbouwcrediet- wezen. Van sclioolsparen tot naaimachine Van de Boerenleenbank „Spankeren" ontvingen wij een overzicht van de ontwikkeling van de afd. schoolspaarbank. Hierbij was het volgende aardige voorval vermeld „Het is ons bekend, dat twee zusjes, die elk hun gespaarde bedrag kwamen ophalen, daarvoor met behulp van de ouders een naaimachine kochten. Deze k.nderen uit een gezin, dat het niet breed heeft, waren ons door hun regelmaat van sparen en ook door het nogal hoge bedrag van de inlage (voor hun doen dan) opgevallen. Zij hebben met behulp van het schoolsparen de wensdroom „het bezit van een naaimachine" kunnen verwezenlijken. Wij twijfelen er sterk aan of de machine er ooit gekomen was zonder de hulp van het schoolsparen." Samenwerking Een goed voorbeeld van samenwerking tussen landbouworganisaties mogen wij U niet ont houden. In Heerhugowaard werd een agra rische avond georganiseerd door de afdelingen Tuinbouw en Landbouw van de Hollandse Maatschappij van Landbouw, de Bond van Plattelandsvrouwen en de Coöperatieve Boeren leenbank. De avond werd gevuld met twee spre kers, zang van de dames en film. Er was een goede belangstelling en een prettige sfeer. Ook het vorige jaar organiseerde men een dergelijke avond. Er is dan gelegenheid het nuttige met het aangename te verenigen. Weg met de versobering De Engelsen zijn naar onze gedachten een ge dwee volk. Onder de dreigende vermaningen van Sir Stafford Cripps heeft men nu al jaren lang en zonder al te veel tegenspartelingen de buikriem aangehaald. Maar plotseling schijnt die riem gebroken te zijn, want wij lazen dat er vóór Kerstmis aan spaargelden niet minder dan 90 millioen pond sterling werd opgenomen. Volgens het bericht stoorden de Engelsen zich met Kerstmis niet aan de nationale vermageringskuur. De juiste tijd is boerenleenbanktijd In 1931 besloot het bestuur van de bank te Linschoten over te gaan tot de aanschaffing van een alarminstallatie met een sirene. Die sirene deed het zo goed, dat hij in de oorlog werd gebruikt voor luchtalarm. Ook thans is de sirene niet buiten functie, maar wordt in wer king gesteld bij brand. En des Zaterdags om 12 uur wordt de juiste tijd aangegeven met de sirene van de boerenleenbank. Een opstelwedstrijd In Oudewetering heeft een lagere school uit voerig het onderwerp „Boerenleenbank" in de lessen behandeld met gebruik van formulieren en andere drukwerken, die de bank beschikbaar stelde. Op moderne wijze werd dit onderwerp uitgewerkt in reken- en taallessen, dictee en op stel. Vreemde woorden uit het geldverkeer wer den geleerd, berekeningen met vreemd geld uitgevoerd, enz. De werkschriften werden door de leerlingen zelf geïllustreerd met tekeningen en met formulieren en plaatjes van de boeren leenbank. Voor de beste opstellen had de bank een echte cheque van 2.50 en één van 1.uitgeloofd. De resultaten waren alleraardigst en het ver baast ons min of meer, dat deze moeilijke stof door de leerlingen behoorlijk verwerkt werd. Het behoeft geen betoog, dat de prijswinnaars met trots hun cheque in ontvangst namen en deze daarna mochten verzilveren. Die goeie, ouwe tijd Zo zullen wij eens spreken over de dagen van de geldzuivering, die menig zweetdruppeltje en soms ook meer gekost hebben, desondanks waren er toen toch aardige voorvallen, zoals het volgende: Bij een boerenleenbank kwam een cliënt met een zware koffer binnen. Hij wilde de inhoud graag op de bank storten. Bij opening van de koffer bleek deze slechts briefjes van 1.en van ƒ2.50 te bevatten. Tot diep in de nacht heeft men met man en macht zitten tellen en de inhoud van de koffer werd op ruim 16.000.- vastgesteld. Hetgeen de cliënt nogal meeviel, want zelf wist hij het niet. 17

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1951 | | pagina 17