brengen, waarna het saldo eens per maand, per kwartaal of per halfjaar aan de bank moet worden afgedragen onder overlegging van een specificatie. De Nederlandsche Bank heeft de deviezen- banken een algemene vergunning gegeven de gelden van deze afrekening op de niet-inge zetenenrekening bij te schrijven, mits de specifi catie door de gemachtigde wordt gesteld op een z.g. HPH-formulier, welke formulieren bij elke deviezenbank verkrijgbaar zijn. Eenzelfde algemene vergunning is gegeven voor het incasseren door de gemachtigde van rente en contractueel verplichte periodieke aflossingen op binnenlandse, door hypotheek gedekte vorde ringen van niet-ingezetenen. Ook bij afrekening van deze gelden dient een HPH-formulier te worden overgelegd. Het effectenbezit van een niet-ingezetene dient bij een deviezenbank te worden gedeponeerd. Indien men zijn effecten deponeert bij een dei- boerenleenbanken, zal deze ze doorzenden aan de C entrale Bank, die de stukken in depot houdt en voor de opbrengsten de rekening van de niet- ingezetene bij de boerenleenbank crediteert. Het deponeren van effecten dient te geschieden vóór het vertrek van de emigrant. Nu zullen er ook emigranten zijn, die na hun vertrek naar het buitenland het contact met het vaderland willen aanhouden door het lezen van couranten en tijdschriften. Hierin is voorzien, daar De Nederlandsche Bank vergunning heeft gegeven deze abonnementskosten ten laste van de niet-ingezetenenrekening te betalen. Dit geldt ook voor het betalen van contributies aan ver enigingen, waarvan men na zijn vertrek lid wil blijven. Wij laten hieronder een lijst volgen van beta lingen, die men mag laten verrichten ten laste van zijn niet-ingezetenenrekening, zonder dat hiervoor een speciale vergunning nodig is 1. abonnementsgelden, contributies en bijdra gen; 2. alle hier te lande nog verschuldigde belas tingen 3. voor het kopen van boeken en kleine ge schenken aan ingezetenen mag men maan delijks over zijn tegoed beschikken tot een bedrag van 50. 4- kosten onderhoud en studie van gezinsleden, die in ons land mochten achterblijven 5. kosten beheer en instandhouding vermogen (hieronder vallen dus eventuele kosten, die aan de gemachtigde moeten worden betaald voor zijn gevoerd beheer) 6. ondersteuningen aan familieleden, mits een en ander is gegrond op een wettelijke ver plichting of op begrippen van moraal en fatsoen, een en ander tot een bedrag van ten hoogste 3.000.per jaar; 7. premiën aan binnenlandse levensverzekering maatschappijen 8. bij een tijdelijk verblijf van de niet-inge zetene in ons land mag hij voor zich en zijn gezinsleden beschikken over 60.per per soon per dag. Voor alle andere betalingen dan de hierboven ge noemde dient de bank een afzonderlijke devie zenverguninng aan te vragen. I11 het algemeen worden dergelijke vergunningen wel verleend indien de redelijkheid van betaling komt vast te staan. Behalve de genoemde huur- of pachtgelden en de rente en aflossing uit hypothecaire vorderin gen, kunnen zonder speciale vergunning op een niet-ingezetenenrekening worden bijgeschreven 1. coupons, dividenden en lossingen van effec ten 2. salarissen, pensioenen, schade-uitkeringen en restituties van belastingen, mits verschuldigd door het Rijk in Europa, provincie, ge meente of waterschap; 3- uitkeringen uit overeenkomsten van levens verzekering, mits in guldens verschuldigd door een Nederlandse maatschappij. Na één of twee jaar buitenlands verblijf Met ingang van 1 Januari 1951 geldt verder de volgende regeling: Na verblijf van een jaar in het buitenland kunnen gezinshoofden en alleenstaande personen nog de tegenwaarde van 380.opvragen. Na twee jaar kunnen emigranten, die zelfstan dig beroepsbeoefenaar zijn of kunnen aantonen, dat zij zich inmiddels als zelfstandigen hebben gevestigd of zullen vestigen, een bedrijfsinven- taris van Nederlands fabrikaat (goederen, nood zakelijk voor uitoefening van beroep of bedrijf waaronder begrepen vee doch niet beho rend tot bedrijfsvoorraden) uitvoeren tot een maximumwaarde van 8.000.of voor elke 1.000.minder aan goederen, een bedrag van 190.— aan contante deviezen opnemen. Gezinshoofden, die zich niet zelfstandig hebber, gevestigd, kunnen na twee jaar maximaal de tegenwaarde van f 380..aan deviezen opne- 14

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1951 | | pagina 14