,,cAj-h. DE t" TE NAALDWIJK Landbouwcoöperatie. Door de Nationale Coö peratieve Raad zal een leerboek over landbouwcoöperatie worden uit gegeven ten gebruike bij liet landbouwonderwijs. In dit leerboekje is een hoofdstuk gewijd aan de boerenleenbanken. O de verwoesting. De boerenleenbank te Bemmel heeft veel van de oorlog te lijden gehad en eerst thans zal met een nieuw gebouw dit verleden worden afgeslo ten. Aan de inrichting van het gebouw kunnen de leden bijdragen, waartoe de kassier zo nu en dan bescheiden wijst op zijn „collectebus", zijnde een beplakt sigarenkistje, dat al aardig gevuld wordt. Bloemencorso. Zelfs in het blad „Fordwereld" laten de boerenleenbanken hun sporen na. Niet wegens de aanschaf van een flink aantal bordjes! Wij troffen evenwel een foto aan van de deelname van de Tuinbouwbank in Aalsmeer aan het jaarlijkse bloemencorso. Aalsmeer, veiling en tuinbouwbank in één be grip, zodat de bank vanzelfsprekend een plaats in de optocht inneemt. I letgeen een niet geringe publiciteit betekent." Giro AEen onzer kassiers spreekt zijn vol doening uit over het giro K.V.- systecm, doch merkt op, dat de overschrijvingen ten gunste van rekeninghouders bij de post cheque- en girodienst te lang onderweg zijn. Bij een normale gang van zaken, waarbij de posten over de giro K.\ lopen, is dit inderdaad onver mijdelijk, doch versnelling is mogelijk door de aantekening „spoedbehandeling" bij posten, waarvoor dit gewenst is en die dan op een af zonderlijke tellijst moeten worden verzameld. Belangrijke overschrijvingen naar postrekenin gen worden door de Centrale Bank via de eigen postrekening verricht en wel eigener beweging en als regel voor bedragen boven 5.000.—. Handboekje. De vraag wordt gesteld of het geen aanbeveling verdient in de eerst volgende nieuwe uitgave van het hand boekje ook de zittingsdagen en -uren (eventueel -plaatsen) van de boerenleenbanken aan te geven. Antwoord: Zulks werd met opzet steeds na gelaten ten einde ongunstige elementen geen landelijk overzicht te verschaffen aangaande het al of niet geopend zijn van de banken. Een kleine wenk. Zoekt U ook wel eens naar de laatste gebruikte bladzijde voor het uitschrijven van een nieuwe kwitantie of stortingsbewijs Een onzer kassiers doet een elastiekje om de ingeboekte bescheiden, zodat liet hoekje direct openvalt bij het eerste blanco exemplaar, 't Is maar een kleinigheid! ie als cliënt of bezoeker de ruime hal van de coöperatieve boerenleenbank „De Voorschot bank te Naaldwijk betreedt, wordt getroffen door de rust, die daar heerst. Een rust die slechts doorbroken wordt door het staccato ge luid van boekhoudmachines, schrijf- en tel machines en die kenmerkend is voor dit bedrijf, dat een omzetcijfer vertoont van ruim 127 mil- lioen gulden, I lier komen de ragfijne financiële draden bijeen van een wereld-omvattende activiteit van het tuinderscentrum en van de grootse verscheiden heid zijn de zaken, die aan de loketten en aan de schrijftafels worden afgewerkt. Doch zelfs de grootste drukte brengt geen opwinding teweeg. Door jarenlange ervaring en door een nauw keurig afgeven \an de werkzaamheden is een rythmische arbeidsgang verkregen, die afge stemd is cp de eisen van de efficiency. Hierbij speelt de machine een grote rol en de oorschotbank was de eerste boerenleenbank, waar de boekhouding mechanisch werd verricht en waar de rekeninghouders dagafschriften ont vingen, waarmede de bank slechts voldeed aan een behoefte, die het eerst in de tuinderskringen naar voren kwam. Want meer dan elders stellen leden en cliënten hier de hoogste eisen aan de bank. De kassier, (de heer Ph. M. P. Klapwijk), hecht dan ook de grootste waarde aan een vlotte DE MODERNE TUINDER VRAAGT DE GROOTSTE SERVICE VAN ZIJN BANK 12

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1951 | | pagina 12