AIFFEISEN-BODE OFFICIËEL ORGAAN VAN DE COÖPERATIEVE CENTRALE RAIFFEISEN-BANK TE UTRECHT TER ERNSTIGE OVERDENKING! UIT DE INHOUD REDACTIE EN ADMINISTRATIE KR NIEUWE GRACHT 29 UTRECHT TELEF. 15867 DERTIGSTE JAARGANG No. 10 1 APRIL 1948 Gedurende het bijna vijftigjarig bestaan der coöperatieve credietorganisatie, gevormd door de boerenleenbanken en haar Centrale, is deze organisatie uitgegroeid tot een hecht en sterk geheel. Een organisatie, die in staat is om ook in tijden van depressie het hoofd te bieden aan de zich voor doende moeilijkheden. Dit hebben de achter ons liggende crisisjaren wel ten volle bewezen. Dat zulks mogelijk is ge weest, vindt in de eerste plaats zijn verklaring in de structuur en de werkwijze van onze boerenleenbanken, waarbij de principes, welke Raiffeisen reeds aan deze instellingen ten grondslag legde, steeds door de besturen in het oog werden gehouden en in de uiterst voorzichtige wijze, waarop de besturen der locale banken te werk gingen bij het verlenen van credieten en voorschotten. Aan de Centrale Bank was daarbij de taak toebedeeld om met haar adviezen en voorschriften inzake de credietver- lening leiding te geven in het belang van de gehele orga nisatie. Slechts één dezer voorschriften willen wij hier naar voren brengen, n.1. de dispensatieregéling, welke door de algemene vergadering in 1931 aanvaard werd en die door de Centrale Bank was ontworpen om in tijden van teruggang de liquidi teit van de gehele coöperatieve credietorganisatie te hand haven. Sedert dien is de situatie bij onze boerenleenbanken grondig gewijzigd. In de loop van de oorlogsjaren werden vele voorschotten en hypotheken afgelost. Debetsaldi in rekening-courant ver minderden allengs en werden in vele gevallen zelfs credit- saldi, terwijl van de toegestane credieten slechts sporadisch gebruik werd gemaakt. Dat deze gang van zaken voordelen met zich bracht, valt niet te ontkennen; immers hierdoor kon de liquiditeit der banken, waar deze in sommige gevallen te wensen overliet, worden verbeterd, terwijl ook in vele gevallen uitstaande voorschotten en credieten binnen kwamen, welke reeds geheel of ten dele als oninbaar waren afgeschreven. De oorzaken van de geringere credietbehoeften in de landbouw zijn reeds herhaaldelijk naar voren gebracht, zodat het naar onze mening niet nodig is, hier thans nog een uiteenzetting van te geven. Naast deze onmiskenbare voordelen bracht de gewijzigde situatie ook nadelen met zich mede, nadelen, welke vooral tot uiting kwamen in de geringere winstmogelijkheid bij de boerenleenbanken. De grotere liquiditeit werd behalve door de vermindering van de credietbehoefte ook nog versterkt door de belang rijke bedragen, welke in de tijd van de geldsanering aan de banken toevloeiden. Thans zijn wij in een tijdperk gekomen, waarin weer een beroep op de boerenleenbanken wordt gedaan voor het ver strekken van voorschotten en het verlenen van credieten, zodat naast de functie van spaarbank ook de functie van credietbank weer sterker naar voren komt. Doch daarmede is tevens het tijdperk aangebroken, waar in de besturen van onze boerenleenbanken er voor moeten Het hoofdartikel van deze maand zuijst op dc gevarenwelke er in de huidige omstandigheden schuilen in een niet-zorgvul- dige credietverlening door de boerenleenbanken, zulks ter ernstige overdenking. Wat is beter: om heffingen en andere belastingen te betalen met geblokkeerd tegoed of met inschrijvingen grootboek 1946? Ons artikel Betaling van belastingen', toont aandat een defi nitief antwoord moeilijk te geven is. Zoals andere jaren gebruikelijk wasgeven wij ook thans weer grondstof voor liet jaarverslag ener boerenleenbank over 1947- Een tweetal technische onderwerpen: Kosten van hypotheken en zoekgeraakte boekjes. Het lid van het bestuur der Centrale Bankde heer Ir. J. S. Keyser, hield in Leeuwarden een belangrijke rede over Land bouw en voedselvoorzieningEen korte weergave van deze rede nemen wij in ons nummer op. Op 11 Maart 1888 stierf F. W. Raiffeisen, de grondlegger van het coöperatieve landbouwerediet. Ons Belgisch zuslerorgaan geeft een korte levensbeschrijving van hem. Enkele mededelingen over het komend jubileum van de Cen trale Bank, alsmede Verenigingsnieuws. Tot slot Mededelingen en Advertenties. zorg dragen, dat de credietopbouw in de toekomst zal steunen op hechte fundamenten, zodat de reputatie van soliditeit, welke de boerenleenbanken in de loop der jaren hebben verkregen, gehandhaafd kan blijven. Ofschoon door de hierboven gememoreerde grotere liqui diteit bij vrijwel geen enkele bank de grenzen, zoals deze waren vastgesteld bij de in 1931 door de algemene vergade ring aangenomen dispensatieregeling, waren overschreden en de boerenleenbanken dus gerechtigd waren zonder toe stemming van de Centrale Bank voorschotten op langere termijn te verstrekken, verklaarde het bestuur der Centrale Bank in circulaire no. 60 van 27 Juni 1946, dat zij het op prijs zou stellen, in verband met de bijzondere omstandig heden, indien door de boerenleenbanken voor alle posten (dus ook voor die, waarvoor geen dispensatie vereist zou zijn) te voren overleg werd gepleegd met de Centrale Bank. Aan dit verzoek van het bestuur der Centrale Bank werd door vrijwel alle banken spontaan voldaan. Hierdoor is de Centrale Bank in staat om nauwkeurig op de hoogte te blijven van de ontwikkeling der voorschot- en credietverlening door de gehele coöperatieve crediet organisatie. Ook is de Centrale Bank hierdoor in de gelegenheid or.i adviezen te geven, verband houdende met de geldsanerings- voorschriften en een waarschuwende stem te doen horen in dien haar blijkt, dat bij de credietverlening naar haar oordeel de grondbeginselen, waarop een voorzichtig beheer van een boerenleenbank moet zijn opgebouwd, niet geheel in acht worden genomen. Eén van de grondbeginselen van onze boerenleenbanken is

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1948 | | pagina 1