A1FFEISEN-BODE OFFICIÉÉL ORGAAN VAN DE COÖPERATIEVE CENTRALE RAIFFEISEN-BANK TE UTRECHT DE TAAK VAN DE ORGANEN DER BOERENLEENBANKEN REDACTIE EN ADMINISTRATIE KR NIEUWE GRACHT 29 UTRECHT TELEF 15867 DERTIGSTE JAARGANG No. 4 1 OCTOBER 1947 NOG ENKELE BEPALINGEN VOOR BESTUUR, RAAD VAN TOEZICHT EN KASSIER. Teneinde niet onnodig in herhalingen te vervallen, worden enkele bepalingen, die gelijkelijk gelden voor de leden van bestuur en raad van toezicht en voor de kassier, in de statuten niet vermeld bij de artikelen, welke aan genoemde organen der boerenleenbank zijn ge wijd, doch in afzonderlijke artikelen, t.w. art. 37, 38 en 39. Wij willen de statuten hierin volgen en bedoelde bepalingen hier in het kort vermelden. 1. Geheimhouding. In de eerste plaats betreft dit de geheimhouding (art. 37). Leden van bestuur en raad van toezicht, plaatsvervangende xeden van deze. colleges en de kassier zijn, aldus het eerste lid van art. 37, verplicht om stipte geheimhouding te bewaren omtrent alles, waar van zij in hun functie hebben kennis gekregen. Deze geheimhoudingsplicht geldt krachtens lid 4 van dit artikel eveneens voor de plaatsvervangende kassier en het overige perso neel. Aan hen moet bij hun benoeming deze verplichting worden opgelegd. De verplichting tot geheimhouding moet worden opgevat naar de geest, niet naar de letter. Dit blijkt ook wel uit het eerste lid van art. 37, dat van de geheimhoudingsplicht uitsluit de verplichting van de in de aanhef genoemde personen om aan het bestuur en de daar toe aangewezen ambtenaren der Centrale Bank inlichtingen te ver strekken, hun verplichtingen ingevolge de wet en hun bevoegdheid om inlichtingen te geven aan de direct betrokkenen. Dat de geheimhoudingsplicht niet geldt voor de door de Centrale Bank te vragen inlichtingen, lijkt ons zonder meer duidelijk. Koestert men twijfel omtrent het verstrekken van door overheids organen en -instanties gevraagde inlichtingen, dan wende men zich om advies tot de juridische afdeling der Centrale Bank. Wat de aan direct betrokkenen te verstrekken inlichtingen aan gaat, hiervan laten we enkele voorbeelden volgen Het bestuur ener boerenleenbank behoeft geen geheimhouding te betrachten tegenover een borg, die komt vragen hoe de stand is van een onder zijn borgstelling verleend voorschot of crediet. Evenmin geldt de geheimhoudingsplicht tegenover een erfgenaam van een overleden spaarder, die komt vragen welk bedrag de erflater op zijn boekje had staan. Teneinde vast te stellen of inderdaad schending van de verplich ting tot geheimhouding heeft plaats gehad, wordt een gecombineerde vergadering gehouden van bestuur en raad van toezicht der betrokken bank, in welke vergadering de beslissing wordt genomen bij geheime, schriftelijke stemming. Een dergelijke vergadering wordt opgeroepen en voorgezeten door de voorzitter van de raad van toezicht, tenzij deze zelf van schending der verplichting tot geheimhouding wordt verdacht, in welk geval bijeenroeping der vergadering geschiedt door de voorzitter van het bestuur der betrokken bank, die dan ook tevens als voorzitter der gecombineerde vergadering optreedt (art. 37 lid 2). Wordt in deze gecombineerde vergadering inderdaad vastgesteld, dat schending der verplichting tot geheimhouding heeft plaats ge had, dan zal de betrokkene verplicht zijn tot betaling van een boete, waarvan de grootte bepaald is in het huishoudelijk reglement der bank (art. 37 lid 3). Het doet ons genoegen tenslotte te mogen en te kunnen consta teren, dat overtreding van de geheimhoudingsplicht in de praktijk der boerenleenbanken zo goed als nooit voorkomt. 2. Geld- en effectenhandel. Art. 38 zegt, dat het uitoefenen van enig beroep in de geld- en effectenhandel onverenigbaar is met het vervullen van de functie van lid of plaatsvervangend lid van het bestuur of van de raad van toe zicht of van kassier. Dit geldt eveneens voor andere beroepen of functies, die de Centrale Bank als onverenigbaar jnocht aanwijzen. Aan de Centrale is hierbij het recht van het verlenen van dispen satie voorbehouden. Wordt deze bepaling overtreden, dan ontvangt de betrokkene eerst een waarschuwing. Heeft ook dit niet het gewenste gevolg, dan dient de betrokkene uit zijn functie te worden ontslagen. Het wil ons voorkomen, dat deze bepaling der statuten op zich zelf voldoende duidelijk is en geen nadere toelichting behoeft. Bij het opnemen van een dergelijke bepaling in de statuten der boerenleenbanken heeft de bedoeling voorgezeten er zoveel mogelijk voor te waken, dat botsing van belangen zou plaats vinden. Uit onze jarenlange praktijk is de wenselijkheid en noodzakelijkheid van een dergelijke bepaling voldoende gebleken. 3. Bloed- en aanverwantschap. Tenslotte schrijft art. 39 der statuten voor, dat in het huishoudelijk reglement van de boerenleenbanken een bepaling moet worden op genomen, waarbij de verkiesbaarheid of benoembaarheid tot lid van het bestuur of de raad van toezicht of tot kassier, van personen, die tot een dezer functionnarissen in zekere graad van bloed- of aanverwantschap staan, wordt uitgesloten, behoudens dispensatie van de Centrale Bank. Waar wij ons in deze artikelen zoveel mogelijk wensen te bepalen tot de taak van de organen der boerenleenbanken, werd in de hoofd stukken, handelende over bestuur en raad van toezicht, over boven genoemde eis niet verder gesproken. Alleen ten opzichte van de kassier werd een uitzondering gemaakt, teneinde de vereisten voor de kassiersfunctie zo volledig mogelijk te kunnen weergeven. Wij menen derhalve met deze korte aanduiding te mogen volstaan. ALGEMENE VERGADERING. 1. Algemene taak. De taak der algemene vergadering kan in het algemeen als volgt worden omschreven „het uitoefenen van de hoogste macht in de vereniging". Waarin dit bestaat zullen wij aanstonds nader bezien. Hier worde- alleen nog opgemerkt, dat „de hoogste macht" niet be tekent, dat de macht der algemene vergadering onbegrensd is. Zij vindt haar grenzen in de eerste plaats in de statutaire omschrijving van het doel en bedrijf der vereniging. Wat de algemene vergadering doet, moet op de statuten berusten; de algemene vergadering mag dus geen besluiten nemen, waardoor het doel en het bedrijf, zoals in de statuten omschreven, worden overschreden. In de tweede plaats vindt de macht der algemene vergadering haar grenzen in de bevoegdheid van andere organen. Als de statuten de beslissing over een bepaalde zaak opdragen aan het bestuur of aan het bestuur onder goedkeuring van de raad van toezicht, heeft de algemene vergadering niet het recht om over die zaak een beslissing te nemen. Zij is dan aan de macht der algemene vergadering onttrokken. Dit neemt natuurlijk niet weg, dat het bestuur de algemene vergadering vrijwillig over een dergelijke zaak kan raadplegen. Voorts kan de algemene vergadering over een dergelijke aangelegenheid ook een wens uitspreken (b.v. in de vorm van een motie). Maar macht heeft zij over die zaak niet. Getrouw aan de in deze artikelen gevolgde lijn zullen wij ons bij deze bespreking van de algemene vergadering ook hoofdzakelijk bepalen tot de taak van dit orgaan. Over de technische zijden der algemene vergadering, als bijeen roepen, bijwonen, vertegenwoordiging, voorzitterschap, secretariaat, stemrecht e.d. spreken wij hier derhalve niet. Deze onderwerpen wor den behandeld in de artikelen 40 tot en met 44 van de statuten der boerenleenbanken. 2. Stemmingen. Het eerste lid van art. 45 schrijft voor, dat stemmingen in de alge mene vergadering over personen schriftelijk moeten geschieden en wel met gesloten of dichtgevouwen briefjes, stemmingen over zaken daarentegen mondeling. Hoewel het niet de bedoeling is, dat de briefjes door de stemmers worden ondertekend, zal men, bij gebreke van een uitdrukkelijk voor schrift daaromtrent moeten aannemen, dat ondertekening niet de ongeldigheid van het briefje medebrengt. Wèl zijn echter ongeldig briefjes, die onduidelijk zijn ingevuld, briefjes, die meer personen aanwijzen dan zij mogen doen, alsmede, ingeval de verkiezing is gebonden aan een voordracht, briefjes, waarbij is gestemd op een persoon, die niet op de 'voordracht staat.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1947 | | pagina 1