QAIFFEISEN-BODE OFFICIÉÉL ORGAAN VAN DE COÖPERATIEVE CENTRALE RAIFFEISEN-BANK TE UTRECHT DE ALGEMENE VERGADERING DER CENTRALE BANK DERTIGSTE JAARGANG No. 1 1 JULI 1947 REDACTIE EN ADMINISTRATIE KR NIEUWE GRACHT 29 UTRECHT TE LEF. 15867 Van de op 10 Juni j.1. gehouden algemene vergadering der Centrale Bank, welke vergadering zich wederom in een zeer druk bezoek mocht verheugen, laten wij hieronder een kort verslag volgen. De voorzitter, Prof. Dr. G. Minderhoud, opende de vergadering, daarbij in het bijzonder welkom hetend de heer H. D. Zelders uit Zutphen, die voor de veertigste maal een algemene vergadering der Centrale Bank bijwoonde. Wij leven aldus de voorzitter nog steeds in dagen van strijd en de moeilijkheden zijn vele Duitsland bevindt zich in een schier wanhopige toestand, tot schade van onze land- en tuinbouw, terwijl' Engeland, op één na onze beste klant, slechts mondjesmaat koopt. Krachtvoeder voor ons rundvee, onze varkens en onze kippen is niet voldoende verkrijgbaar, evenmin als de grondstoffen, die nodig zijn voor het economisch leven. Gelukkig kan spreker echter ook op lichtpunten wijzen grote sociale beroeringen zijn in ons land tat dusverre uitgebleven, het peil onzer productenkosten is vrij gunstig. Dit laatste geldt echter niet voor verschillende agrarische producten, terwijl tevens bedacht dient te worden, dat de overheid een deel der kosten voor haar rekening neemt. Door herziening van het belastingstelsel zijn de lasten voor het bedrijfsleven verlicht; de vennootschapsbelasting is tot 33^ pet. ge reduceerd, de vermogensbelasting voor de Centrale Bank is komen te vervallen en van de winst mag thans 15 pet. belastingvrij worden gereserveerd. In de afgelopen jaren heeft het bestuur met het oog op de zeer zware belastingdruk de winsten der Centrale Bank laag gehouden en zoveel mogelijk doorgegeven aan de locale banken. Daardoor is een achterstand in de reservering der Centrale Bank ontstaan. De raad van toezicht heeft het zeer toegejuicht, dat het bestuur thans besloten heeft die achterstand in te halen, mede gelet op de verplichtingen der Centrale Bank, die zeer sterk gestegen zijn, terwijl tevens verwacht mag worden, dat aan de Centrale Bank als credietgeefster hoge eisen zullen worden gesteld. Ook op nog andere wijze konden voorzieningen voor de toekomst getroffen worden. Het gebouwencomplex -aan de Kromme Nieuwe Gracht is thans onvoldoende voor de behoeften der Centrale Bank, zodat te zijner tijd tot nieuwbouw zal moeten worden overgegaan. Door aankoop van enige percelen is hiervoor thans voldoende ruimte verkregen. De achterstand in de werkzaamheden is thans vrijwel ingehaald. Gaarne brengt de voorzitter hiervoor hulde aan het personeel der Centrale Bank. Prof. Minderhoud is er van overtuigd, dat ook van de besturen en de kassiers der locale banken veel is gevergd, zodat- ook de grote meerderheid van hen een woord van warme dank verdient. Spreker weet, dat niet alle besturen en kassiers volkomen berekend zijni voor de huidige moeilijke en omvangrijke taak der boerenleen banken. Laat men, aldus Prof. Minderhoud, indien er twijfel bestaat over de te volgen weg, advies en hulp vragen aan de Centrale Bank. Blijft niet stilstaan, want stilstand is achteruitgang, maar breidt de zaken der boerenleenbanken ook weer niet al te zeer uit. Weest niet afgunstig op alle credieten, welke de commerciële banken verlenen, onderschat de risico's niet en beperkt U tot het agrarisch terrein. Aanvaardt ook in deze de leiding van de Centrale Bank, die niets liever doet dan de gezonde en verantwoorde groei van de boeren leenbanken zo krachtig mogelijk te bevorderen. Aan het slot van zijn openingsrede memoreert de voorzitter het feit, dat de heer Jhr. Mr. W. C. Hooft Graafland gedurende 25 jaar direc teur der Centrale Bank is geweest. Prof. Minderhoud dankt de heer Hooft Graafland hartelijk voor hetgeen hij gedurende deze periode voor de organisatie heeft verricht. Nadat de notulen van de vorige algemene vergadering zijn vastge steld, de stembureaux zijn gevormd en mededelingen zijn gedaan over de vertrekuren der treinen en de mogelijkheden tot versterking van de inwendige mens, verkrijgt de heer Dr. S. B. Bierema, voorzitter itiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiihiiiiiiiimiiiimi Het is mij een behoefte des harten om allendie een bijdrage 1 gaven voor het schitterende cadeau, dat namens de bij de Centrale Bank aangesloten banken door de Commissje uit de Centrale Ringvergadering bij gelegenheid van mijn 25-jarig jubileum werd aangeboden, mijn hartelijke dank te betuigen. Ook hen, die mij persoonlijk gelukwensten of met bloemen g vereerden wil ik niet vergeten g Allen hebben er toe medegewerkt om de 2de Juni tot een voor mijn gezin en mij onvergetelijke dag te maken, die wij steeds in dankbaarheid zullen gedenken. g g IV. C. HOOFT GRAAFLAND. immuunimimiimiuii1miniuwj van het bestuur der Centrale Bank, het woord, zulks naar aanleiding van punt 3 der agenda. De eindcijfers van de jaarrekeningen der boerenleenbanken, op grond waarvan de bijdragen der locale banken worden bepaald, zijn, aldus Dr. Bierema, dermate hoog opgelopen, dat, indien deze cijfers ook thans weder zouden worden gebezigd als basis voor de vast te stellen bijdragen, de betalingen dezer bijdragen voor de locale banken een te zware last zouden vormen. Waar het hier een tijdelijke exceptionele toestand geldt, is besloten het huishoudelijk reglement der Centrale Bank, waar deze materie ge regeld wordt, niet te wijzigen, doch aan de algemene vergadering machtiging te vragen de op grond van de cijfers der jaarrekeningen vastgestelde bijdragen slechts voor de helft te incasseren. Dit voorstel wordt door de vergadering met applaus begroet en aangenomen. Hoewel de rekening en verantwoording in de stukken uitvoerig worden toegelicht, wenst de voorzitter van het bestuur toch nog gaarne een enkele opmerking te maken in verband met de winst dei- Centrale Bank. In het verleden werd in verband met de hoge belastingen een groot deel van de baten der Centrale Bank doorgegeven aan de locale banken. Hierdoor kon echter minder aan de reserve der Centrale Bank worden toegevoegd. Hoewel belastingherziening in gunstige zin heeft plaats gevonden, zal door de Centrale Bank toch nog 40 pet. van de winst aan belasting moeten worden betaald. Mede in verband met de zeer sterke toename van de aan de Centrale Bank toevertrouwde gelden is versterking van de reservering der Centrale Bank dringend geboden. Door de bijzondere regeling met het Rijk is de rentevergoe ding aan de locale banken gunstig geweest; het is echter zeer de vraag of deze regeling dit jaar kan worden voortgezet. Nadat enkele door de afgevaardigde van de bank te Krommenie ge stelde vragen door de heer Dr. Bierema zijn beantwoord, worden rekening en verantwoording door het bestuur over 1946 aanvaard en wordt het bestuursvoorstel ten opzichte van de gemaakte winst goed gekeurd. Dit laatste is vervolgens ook het geval met de jaarstukken van het Onderling Waarborgfonds. De bijdragen der boerenleenbanken in dit fonds zullen met machtiging van de algemene vergadering voor 1946 slechts voor de helft worden geïnd. De heer Jhr, Mr. W. C. Hooft Graafland, hierna het woord ver krijgend, dankt voor de wijze, waarop zijn 25-jarig directeurschap der Centrale Bank is herdacht geworden. De punten 5 en 6 der agenda brengen de verkiezingen de heer Mr. A. van der Deure wordt herkozen als lid van het bestuur de heren M. P. van der Weijden, H. A. Wind en D. W. Lindenbergh als leden van de raad van toezicht, terwijl de heren Prof. Dr. G. Minder houd en C. S. van Beuningen wederom worden aangewezen als plaats vervangende leden van het bestuur. Al deze verkiezingen geschieden met vrijwel algemene stemmen. Het woord is dan wederom aan de voorzitter van het bestuur, Dr. S. E. B. Bierema, voor het houden van een causerie over de landbouwtoestanden in de West. In hoofdzaak beperkt spreker zich tot Suriname, dat vijf maal zo £root is als Nederland, doch slechts 180,000 inwoner telt, waaronder enkele duizenden blanken.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1947 | | pagina 1