AIFFEISEN-BODE De behandeling en de administratieve verwerking van giro-opdrachten door de Boerenleenbanken OFFICIÉÉL ORGAAN VAN DE COÖPERATIEVE CENTRALE RAIFFEISEN-BANK TE UTRECHT REDACTIE ÉN ADMINISTRATIE KR. NIEUWE GRACHT 29 UTRECHT TEIEF. 15867 ACHT EN TWINTIGSTE JAARGANG No. 13 15 JANUARI 1946 Hoewel door het vrijgeven van het .girale tegoed het aantal giro opdrachten voorloopig beduidend zal verminderen, komt het ons niet overbodig voor, een uiteenzetting te geven over bovenaangeduid onderwerp, teneinde den kassiers die met de boekingen en andere handelingen moeite hadden, een leidraad te geven en te bereiken dat de controle door de besturen en door de afdeeling Inspectie van de Centrale Bank zohder extra moeite verricht kan worden. In de laatste maanden is bij de bezoeken door onze inspecteurs her haaldelijk gebleken, dat vele kassiers, vooral die van kleinere banken, geen weg wisten met de giro-opdrachten en systemen volgden, die onderling zeer veel van elkaar verschilden en soms tot de grootste verwarring en moeilijkheden bij het kas-opmaken aanleiding gaven. Vele kassiers, die het opschrift boven deze verhandeling lezen, zullen meenen, dat het behandelde onderwerp voor hen reeds bekende kost is; wij verzoeken dezulken nochtans deze uiteenzetting met aan dacht te willen lezen, wellicht bevat ze voor hen nog eenige nieuwig heden. Voor welwillende critiek op het door ons uiteengezette systeem houden wij ons overigens ten zeerste aanbevolen. Giro. Met giro wordt bedoeld het betalingsverkeer, dat niet door middel van contanten (chartaal geld) maar door middel van overschrijving (giraal geld) plaats heeft. Ten onrechte werd soms verondersteld, dat het giroverkeer onver brekelijk verbonden is aan den Postchèque- en Girodienst; dit mis verstand zal thans wel nergens meer bestaan en men zal thans wel overal tot de wetenschap van een bestaand bankgiroverkeer zijn gekomen. Eischen. Bij de uitvoering en de administratieve verwerking van giro- opdrachten moeten eenige eischen voorop gesteld worden lo. Voldoend saldo. Voordat de giro-opdracht wordt aangenomen of uitgevoerd dient de kassier zich ervan te overtuigen, dat het tegoed van den opdracht gever de uitvoering van de opdracht toelaat. Dit houdt bij de huidige beperking van de beschikkingsmogelijkbeid in, dat dient te worden nagegaan of het geblokkeerde gedeelte door uitvoering van de op dracht onaangetast zal blijven. Zijn de boekjes steeds zij, dan kan bij het geven van een opdracht overlegging van het boekje worden gevraagd; in alle andere gevallen zal de grootte van het saldo van de rekening zelf moeten worden afgelezen. 2o. Schriftelijke opdracht. Voor iedere giro moet een schriftelijke opdracht worden gegeven door hem, die over he'. tegoed of het crediet ten laste waarvan de giro moet worden uitgevoerd, mag beschikken. Dit kan dus zijn hij, te wiens name het tegoed of het crediet staat of zijn schriftelijk ge machtigde of bewindvoerder. Zoo goed als een uitbetaling in contanten gedekt moet zijn door een kwitantie, moet een giro gedekt zijn door een schriftelijke opdracht; in beide gevallen wordt over het tegoed of over het crediet beschikt. Het bezigen van kwitanties voor giro-opdrachtformulier werkt uiter mate verwarrend en is af te keuren; de Centrale Bank .houdt sedert jaren giro-opdrachtformulieren ter beschikking van de boerenleen banken (form. 060). 3o. De opdrachten dienen zoodanig te worden verstrekt, dat de administratieve verwerking ervan eenvoudig en weinig tijdroovend is. 4c. de boekingen van de giro's dienen zoodanig te geschieden, dat zij overzichtelijk zijn en zonder moeite kunnen worden gecontroleerd. 5o. In verband met de 2o, en 3o. eisch, staat de wenschelijkheid, dat het boekingsmateriaal sorteerbaar en zooveel mogelijk uniform is. Voorwaarde voor de sorteerbaarheid is Voor iedere giro dient een afzonderlijk opdracht-formulier te worden gebruikt. 6o. Rekeningen en boekjes moeten „bij" zijn; zoodra een giro is opgegeven daalt het tegoed van den opdrachtgever met .het bedrag van de giro en zulks moet uit de rekening en uit het boekje zoo spoedig mogelijk blijken. 7o. Verzending van giro's direct boeken. Van de rekeningen van instellingen, zooals Centrale Bank, Post chèque- en Girodienst, ten laste waarvan de giro's worden uitgevoerd, moeten de bedragen direct worden afgeboekt; men wachie niet totdat men bericht heeft ontvangen van de betreffende instelling, dat aan de opdracht gevolg is gegeven. Dit lis ook in verband met de 60. eisch noodzakelijk; immers indien men de rekening van de Centrale Bank of Postgiro niet direct credi teert, kan men de giro ook niet ten laste van het tegoed van den opdrachtgever boeken omdat anders het evenwicht in de boekhouding verbroken zou worden. 80. Rekeningen van Centrale Bank en Postgiro regelmatig con- tröleeren. Regelmatig, dus tenminste éénmaal per maand behoort te worden nagegaan of het saldo bij den Postchèque- en Girodienst volgens de eigen boeken in overeenstemming is met de laatste saldo-opgave van dien dienst. Deze controle, kan gelijktijdig met de controle van het saldobiljet van de Centrale Bank geschieden. De laatste controle wordt vereenvoudigd door de telstrook, die de Centrale Bank thans bij het saldobiljet verstrekt en die de boekingen van de afgeloopen maand bij de Centrale Bank vermeldt. Ovende invulling van de saldobiljetten van de Centrale Bank hier onder nog het een en ander. Volgorde der werkzaamheden. Giro-opdrachten bereiken de banken in hoofdzaak op twee wijzen: ze worden (per post) ingezonden of ze worden op de zittingen gegeven. Voor zoover ze telefonisch worden verstrekt, dienen ze toch steeds door een schriftelijke opdracht te worden gevolgd. Enkelvoudige opdrachten wenschelijk. Teneinde aan den eisch van sorteerbaarheid te kunnen voldoen is het gewenscht, dat banken aan rekeninghouders en spaarders, die regelmatig opdrachten inzenden, giroboekjes ter hand stellen, waar van de opdrachtgevers dan gebruik dienen te maken. Het geven van meerdere opdrachten per brief maakt de sorteerbaarheid onmogelijk en bemoeilijkt de uitvoering en de controle. Bij kleinere banken en in veel gevallen ook wel bij grootere, worden •de opdrachtformulieren tijdens de zitting door den kassier ingevuld. Ook hierbij is het vanzelfsprekend, dat per formulier slechts één opdracht wordt gegeven. De giroboekjes, die momenteel in gebruik zijn (form. 060) zullen door de Centrale Bank worden vervangen door boekjes van een model, wa,arop slechts één opdrafcht kan worden vermeld. Deze boek jes kunnen dan (eventueel tegen betaling) worden uitgereikt aan spaarders of rekeninghouders, die regelmatig giro-opdrachten plegen in te zenden en kunnen tevens op de zittingen worden gebruikt. Nieuwe giroformulieren. Bovendien zal de Centrale Bank binnen afzienbaren tijd nieuwe giroformulieren ter beschikking stellen, welke als opdrachtformulieren voor alle soorten overschrijvingen kunnen worden gebruikt, maar die voor overschrijvingen via de Centrale Bank verplicht zullen worden gesteld. Dit hangt samen met een op handen zijnde moderniseering in het girosysteem van de Centrale Bank. Het heeft geen zin deze nieuwe giroformulieren nu reeds te bestellen, zij worden over enkele maanden verplicht gesteld voor giro's via de Centrale Bank en zullen dan eerst worden uitgereikt, zoodra er een voldoende hoeveelheid is gedrukt om ale banken te kunnen voorzien. Iedere bank zal er dan om te beginnen een aantal krijgen en kan later nabestellingen doen. De banken zullen deze nieuwe giroformulieren ook kunnen uit reiken aan cliënten die veel opdrachten geven en zelf over een be hoorlijke administratie beschikken. Zij verkrijgen dan voor zichzelf een aanzienlijke werkbesparing.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1946 | | pagina 1