Vl ateriaal-S/lfdeelin <y. 4 Brandstoffenvoorziening. Voor de banken, welke van de brandstoffencommissie een iden titeitskaart ontvingen, hebben wij goed nieuws. Op vertoon van deze identiteitskaart kunnen namelijk bij de plaatse lijke distributiekantoren de brandstoffentoewijzing voor de 11e en 12e periode worden afgehaald. Deze toewijzing moeet worden be schouwd 'dis een extra verstrekking. Deze regeling geldt voor alle bij de bedrijfsgroepen Effectenhandel, Handelsbanken, Landbouwcredietbanken en Spaarbanken aangesloten ondernemingen. Voor de banken, die niet zoo gelukkig waren van de brandstoffen- commissie een identiteitskaart te ontvangen dit zijn de banken, die het kantoor houden ten huize van haren kassier en waar behalve den kassier in normale tijden geen verder personeel aanwezig is, hebben wij nogmaals telegrafisch bij de betrokken instanties op een spoedige en gunstige beschikking aangedrongen. Overschrijvingen, verband houdende met een inmiddels vervallen Algemeene Vergunning. Zooals reeds per circulaire van 3 dezer aan de Boerenleenbanken werd medegedeeld, zijn met ingang van 1 December j.1. verschillende Algemeene Vergunningen ingetrokken. Als gevolg daarvan zullen dus uitsluitend nog overschrijvingen, op die ingetrokken vergunningen betrekking hebbende, in behandeling kunnen worden genomen waarvan vast staat, dat de opdracht daartoe door den kooper uiterlijk op 30 November j.1. is afgegeven. Men houde daarmed? terdege rekening, evenals de Centrale Bank zulks zal doen ten aanzien van dergelijke opdrachten, w^Pke als gevolg van de huidige vertraging in het giroverkeer thans nog bij haar op uitvoering wachten. Mochten onverhoopt nog overschrijvingen binnenkomen, ten aanzien waarvan men meent dat deze op de ingetrokken vergunningen betrek king hebben zonder dat zulks op de nota staat aangegeven, vrage men eerst advies aan de Centrale Bank. Jaarverslag Centrale Bank en Grondkapitaalbank. Dezer dagen zal het jaarverslag van de Centrale Bank over 1<M4 aan al onze leden toegezonden worden. Het jaarverslag van de Grondkapitaalbank werd eveneens ver zonden. Voor zooveel noodig voegen wij hieraan toe, dat dit verslag in de Algemeene Vergadering van de Grondkapitaalbank, uitgeschre ven tegen 21 December 1945, zal worden behandeld. In die ver gadering zal ook voorzien worden in de tot dusverre bestaande vacature in het Bestuur wegens de periodieke aftreding van den Heer Z. Th. J. F. Baron van Dorth tot Medler te Duiven. Als eerste candidaat voor de vacature werd voorgesteld de Heer Dr. S. F. A. C. M. Baron van Wijnbergen te Wassenaar, in de Algemeene Vergadering der Centrale Bank van 1 Juni 1944 tot lid van het Bestuur der Centrale Bank gekozen. Het komt in dezen tijd herhaalde malen voor, dat de materiaal- afdeeling aanvragen krijgt tot levering van artikelen als schrijf machines, vulpenhouders, perforators, hechtmachines e.d. Uit deze aanvragen blijkt, dat men de verwachting koestert, dat een en ander weer als van ouds verkrijgbaar is. Helaas is zulks zeker niet het geval, we mogen zelfs zeggen, dat de toestand slechter is dan ooit. De laatste restanten van de uit den oorlog overgehouden voor raden zijn verdwenen, terwijl er nog heel weinig geproduceerd of ge ïmporteerd wordt. En juist op het gebied van kantoorhulpmiddelen zijn wij vrijwel geheel afhankelijk van het buitenland. Een kort overzicht van enkele artikelen moge verduidelijkend werken. Papier. Over het algemeen zijn er voldoende grondstoffen, doch er is een groot tekort aan arbeidskrachten en vooral aan steenkolen, daar globaal gesproken papier zijn eigen gewicht aan steenkolen kost. Zoodra in het voorjaar de huisbrand overbodig wordt, is het vrijwel zeker, dat de productie behoorlijk op dreef komt. Echter zal het nog wel geruimen tijd duren, alvorens de fijnere soorten en vooral b.v. administratiecarton verkrijgbaar zijn. Voor de Centrale Bank zijn be langrijke hoeveelheden in aanmaak, terwijl een eerste aflevering van de nieuwe productie dit jaar heeft plaats gehad. Echter zijn er thans nog moeilijkheden te over. Buitendien zijn de prijzen practisch tot het dubbele gestegen. Kantoormachines. Uit een gehouden enquête is ons gebleken, dat er bij de Boeren leenbanken een zeer groote behoefte bestaat aan schrijf-, tel- en soms ook boekhoudmachines. Echter mogen wij in het geheel niet optimistisch zijn, daar wij in dit opzicht totaal afhankelijk zijn van den import uit Amerika, Engeland, Zweden en gedeeltelijk uit Zwitserland. Regeeringscommissies hebben hun opdrachten in het buitenland ge plaatst en de distributie zal ook geheel door de regeering in handen worden gehouden, zoodat wij in staat zullen zijn om het belang onzer banken bij de overheid te bepleiten. Echter heeft import nog niet of practisch .niet plaats gehad, terwijl bij benadering nog niet valt te zeggen, wanneer er behoorlijke hoeveelheden binen zullen komen. Zeker is, dat de toewijzingen maar mondjesmaat zullen geschieden, zoodat men met een langen termijn rekening diept te houden. Men zal er goed aan doen om nog geen vaste verbintenissen met leveran ciers aan te gaan en zeker niet in te gaan op schoonklinkende beloften. Prijzen zijn nog in het geheel niet bekend, doch er kan met een flinke prijsstijging rekening worden gehouden, zooals trouwens met alle artikelen het geval is. Hechtmachines-Perforators. De werkelijk goede apparaten werden voorheen ook geïmporteerd. Op dit gebied zijn er oorlogsproducten gemaakt, die zeer slecht en zeer duur waren. Sporadisch verschijnen er betere producten, doch de metaaltoewijzingen laten niet veel toe. Kleine metaalproducten als nietjes en paperclips zijn weer regel matig te krijgen. Om de gewone maat nietjes (24/6) behoeft men niet meer verlegen te zijn. V ulpenhouders. Onze vroegere vulpenhouder, de U.M.A.-pen zal zeer vermoedelijk niet meer verschijnen, daar deze uit Duitschland werd geïmporteerd. Gezien den prijs was deze vulpenhouder kwalitatief goed. Voorbereidingen zijn getroffen om een gelijksoortige vulpen naar voren te kunnen brengen, doch wederom zijn wij hier afhankelijk van den import, zoowel van gereed product als van grondstoffen. De vak lieden weten nog totaal niet hoe dat loopen zal, zoodat alle schoon klinkende reclames volkomen uit de lucht zijn gegrepen. Wij zullen onze banken op de hoogte stellen, zoodra de toestand beter wordt. Potlooden, pennen, schrijfwaren in het algemeen. Wij zouden de artikelenreeks kunnen vervolgen, doch vaak in her haling vervallen. Nog steeds wordt er met restanten gewerkt. Duitschland is als voornaamste leverancier van schrijfartikelen voor- loopig uitgeschakeld. Ook in andere landen is gebrek aan het een voudigste en vrijwel steeds is het wachten op import, vooral uit Amerika. Het ziet er naar uit, dat de meeste artikelen behoorlijk duur zullen worden en men zal zich niet moeten verbazen als een eenvoudig potlood 40 a 60 cent gaat kosten. lederen dag gaan wij een stap vooruit en ook al zien wij niet direct een tastbaar resultaat, langzamerhand zal de markt zich gaan her stellen, zoodat de tijd niet ver meer kan zijn, dat een bestelling ook prompt kan worden uitgevoerd. In ieder geval blijven wij attent. Advertentie Bestuur, Raad van Toezicht en Kassier der Coöp. Boerenleen bank Raalte en Omstreken, geven met groot leedwezen kennis van het overlijden van den Heer H. TUTEN, in den ouderdom van 67 jaar. Als mede-oprichter der bank heeft hij het secretariaat ge durende 31 jaar met groote toewijding en nauwgezetheid waar genomen. Zijn persoon en werk zullen bij ons steeds in dankbare her innering blijven. Raalte, 30 November 1945.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1945 | | pagina 4