3 Onderteekening opdrachten tot overmaking van belastingen. Door enkele Agentschappen der Nederlandsche Bank wordt aan merking gemaakt op de onderteekening van de formulieren no. 3, de opdrachten tot overmaking van belastingen uit het tegoed der geblok keerde rekeningen. De gewone volmachten, door het bestuur der bank aan den kassier gegeven, bevatten ook de machtiging tot gireeren volgens opdracht. De Nederlandsche Bank heeft aan alle banken echter een zooge naamde handteekeningen-kaart gezonden, vermeldende de namen van hen, die bindende opdrachten aan de Nederlandsche Bank kunnen verstrekken. Meestal zijn dit de kassier of een of twee der bestuurs leden. Men is in dit geval dus ook genoodzaakt de formulieren 3 behalve door den kassier, te doen teekenen door de opgegeven bestuursleden. Aankoop van vee door veehouders. (Alg. Verg. No. 23). Met betrekking tot het bovenstaande deelde de afdeeling Deblok keering van de Nederlandsche Bank te Amsterdam ons het volgende mede x „Uit rapporten van den Accountantsdienst van het Ministerie van Landbouw, Visscherij en Voedselvoorziening is ons geble ken, dat vele Boerenleenbanken afwijken van de voorschriften betreffende de uitvoering van de Algemeene Vergunning no. 23. Hoewel wij begrijpen, dat het zeer moeilijk is voor de kassiers van de Boerenleenbanken om de telkens gewijzigde voor schriften op het gebied van de deblokkeering te volgen, meenen wij toch aan het verzoek van gemeld Ministerie gevolg te moeten geven Uw aandacht op het voorgaande te vestigen, omdat juist de Algemeene Vergunning no. 23 voor de Boeren leenbanken van belang is." In verband met deze mededeeling laten wij hieronder nog eens in het kort den inhoud volgen van bedoelde algemeene vergunning, opgenomen in onze circulaire van 24 October j.1., waarbij tevens de later aangekondigde wijzigingen zijn ingevoegd. Wij dringen er op aan zich toch vooral stipt aan het voorschrift te houden en hiervan onder geen enkel beding af te wijken Algemeene vergunning no. 23 komt op het volgende neer Ten laste van de girale rekening en zoo deze niet voldoende is ten laste van de geblokkeerde rekening ten name van veehouders kan voor het aankoopen van vee in contanten worden beschikt en wel ten hoogste de volgende bedragen 1.000.voor een paard, 700.voor een koe, 150.voor een fokvarken, 75.voor een schaap en 50.voor een big. Voorwaarden a. vertoonen aankoopvergunning door of vanwege het Bedrijf schap voor Vee en Vleesch afgegeven na 14 October; de aan koopvergunning moet voorzien zijn van een fiat van den belas tingdienst b. verklaren beschikt niet over betaalmiddelen of vrij tegoed om den aankoop van vee in het kader van zijn bedrijf te verrichten. Model verklaring verkrijgbaar bij den Plaatselijken Bureau- houder, die de verklaring moet fiatteeren. Bovendien moet de verklaring gewaarmerkt zijn door den Provincialen 'Voedsel- commissaris met handteekening en dienststempel; c. de bank moet het uitbetaalde bedrag op de aankoopvergunning aanteekenen. Niet betaald kan worden op een aankoopvergun ning, waarop vermeld staat „Oorlogsschade"; ook niet op een aankoopvergunning, waarop al een bedrag is uitbetaald. N.B. Deze algemeene vergunning geldt alleen voor veehouders, niet voor veehandelaren. Men lette er nauwkeurig op dat de aanvrager bij de Bank geen beschikking heeft over vrij tegoed. Effecten-registratie. In verband met het inzenden van coupon- en/of dividendbladen van effecten voor de effecten-registratie, berichten wij, dat deze waarde papieren bij gewoon aangeteekend schrijven (zonder aangegeven waarde) naar de Centrale Bank kunnen worden gezonden, indien de totale waarde der zending niet boven de 50.000.gaat. Is de waarde per aangeteekenden brief hooger dan 50.000.dan moet de zending verzonden worden met aangegeven waarde van 2°/o van de totale waarde. Maximum aan te geven waarde is 2500. De maximum inhoud per brief mag hoogstens 300.000.bedragen. Houdt men zich niet aan deze regeling, dan vervalt eventueel aan spraak op vergoeding bij zoekraken van de zending. Effecten, eigendom van N.S.B.-ers. De aandacht wordt er op gevestigd, dat de termijn, binnen welken de effecten, toebehoorende aan N.S.B.-ers enz., aan de Beheerders resp. de Vertegenwoordigers van het Nederlandsch Beheersinstituut, moeten worden ingeleverd, van 1 Januari 1946, is verlengd tot 1 April 1946. Braziliaanschei schuldenregeling. Een nieuwe regeling is tot stand gekomen ten aanzien van de Braziliaansche Staatsleeningen (waaronder ook Para, Bahia, Sao Paulo). Deze .regeling omvat een plan „A" en een plan „B". De obligaties, die niet vóór 31 December a.s. in Londen of New-York zijn ingeleverd, kunnen later uitsluitend verwisseld worden volgens plan „A". Aangezien plan ,,B" echter aantrekkelijker is dan plan „A" geven wij de houders van Braziliaansche stukken in overweging zoo spoedig mogelijk hun stukken aan de Centrale Bank in te leveren, opdat voor tijdige inlevering volgens plan ,,B" kan worden zorggedragen. Nadere inlichtingen worden, op verzoek, gaarne verstrekt. Uitloting Deposito-obligaties. Wij deelen mede, dat de jaarlijksche uitloting van de Deposito- Obligaties der Centrale Bank voorloopig is uitgesteld. Zooals wellicht bekend, mogen uitlotingen momenteel alleen ge houden worden na verkregen toestemming van de Afdeeling Effecten- Registratie van den Raad van Rechtsherstel en deze toestemming is tot op heden niet verleend. (Naar wij vernamen worden momenteel in het geheel geen toestem mingen meer gegeven voor het houden van uitlotingen). Bekendmaking van het Consulaat-Generaal van Denemarken. ^)e Vereeniging voor den Effectenhandel (Bedrijfsgroep Effecten- handel) deelt op verzoek van het Consulaat-Generaal van Denemarken het volgende mede In de Deensche wet van .22 Juli 1945 is aanmeldingsplicht voor geschreven van 1. alle papieren aan toonder, die zich op 23 Juli 1945 in Dene marken bevonden, en 2. alle op genoemden dag zich buiten Denemarken bevindende Deensche papieren aan toonder, die in Deensche munt luiden, of behalve in Deensche munt in de Reichsmark die ophield geldigheid te hebben op 30 Augustus 1924. Onder „papieren aan toQnder" worden verstaan alle waarde papieren met uitzondering van zulke, die oorspronkelijk gesteld zijn op naam en die niet in den tijd vanaf de opnaamstelling tot 23 Juli 1945 zijn gewijzigd in stukken aan toonder en vóór laatstgenoemden datum voorzien zijn van een door het uitgevende lichaam daarop gestelde aanteekening betreffende deze wijziging. Dat het waarde papier na een dergelijke daarop gestelde aanteekening opnieuw „op naam gesteld" is, berooft het papier niet van zijn karakter van papier aan toonder. De aanmeldingsplicht rust op den eigenaar van de effecten, even tueel dengene, die deze in onderpand heeft. De aanmelding van zich -in Denemarken bevindende papieren aan toonder, die toebehooren aan eigenaars met verblijf of domicilie buiten Denemarken, geschiedt door de vertegenwoordigers van deze in Dene marken bij Danmarks Nationalbank. De vertegenwoordiger vraagt bij Danmarks Nationalbank het hiervoor bestemde aanmeldingsformulier aan en zendt den eigenaar dit toe in ingevulden toestand ter afgifte van een verklaring betreffende de eigendomsverhouding alsmede onderteekening ten overstaan van een Deensche consulaire autoriteit of een notaris. De aanmelding wordt daarna door den eigenaar terug gezonden aan den vertegenwoordiger. De aanmelding van zich buiten Denemarken bevindende papieren aan toonder, die aan eigenaars met verblijf of domicilie buiten Denemarken toebehooren of die in het buitenland liggen als onder pand, wordt gedaan door den eigenaar, respectievelijk den pand houder, op formulieren, die afgegeven worden door de Deensche Consulaten, en die na invulling en onderteekening in overeenstemming met de in het formulier gegeven aanwijzingen in twee exemplaren naar Danmarks Nationalbank in, Kopenhagen gezonden worden. Noot van de redactieGaarne zal de Centrale Bank in deze kwestie hare bemiddeling verleenen. Daartoe ziet zij een zoo nauw keurige opgave tegemoet van de Deensche effecten, die men in bezit heeft met vermelding van naam en woonplaats van de eigenaars.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1945 | | pagina 3