2 Formaliteiten tijdens de credietverleening in acht te nemen. Voor elke beschikking ten laste van het debet der loopende rekening zal de credietnemer dienen te verklaren, dat hij behoudens een klein bedrag voor normaal kasbeheer, bij de bank noch eenige andere instel ling in Nederland vrij of giraal tegoed beschikbaar heeft (zie hiervoor]. Daarenboven moet, indien de credietnemer nog geblokkeerd tegoed beschikbaar heeft vóór den 7den van iedere maand een opgave worden gezonden aan het Agentschapvan de Nederlandsche Bank, waaronder de credjet gevende bank ressorteert, welke opgave vermeldt: a. den stand van het crediet aan het einde van de voorgaande maand; b. de grootte van het geblokkeerde tegoed ten name van den credietnemer. Men drage er zorg voor, dat deze opgave uiterlijk den 7den van iedere maand in het bezit is van het desbetreffende Agentschap der Nederlandsche Bank, daar bij gebreke daarvan het Agentschap gerech tigd is de bank de bevoegdheid om crediet te verleenen, te ontnemen. Men verzende deze opgave dus uiterlijk op den 5den van iedere maand. Boekingen. Volgens de oorspronkelijk gegeven vergunningen moesten binnen komende bedragen op afzonderlijke geblokkeerde, girale of vrije reke ningen geboekt worden, terwijl de debetrekening uitsluitend kon wor den gedebiteerd. Dit is thans o,i. niet meer geheel het geval, daar door de bepaling, dat ten laste van de debetrekening zonder meer hetgeen verschuldigd is geworden terzake van geleverde goederen en verrichte diensten betaald kan worden, mits door den credietnemer gewaar merkte facturen of andere documenten worden overgelegd, het crediet vrijwel een geheel giraal karakter heeft verkregen, al blijven er dan ook verschillende gevallen over, die daaruit niet betaald kunnen worden (wij denken bijv. aan pacht, huur, rente, koopsommen voor onroerend goed enz.). Waar het debet een giraal karakter heeft ver kregen en bovendien de bestemming daarvan is, dat het zoo spoedig mogelijk wederom wordt aangezuiverd, bestaat er o.i. niet het minste bezwaar tegen, dat girale bedragen ontvangen ten gunste der rekening in het credit der rekening wordt geboekt. Op vrije rekening ontvangen bedragen moeten echter afzonderlijk geadministreerd blijven. Eventueel binnengekomen geblokkeerde bedragen worden op de geblokkeerde rejcening geboekt. In verband met het vorenstaande achten wij opvolging van het advies, gegeven in onze circulaire „Practische wenken", pag. 3, onder „Grootboek III" niet langer noodzakelijk. Samenvatting. De verleening van het crediet dient ter vervanging van de weg gevallen mogelijkheden om deblokkeering te verkrijgen van geblok keerd tegoed, waardoor men in het algemeen de normale voortzetting van het betalingsverkeer heeft willen mogelijk maken door de kloof tusschen het tijdstip waarop men zelf moet betalen en zelf betaling ontvangt, te overbruggen. Voor den credietnemer heeft het gebruik maken van crediet echter het zeer groote bezwaar, dat zoolang hij van het crediet gebruik maakt, het geblokkeerde tegoed volkomen is bevroren en dit voor niets anders gedeblokkeerd kan worden dan om de credietgevende bank verhaal daarop mogelijk te maken. In het algemeen zal men echter wel gedwongen zijn om van het crediet gebruik te maken, daar men anders zijn verplichtingen niet kan nakomen. Voorts ligt in het verschil in creditrente vergoed op geblok keerd tegoed en de debetrente in loopende rekening een prikkel voor den credietnemer om zoo zuinig mogelijk met het crediet om te sprin gen (zie circ. 7 Dec. j.1.). N.B. Bij aanvullende beschikking is in afwijking met hetgeen ten aan zien van belastingen was vastgesteld, thans bepaald, dat ook al is crediet verleend, betalingen voor alle doeleinden genoemd in art. 14 der beschikking deblokkeering 1945 ten laste van geblokkeerd tegoed kunnen geschieden. Deze doeleinden zijn betaling van belastingen (art. 14 lid 1 letters a t/m h zie nog onze circulaire van 7 Decem ber j.1.), betaling van aankoop staatsvermogen en nieuw uit te geven bewijzen van gevestigde Nederlandsche Schuld (art. 14, lid 1 sub 2) en betaling van bijdragen aan Stichting Volksherstel 1940/1945, Herstel lingsoorden van Nederlandsche Oud Illegale Werkers, Nationale Hulpactie Roode Kruis, het Nationale Steunfonds en andere door den Minister van Financiën aan te wijzen stichtingen en instellingen met charitatief doel. Voorschot- of credietverleening tegen cessie van door den Cultuurtechnischen Dienst toe gezegde subsidies. Van de zijde van den Cultuurtechnischen Dienst vernamen wij, dat er verschillende boerenleenbanken zijn, voornamelijk in de provincie Drenthe, die niet bereid blijken te zijn om aan boeren, die met sub sidie van dien Dienst hunne gronden laten verbeteren, onder cessie dezer subsidie voorschot of crediet te verleenen. De subsidie maakt het grootste gedeelte uit van de loonen ver meerderd met de sociale lasten, die noodig zijn voor de betaling van de arbeiders, die de werkzaamheden ter verbetering van de landbouw gronden uitvoeren. Deze werkzaamheden geschieden thans door den betrokken boer met eigen arbeiders. Wij wijzen er op dat tegen het verleenen van deze voorschotten of credieten onder cessie der toegezegde subsidie van den Cultuur technischen Dienst Onzerzijds geen bezwaar bestaat. Wel moet natuurlijk rekening worden gehouden met de ter zake dienende maat regelen van de geldzuivering, dus in het bijzonder met de Algemeene Vergunning no. 40 betreffende credietverleening. Dit beteekent der halve, dat indien en zoolang de aanvrager van voorschot of crediet onder cessie der subsidie behoudens een klein bedrag voor normaal kasbeheer nog beschikt over betaalmiddelen, vrij of giraal tegoed, het crediet of voorschot niet mag worden verleend, althans kan de voorschot- of credietnemer daarover niet beschikken. Aanwezigheid van geblokkeerd tegoed is geen bezwaar. Is geblokkeerd tegoed aan wezig, dan denke men er aan dat maandelijks opgave moet worden gedaan aan het betrokken Agentschap der Nederlandsche Bank. Cautie (bankgaranties) voor veehandelaren, afgegeven ten behoeve van het Bedrijfschap voor Vee en Vleesch. In den loop van het vorige jaar zijn door onze boerenleenbanken een groot aantal bankgaranties tot een bedrag van 5000.gesteld ten behoeve van het Bedrijfschap voor Vee en Vleesch en ten ver zoeke van en ten laste van de voor dit bedrijf als veehandelaren aangestelde personen. In verband met het feit, dat de taxatie-markten voor rundvee zijn opgeheven, heeft de aanstelling als veehandelaar niet langer eenige waarde en zijn deze aanstellingen, alsmede de gestelde bankgaranties komen te vervallen. De betrokken veehandelaren zijn verplicht om ten spoedigste aan het Bedrijfschap voor Vee en Vleesch in te zenden lo. de aanstelling als veehandelaar 2o. de voorloopige erkenningskaart (witte kaart). Zoodra deze bescheiden door het Bedrijfschap zijn ontvangen, zendt dit de bankgarantie aan de betrokken bankinstelling terug. Zoodra de garantie is terug ontvangen, kan het aan de bank verpande spaar tegoed worden vrijgegeven. Indien als in sommige gevallen een polis van levensverzekering werd gecedeerd of verpand, dient deze ver panding of cessie ongedaan te worden gemaakt. De polis zal in geval van verpanding daartoe aan de betrokken verzekerings-maatschappij" moeten worden opgezonden met de mededeeling dat de verpanding is beëindigd en tevens dat de aanwijzing der Bank als begunstigde is vervallen. In geval van cessie zal een retro-cessie moeten plaats vinden. Desgewenscht kan in deze gevallen de hulp der Juridische Afdeeling worden ingeroepen. Is de bankgarantie gegeven onder borgstelling dan kan aan de borgen een mededeeling worden gezonden, dat de Bank terzake van de door hen te haren behoeve gestelde borgtocht voor alles wat zij te vorderen zou hebben van A, van beroep veehandelaar, wonende te B, wegens een door haar te zijnen laste gestelde bankgarantie tot een bedrag van 5000.ten behoeve van het Bedrijfschap voor Vee en Vleesch, niets meer te vorderen heeft en derhalve deze borgtocht is vervallen. Deze verklaring moet worden gezegeld met een zegel van tien cent. Men denke er om, dat voordat de bankgarantie van het Bedrijfschap is terugontvangen, niejts wo rde gedaan. Betaling van rente. I. Aan de bank verschuldigde rente: a. voorschotrente. Vporschotnemers dienen de door hen verschuldigde rente te betalen in betaalmiddelen of overschrijving uit vrij tegoed. Hebben zij geen betaalmiddelen of vrij tegoed beschikbaar, behoudens een klein bedrag voor normaal kasbeheer, dan kunnen, nadat zij dit schriftelijk verklaard hebben, de noodige betaalmiddelen ten laste van de girale rekening beschikbaar worden gesteld. Uiteraard behoeft het rentebedrag niet te worden uitbetaald om het daarna weder direct in te nemen. Men schrijve het aan intrest verschuldigde bedrag zonder meer van de girale rekening af b. debetrente in rekening-courant. De credietnemer zal de verschuldigde rente moeten voldoen in betaalmiddelen of door overschrijving uit vrij tegoed. Is de credietnemer tot betaling uit betaalmiddelen of vrij tegoed niet in staat, dan kan de debetrekening voor de rente worden belast. II. Door de Bank (Spaarbank) verschuldigde rente. Reeds vele kassiers hebben hun hoofd gebroken over de vraag hoe per 31 December a.s. de verschuldigde renten van spaar gelden en creditsaldi in loopende rekening betaald moeten wor den. Het antwoord op deze vraag luidt, dat deze rehten hetzij in betaalmiddelen kunnen worden uitbetaald, hetzij op vrije reke ning kunnen worden tegoed geschreven.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1945 | | pagina 2