g£nAIFFEISEN-BOPE Crediet- en Voorschotverleening. BH ACHT EN TWINTIGSTE JAARGANG No. 11 19 DEC. 1945 KR nieuwe OFFICIÉÉL ORGAAN VAN DE 1 Sticht I» COÖPERATIEVE CENTRALE omo™^ telef. 15867 m R AIF F EIS E N-B A N K TE UTRECHT REDACTIE EN ADMINISTRATIE Wij meenen er goed aan te doen een korte samenvatting te geven lo. in welke gevallen crediet in loopende rekening (in sommige gevallen voorschot) kan worden verleend en welke formaliteiten in acht moeten worden genomen 2o. wanneer en op welke wijze ten laste van het debet kan worden beschikt en welke formaliteiten in acht moeten worden ge nomen 3o. op welke wijze de binnengekomen bedragen moeten worden geboekt. Voor de credietverleening verwijzen wij U in de eerste plaats naar onze circulaires van 2 October, 3 en 7 December j.1. en de Raiffeisen- Bode van 6 October j.1. Algemeen. Door de Algemeene Vergunning no. 40 zijn de gevallen, waarin crediet kan worden verleend, zeer uitgebreid, terwijl hetzelfde het geval is met de mogelijkheden, om in het debet ten laste van het crediet te beschikken. Hiertegenover staat, dat de gevallen waarin krachtens een alge meene vergunning ten laste van geblokkeerd tegoed kan worden beschikt aanzienlijk zijn ingeperkt door het intrekken van een groot aantal algemeene vergunningen, terwijl tevens over het algemeen minder gemakkelijk op speciale aanvraag deblokkeering van geblok keerd tegoed wordt verleend. Voorts is te verwachten dat verschil lende algemeene vrijstellingen en vergunningen niet zullen worden verlengd, indien de termijn, waarvoor zij zijn gegeven, is verstreken. De strekking van het geheel dezer maatregelen is dan ook om het geblokkeerde tegoed zooveel mogelijk vast te houden en het betalings verkeer zooveel mogelijk tegemoet te komen door een verruiming van het credietverkeer. In welke gevallen kan crediet worden verleend Crediet kan thans worden verleend in alle gevallen, dat de crediet- nemer heeft verklaard, behoudens een klein bedrag voor normaal kas beheer, geen vrij of giraal tegoed beschikbaar te hebben (noch bij de boerenleenbank, noch bij eenige andere instelling in Nederland). De eisch dat geen geblokkeerd tegoed beschikbaar mag zijn, is der halve vervallen. Dus ook in de gevallen dat geblokkeerd tegoed aan wezig is, kan en mag crediet worden verleend. Waar in geval van credietverleening, indien geblokkeerd tegoed aan wezig is, hiervan periodiek aangifte moet worden gedaan aan het Agentschap van de Nederlandsche Bank en tevens het geblokkeerd tegoed, doordat daarover, behoudens in de gevallen aangegeven in art. 14 der Beschikking Deblokkeering 1945 (belastingbetaling; zie „N.B." aan het slot van deze verhandeling) in het geheel niet meer kan worden beschikt, tot op zekere hoogte dienst doet als onderpand voor het verleende crediet, is het wenschelijk dat alle geblokkeerd tegoed bij de credietgevende bank wordt verzameld. Daar echter de fiscus op dit tegoed is bevoorrecht zelfs boven pandrecht, is deze zekerheid verre van ideaal en dit te meer, omdat nog belangrijke bedragen tengevolge van betaling van belasting enz. kunnen afvloeien en omdat alvorens men eenig verhaalsrecht op het geblokkeerd tegoed kan uitoefenen, daartoe de toestemming van het betrokken Agentschap der Nederlandsche Bank noodig is. Tot het ver krijgen van deze toestemming moet deblokkeering worden aange vraagd, waarbij de Bank moet aantoonen dat het noodzakelijk is, dat zij verhaalsrecht op het geblokkeerde tegoed uitoefent. Niet is be kend, welke maatstaven de Nederlandsche Bank zal aanleggen om de noodzakelijkheid van dit verhaal"aan te nemen. Zoo is de mogelijkheid niet geheel uitgesloten, dat eerst deblokkeering zal worden gegeven, nadat is aangetoond, dat verhaal op andere bezittingen van den credietnemer niet mogelijk is. In verband hieïmede is het o.i. nood zakelijk, dat op de normale wijze voor deze credieten of voorschotten zekerheid wordt gesteld en wel bij voorkeur zakelijke zekerheid. Formaliteiten bij credietverleening. Buiten en behalve de formaliteiten, die reeds vóór de geldzuivering in acht genomen moesten worden, dienen de aanvragers te verklaren lo. dat zij bij de bank noch bij eenige andere instelling eenig vrij of giraal tegoed beschikbaar hebben, behoudens een klein bedrag voor normaal kasbeheer 2o. dat zij behalve een geblokkeerd tegoed ad bij de Bank, waar het crediet of voorschot wordt aangevraagd, nog de beschikking hebben over het navolgend geblokkeerd tegoed: lo. bij de te ad 2o. bij de te ad 3o. Indien bij andere banken of instellingen geblokkeerd tegoed aanwezig is, dient dit door den aanvrager van het voorschot of crediet te worden overgeschreven naar de credietgevende bank. Dit geldt evenzeer wanneer het geblokkeerd tegoed aanwezig is bij de Stichting Spaarbank der Coöp. Boerenleenbank. 4o. Is alle geblokkeerd tegoed op de Boerenleenbank samen gebracht of is aangetoond dat de daartoe benoodigde over schrijvingsopdrachten zijn verstrekt, dan kan voorschot of crediet worden verleend. Voor de goede orde teekenen wij hier bij aan, dat het in het algemeen nog niet in de bedoeling ligt om langloopende voorschotten te verstrekken, tenzij bijv. voor be taling van verplichte zekerheidstelling belastingen, doch dat het veeleer de bedoeling is om overbruggingscrediet te verleenen, dus crediet, waarop regelmatig wordt gestort en opgenomen. Wijze van beschikking over crediet of voorschot. Voorschot of crediet mogen niet in betaalmiddelen worden uitge keerd. Voor iedere opname moet worden verklaard, dat behoudens een klein bedrag voor normaal kasbeheer, geen vrij of giraal tegoed beschikbaar is. Te gebruiken formulier 301, waarin de woorden ,,of geblokkeerd" (zie laatste regel) kunnen worden geschrapt. a. crediet in loopende rekening over het crediet in loopende rekening kan worden beschikt in dezelfde gevallen en op dezelfde wijze als waarin lo. krachtens een algemeene vrijstelling, verleend bij de Be schikking Deblokkeering 1945 en hare aanvullings- of uit voeringsbeschikkingen 2o. krachtens een nog van kracht zijnde algemeene vergunning, over geblokkeerd te goed beschikt zou kunnen worden indien geblokkeerd tegoed aanwezig zou zijn en bovendien 3o. uitsluitend door middel van overschrijving voor de betaling van geleverde goederen of verrichte diensten tegen over legging van de door den credietnemer gewaarmerkte facturen of andere documenten betreffende die geleverde goederen of verrichte diensten. Bij de Algemeene Verguning no. 43 is buitendien bepaald, dat% bedragen, benoodigd voor de betaling van loonen, salarissen enz., uitkeeringen volgens sociale wetten, onderstandsuitkeeringen van liefdadige instellingen en rente, dividend en tantième, be taalbaar gesteld na 23 September 1943 in contanten ten laste van het debet in loopende rekening kunnen worden opgenomen. b. voorschot Het aan voorschot verstrekte bedrag zal in het algemeen op speciale rekening moeten worden gecrediteerd, over welk tegoed dan kan worden beschikt in alle gevallen genoemd bij crediet verleening. Slechts in de gevallen, dat het voorschot wordt verleend bijv. voor de betaling van zekerheidstelling belastingen, behoeft deze speciale rekening niet gebruikt te worden.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1945 | | pagina 1