VRAAG en ANTWOORD lil ateiiaal-slfcleeluicj 6 Brandstollen voor kantoren In verband met de vele gerechtvaardigde klachten, welke ons van de zijde der bóerenleenbanken hebben bereikt over de geheel onvoldoende brandstoffentoewijzing voor haar kantoren, hebben wij ons al eenigen tijd geleden tot de betreffende instanties gewend. Onlangs hebben wij van het Departement van Financiën bericht ontvangen, dat dit met het oog op de uitbreiding der werkzaamheden door de maatregelen op monetair gebied op extra-verstrekking van brandstof heeft aangedrongen en thans heeft het Rijkskolenbureau ons medegedeeld, dat de brandstofvoorziening van bankgebouwen zijn volle aandacht heeft, doch dat men de verdere ontwikkeling van de kolen- positie nog even wil aanzien, alvorens een beslissing tot verhooging der rantsoenen te nemen. Wij houden deze zaak „warm"; aan deze warmte hebben de boeren leenbanken voor het oogenblik nog weinig, doch wij hopen en ver trouwen, dat zij binnenkort tot haar kantoren zal doordringen door middel van een extra-toewijzing voor vaste brandstoffen. Aanvragen contanten bij de Centrale Bank Bij aanvragen van contanten door de boerenleenbanken ontbreekt vaak de verklaring behoorende bij formulier no. 66. Het is noodzakelijk dat deze verklaring wordt overgelegd en geplakt op het orderbiljet. Indien hieraan geen gevolg wordt gegeven, kunnen geen gelden worden overgemaakt. Dekking onkosten geldzuivering Door verschillende boerenleenbanken is ons reeds de vraag gesteld op welke wijze zij de meerdere onkosten, verbonden aan de uitvoering der werkzaamheden betreffende de geldzuivering, kunnen dekken. Veelal wordt daarbij tevens antwoord verzocht op de vraag of van overheidswege nog een vergoeding voor deze werkzaamheden valt te verwachten. Reeds in het begin der geldzuivering hebben wij deze aangelegenheid met de betrokken autoriteiten besproken. Naar aanleiding daarvan kunnen wij medèdeelen, dat ten aanzien van deze aangelegenheid van overheidswege het volgende standpunt wordt ingenomen De banken hebben ten aanzien van de belegging van hun overtollige middelen in vergelijking b.v. met de industrie een bevoorrechte plaats ingenomen. De Regeering toch heeft, door het op peil houden der rente en het ter beschikking stellen van geblokkeerd schatkistpapier de Centrale Bank in de gelegenheid gesteld om aan de aangesloten banken lo. een vergoeding te geven van Yz °/«o over het aan bankpapier ingeleverde bedrag gedurende de periode van 12 tot en met 25 September 1945 2o. over dat gedeelte van de deposito's der banken, waarover deze tot dusverre 1 rente ontvingen, een renteverhooging tot stand te doen komen van Yl Overigens werd van overheidswege direct een vergoeding toégekend van Y2 %o van het op geldkaarten ingeleverde bedrag. Voorschotverlening onder hypothecair verband. Vraag: Bij een boerenleenbank is een aanvrage ingekomen' voor een voorschot van 40.000.onder le hypothecair verband. Aanvrager is geen lid. De boerderij, waarop de hypotheek zal wor den gevestigd, is groot 30 ha met 2 burgerhuizen, waarvan één voor pl.m. 6 jaar gebouwd en een groote nieuwe landbouwschuur. Dit eigendom heeft aanvrager van zijn overleden vader geërfd. De boerderij enz. wordt geschat op f 70.000.(waarde van 1938/39). Aanvrager is rekening-couranthouder van de boerenleenbank. Het credit-saldo van de rekening bedraagt 9.000.terwijl hij van anderen nog J 40.000.te vorderen heeft. Mag dit hypothecaire voorschot na verkregen toestemming van de Centrale Bank worden verstrekt Antwoord: De beste oplossing lijkt ons deze Aanvrager blijft het bedrag van 40.000.schuldig aan zijn mede-erfgenamen en geeft hen als zekerheid hiervoor recht van eerste hypotheek op de bedoelde boerderij met woonhuizen. Een dergelijke transactie zou dan geheel buiten de bank omgaan. Aanvrager is geen lid van de bank, zoodat hij, wilde er sprake zijn van voorschotverleening, eerst lid zou moeten worden. Boven dien zou het bedrag dan niet hooger mogen zijn dan 31.000. omdat hij nog 9.000.bij de bank tegoed heeft. Voor beide bedragen dient dan deblokkeering te worden aangevraagd bij de Nederlandsche Bank, die zeer waarschijnlijk voor dit geval slechts toestemming zal geven tot overboeking op geblokkeerde rekening ten name van de mede-erfgenamen. Daarom lijkt de eerstge noemde oplossing ons in dezen de beste. Wij maken onze kassiers er op attent, dat thans een klein aantal doozen in 'voorraad is voor het opbergen van de kaarten form. 6-K. De doozen zijn zwart van kleur en zeer stevig van uitvoering, for maat resp. voor 500 of voor 1000 kaarten met extra ruimte voor alphabet. Prijs resp. 6.50 en 7.50. Men verzuime vooral niet het aantal kaarten op te geven, waarvoor de doozen bestemd zijn. Voorts kunnen wij nog een klein aantal bijpassende alphabetkaarten verzenden a 0,90 per stel. Wij zijn er van overtuigd, dat de moeilijkheden ten aanzien van het noodige materiaal zeer groot zijn, doch wij kunnen ook de verzekering geven, dat geen middel onbeproefd wordt gelaten, indien het belang van de banken dit noodzakelijk maakt. Toch moeten wij vaak eenig geduld vragen, daar bij de huidige moeilijkheden juist tijd een groote factor is. Momenteel is het b.v. absoluut uitgesloten om losse bladen te leveren voor losbladige boeken grt.b. I enz. Aanvankelijk hebben wij enorme hoeveelheden verzonden, doch thans moeten wij wachten op de resultaten van de papierproductie. Hoewel het noodige registerpapier reeds gereed had moeten zijn, zal het toch vermoedelijk eind December worden voordat wij weer bladen kunnen leveren. Hiervan zal bijtijds mededeeling worden gedaan, zoo dat bestellingen voorloopig achterwege kunnen blijven. Indien het niet mogelijk is om te wachten, make men een tijdelijk gebruik van de kaartjes, form. 6-K. Ook spaarboekjes kunnen niet worden afgeleverd in het tempo, dat noodig is. Ook hiervoor zijn wij papier wachtende, evenals voor registers e.d. Men betrachte nog steeds de grootst mogelijke zuinigheid, temeer, daar de prijzen zeer sterk gestegen zijn, waardoor een goed kantoor boek een kostbaar artikel is geworden. Mochten er bijzondere moeilijkheden zijn, dan wende men zich gerust tot ons, daar wij nog steeds in staat zijn om in bijzondere gevallen bij te springen. Bij het ter perse gaan van dit nummer bereikte ons het bericht, dat de eerste zending registerpapier uit de nieuwe productie dezer dagen zal arriveeren. Voorwaar een verheugende tijding Wij kunnen dus weer bescheiden orders op bladen voor groot boeken aannemen. Wij adviseeren daarbij de banken, die de scontro- vorm gebruiken (form. 5) thans de bladen form. 6 in gebruik te nemen, daar de staffelmethode juist in dezen tijd zeer veel voordeelen biedt. Men onderscheide daarbij form. 6 met 10 kolommen, waarbij de rente in producten wordt gestaffeld en form. 6 met 11 kolommen, waarbij de rentebedragen worden gestaffeld. Men bestelle dus 6/10 of 6/11 met aanduiding voor welken band de bladen moeten worden gebruikt. Advertentie Bestuur, Raad van Toezicht en Kassier der Coöp. Boerenleen bank „Haamstede" geven met leedwezen kennis van het over lijden van den Eere-Voorzitter, den Heer CORNELIS BLOM, in den ouderdom van ruim 80 jaar. Vanaf de oprichting der Bank heeft de overledene gedurende 35 jaar de Bank met de grootste toewijding als Directeur gediend. Zijn persoon en werk zullen bij ons steeds in dankbare her innering blijven. Haamstede, 11 November 1945.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1945 | | pagina 6