5 Bedragen gestort tusschen 12 t/m 25 September 1945 Bij onze bezoeken aan de boerenleenbanken is gebleken, dat bij ver schillende banken de opvatting heerscht, dat stortingen tusschen 12 t/m 25 September 1945 zonder meer als geblokkeerd geld be schouwd moeten worden en er derhalve niets giraal van wordt. Dit is onjuist Wij wijzen er daarom nogmaals op dat a. voor rekeningen, welke reeds op 7 Juli 1945 bestonden van het saldo per 2 October 1000.vermeerderd met 25 pet. van het saldo-tegoed per 12 September, als .giraal tegoed wordt aange merkt b. voor rekeningen, geopend tusschen 7 Juli en 12 September van het saldo per 2 October als giraal tegoed wordt aangemerkt: 25 pet. van het saldo per 12 September en na aanvrage (form. 280) bovendien J 1000. c. voor rekeningen, geopend na 12 September van het saldo per 2 October 1000.op verzoek (form. 280) giraal wordt ge maakt. Hieruit blijkt dat in al deze gevallen wordt uitgegaan van het saldo per 2 October 1945, zoodat de stortingen tusschen 12 t/m 25 September die in dit saldo zijn begrepen wel degelijk voor de afzondering van een giraal gedeelte in aanmerking komen. Buiten beschouwing blijven alléén de stortingen wegens ingeleverde bankbiljetten van 100.alsmede de stortingen op de geldkaarten. Hetgeen na aftrek van één der hierboven onder a, b en c berekende bedragen van het saldo tegoed per 2 October overblijft, wordt naar geblokkeerde rekening overgeboekt, terwijl aan het overgeboekte geblokkeerde bedrag wordt toegevoegd de storting wegens ingeleverde bankbiljetten van 100.(onder aftrek van de hierop reeds in min dering gebrachte" bedragen, bijv. terzake van belastingbetaling). Volledigheidshalve geven wij tenslotte nog een voorbeeld, waarbij wordt aangenomen, dat de rekening reeds op 7 Juli 1945 bestond. Saldo per 2 October 2.000 Saldo per 12 September f 400 De betrokken cliënt heeft dus tusschen 12 t/m 25 Sept. 1600.— gestort (stortingen na 25 September geschiedden op de geldkaart Als giraal tegoed wordt dus aangemerkt 25 pet. van het saldo per 12 September 400.derhalve 100.—, vermeerderd met 1 000 dus totaal j 1100. Het saldo per 2 October bedraagt 2000—, zoodat naar geblok keerde rekening J 9Ö0— 2000— min 1100—) wordt overgeboekt Uitloting Staatsleeningen Bij onze „Berichten" van Juni 1945, deelden wij mede, dat de uit lotingen van Staatsleeningen, gedurende de bezettingsjaren gedaan, door het Militair Gezag niet erkend worden. Op deze beslissing is men thans teruggekomen. De in die jaren ge dane uitlotingen blijven derhalve gehandhaafd. Ter vermijding van rente-verlies voor de betrokkenen, blijft de rente op deze losbare stukken echter doorloopen tot den eerstvolgen- den couponvervaldag. Na dien datum houden deze stukken op rente at te werpen. Opgave ingevolge finantieel Recherchebesluit Zooals bekend is, moeten deze opgaven thans vóór 1 Januari 1946 zijn gedaan aan den Inspecteur der belastingen, waaronder de boeren leenbank ressorteert (zie onze circulaire van 31 October 1945). Het is aan te nemen dat er verscheidene boerenleenbanken zijn, die daartoe in verband met de overstelpende drukte geen kans zien In een onderhoud met den Minister van Financiën werd medegedeeld dat de tiscale ambtenaren bereid zouden zijn deze gegevens zelf uit de boeken te verzamelen, indien daarop door de banken prijs zou worden gesteld Als dit het geval is, wende deze zich tot den Inspec teur met een desbetreffend verzoek. Er werd ons medegedeeld dat de gegevens in ieder geval vóór 1 Januari 1946 verwacht worden van die banken, die geen assistentie vragen. Splitsing Girale en Geblokkeerde Rekeningen In het op blz. 1 vermelde onderhoud met den Minister van Financiën bleek dat deze het in verband met verder te nemen maatregelen ter verlichting en spoedige beëindiging van de geldzuiveringsmaatregelen en voor de verdere saneering der Staatsfinanciën, van het grootst moge lijke belang achtte, dat de splitsing der rekeningen per 2 October in girale en geblokkeerde gedeelten (zie onze circulaire van 13 October en 17 November) indien nog niet geschied zoo spoedig mogelijk Dit werk moet voorrang hebben boven alle andere werkzaamheden. Zelfs werd den raad gegeven, geen giro-opdrachten meer aan te nemen, voordat deze afzondering had plaats gevonden. Indien het noodig is de banken daarvoor eenige dagen voor het publiek te sluiten, doet men dat Giro-opdrachten Ondanks onzen sterken aandrang tot vrijmaking van het girale ge deelte, heeft de Minister van Financiën gemeend, hiertoe nog niet te mogen overgaan. Wel werd toegezegd een beschikking van den Minister, waarin zou worden bepaald dat giro-opdrachten beneden 100.uit de girale en vrije rekeningen voorloopig door onze boerenleenbanken niet meer zouden worden uitgevoerd. Deze beschikking is intussche.n afgekomen. Men lette er op dat voor overschrijvingen uit geblokkeerd tegoed op grond van algemeene vrijstellingen of vergunningen deze beperkino niet geldt. K s Postcheque- en Girodienst In aansluiting op het door ons te dezer zake vermelde in onze cir culaire van 27 November j.1., kunnen wij thans tot ons genoegen mededeelen, dat de bestaande bezwaren ten opzichte van het openen van een postrekening ten name van de boerenleenbanken, welke zulk een rekening nog niet hebben, zijn komen te vervallen. Wij ontvingen 28 November j.1. het bericht, dat van de zijde van den Directeur van den Postchèque- en Girodienst aan de plaatselijke post kantoren een instructie in dien geest zal worden verstrekt, zoodat wij aan die banken, welke thans nog geen postrekening hebben, advi- seeren zich ten spoedigste te wenden tot het plaatselijk postkantoor teneinde tot de opening van een postrekening te komen. Wij drongen er op aan de te verrichten formaliteiten onder de huidige omstandigheden tot een minimum te beperken en voorts alles in het werk te stellen, dat aan de nieuwe rekeninghouders zoo spoedig mogelijk de vereischte formulieren worden uitgereikt, zoodat zij binnen korten tijd tot het gebruik van de rekening zullen kunnen overgaan. Voor zooveel noodig voegen wij hieraan toe, d&t wij gaarne opgave zullen ontvangen van het nummer der rekening, zoodra deze is geopend. Boekhouding der Boerenleenbanken Binnenkort is te verwachten een door de afdeeling Inspectie samen- gesteld advies betreffende de administratie der banken aangepast aan de behoeften der geldzuiveringsmaatregelen. Er is naar gestreefd de opzet zoo eenvoudig mogelijk te houden en zoo goed mogelijk te doen aansluiten bij de bestaande boekhouding. Wij raden daarom de kassiers aan nog geen verdere stappen te doen om de administratie om te werken. Men wachte even af en beoordeel'e dan zelf in hoeverre het advies bij eigen bank kan worden opgevolgd. Rente-tarieven bij de Boerenleenbanken Men vraagt ons dikwijls richtlijnen voor de rentevergoedingen in 1946 door de banken toe te passen. Een advies is in bewerking en zal binnenkort verschijnen. Betaling van belasting, resp. zekerheidstelling voor belasting Van het Ministerie van Financiën, afdeeling Organisatie van den Belastingdienst ontvingen wij een exemplaar van de circulaire ~dd. 12 November j.1., die door genoemde afdeeling verzonden werd aan de Directeuren van s Rijks belastingen en domeinen. In deze circulaire wordt het volgende medegedeeld „De Directie van de Coöperatieve Raiffeisen-Bank te Utrecht heeft mij verzocht te willen bevorderen, dat de bij haar aangesloten boeren leenbanken ook in het vervolg de in de aanschrijving van 27 Augus- tus 1945 no. 146 uiteengezette werkwijze volgen. Ik noodig de comptabelen uit zooveel mogelijk met bovenbedoeld verzoek rekening te houden. In afwijking van de voorgeschreven werkwijze kan thans de belas ting oi de zekerheid ook per postgiro worden overgemaakt. In dat geval wordt op het girostrookje verwezen naar de aan den ontvanger toegezonden lijst. De lijst behoeft bij overmaking per postgiro slechts in tweevoud te worden opgemaakt."

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1945 | | pagina 5