4 2o. uitkeeringen op grond van sociale verzekeringswetten, onder- standsuitkeeringen van instellingen, voorkomende op de in art. 3 der Armenwet bedoelde lijst, intrest, dividend en tantièmes, be taalbaar gesteld na 26 September 1945 (art. 15, lid 2, besluit Deblokkeering 1945) 3o. het bedrag ad 100.per week, waarover beoefenaars van bepaalde aangewezen zelfstandige beroepen kunnen beschikken (art. 16 besluit Deblokkeering 1945), strekt thans volgens de vijfde aanvullingsbeschikking sinds 16 Novem ber 1945 in de eerste plaats in mindering van het girale tegoed en eerst voor zooveel de girale rekening niet toereikend is ten laste van het geblokkeerde tegoed. Voor de vrijstellingen onder lo. en 2o. genoemd, blijft echter van kracht dat een verklaring dient te worden overgelegd, dat men niet over betaalmiddelen of vrij tegoed beschikt. Deze betalingen kunnen derhalve niet worden gedaan indien de aanvrager nog over betaal middelen of vrij tegoed beschikt. Verdere wijzigingen: Circ. 7—11 en 27—11. VEILINGEN (algemeene vergunning no. 9). Zie Handleiding R.B. 2210 no. 17 L. De contante betalingen, die de Veilingen konden doen aan ver- koopers terzake van t/m 2 October 1945 aangevoerde producten, geldt slechts voor de producten aangevoerd en geveild in het-tijdvak van 1 September t/m 2 October 1945. Bovendien mag de ontvangende bank nog slechts 2500.in totaal op vrije rekening van den verkooper boeken, terwijl het meerdere op girale rekening blijft. Wat vóór 21 November reeds op vrije rekening was geboekt, behoeft niet te worden veranderd. Indien vóór 21 Novem ber dus reeds meer dan 2500.op grond van de algemeene ver gunning no. 9 op vrije rekening was geboekt, komt het thans nog binnenkomende geheel op girale rekening. Circ. 27—11. KOOPERS VAN BLOEMBOLLEN (DAARONDER BEGREPEN KNOLLEN VAN SIERGEWASSEN). (Algemeene vergunning no. 18). Zie Handleiding R.B. 2210 no. 17 Z. De ontvangende bank mag nog slechts 2500.in totaal op vrije rekening van den verkooper boeken, terwijl het meerdere op girale rekening blijft. Wat vóór 21 November reeds op vrije rekening was geboekt, behoeft niet te worden veranderd. Indien vóór 21 November dus reeds meer dan 2500.op grond van de algemeene vergunning no. 18 op vrije rekening was geboekt, komt het thans nog binneo- komende geheel op girale rekening. Circ. 27—11. KOOPERS ZAAIZAAD ENZ. (Algemeene vergunning no. 32). Zie Handleiding R.B. 811 no. 17 AM. De ontvangende bank mag nog slechts 2500.in totaal op vrije rekening van den verkooper boeken, terwijl het meerdere op girale rekening blijft. Wat vóór 21 November reeds op vrije rekening was geboekt, behoeft niet te worden veranderd. Indien vóór 21 November dus reeds meer dan J 2500.op grond van de algemeene vergunning no. 32 op vrije rekening was geboekt, komt het thans nog binnen komende geheel op girale rekening. Circ. 1311. AANKOOP VAN VEE. (Algemeene vergunning no. 23). Zie Handleiding R.B. 2210 no. 17 K. De aankoopvergunningen moeten voorzien zijn van een fiat van den belastingdienst. Circ. 1411. LEVENSONDERHOUD VAN NATUURLIJKE PERSONEN, DIE INGEZETENEN ZIJN. (Algemeene vergunning no. 5 B). Zie R.B. 811 bladz 2. Behalve dat voor rekeningen geopend vóór 7 Juli 1945 maximaal 100.per week voor levensonderhoud kan worden verstrekt, is het thans^ ook mogelijk dat door hen, wier rekening is geopend na 7 Juli 1945 tot een maximum van 100.per 2 weken voor levens onderhoud kan worden beschikt. Deze verruiming beteekent dus tevens dat ook personen, die uit sluitend bankbiljetten van 100.— hebben .ingeleverd waarvoor dus rekeningen zijn geopend na 7 Juli 1945 ten laste van hun ge blokkeerd tegoed een uitkeering voor levensonderhoud kunnen ontvan gen en wel maximaal 100.per twee weken. Volgens de interpretatie door de Nederlandsche Bank op deze alge meene vergunning gegeven, kan van deze algemeene vergunning no. 5B binnen de gestelde grenzen (voor rekenigen geopend vóór 7 Juli 1945 maximaal 100.per week en voor rekeningen geopend na 7 Juli 1945 maximaal 100.— per twee weken) gebruik worden gemaakt ter be taling van schoenen en textiel, waarvoor een aankoopvergunning of textielpunten beschikbaar werden gesteld. Circ. 21—11. VOOR 26 SEPTEMBER 1945 ONTVANGEN PENSIOENBEDRAGEN (Algemeene vergunning no. 28). Zie Handleiding R.B. 811 no. 17 AI. Ook voor zoover de storting heeft plaats gehad bij het Staatsbedrijf der Posterijen zal, indien pensioengeld op de geldkaart is gestort, dit worden terugbetaald. Circ. 2111. LEDEN GROOTHANDEL IN OUDE MATERIALEN EN AFVAL STOFFEN. (Algemeene vergunning no. 14). Zie Handleiding R.B. 2210 no. 17 V. Dezp. aldpmppnp vordnnnind Je 4 rt «k.. J i i b. groothandelaren in oud papier; c. groothandelaren in gebroken glas; d. groothandelaren in oud rubber; e. groothandelaren in tweedehandsch verpakkingsglas, die zijn aan gesloten bij de Vakgroep „Groothandel oude materialen en afval stoffen"; f. thuis zittende opkoopers, die zich kunnen legitimeeren door een vergunning van het Rijksbureau voor oude materialen en afval stoffen. Voor de onder f. genoemden is het vrij te geven bedrag beperkt tot een maximum van 300. Ter herinnering diene dat volgens de algemeene vergunning 5/3 van het tegoed na kassluiting per 2 October 1945 naar vrije rekening mocht worden overgeschreven en wel in de eerste plaats ten laste van de girale rekening en voor zooveel deze niet toereikend is ten laste van de geblokkeerde rekening. Voor groep f. hierboven is het dus 1/3 van het tegoed per 2 October na kassluiting met een maximum van 300. Circ. 21—11. VOORSCHOTHEFFING OP DEN OMSLAG OORLOGSSCHADE VAN MOLESTVERZEKERING-MAATSCHAPPIJEN. Vervallen Algemeene vergunning no. 22 (zie Handleiding R.B. 811 no. 17 AD). Vervangen door Algemeene vergunping no. 22 A. Rekeninghouders die betalingen moeten doen aan Onderlinge Molestverzekering-Maatschappijen wegens a. voorschotpremies en heffingen b. omslagen of naheffingen, dan wel voorschotten op omslagen en naheffingen, kunnen ten laste van hun geblokkeerde rekening overschrijvingen doen naar de geblokkeerde rekening van de Onderlinge Molestverzekering- Maatschappij. Van deze regeling zijn uitgezonderd de betalingen aan Vervoers- risico, aangesloten bij Centraal Beheer, terzake van transportverzeke ring-overeenkomsten. Overgelegd moet worden een declaratie van de Onderlinge Molest- verzekering-Maatschappij. Deze regeling geldt voorts alleen voor alle Maatschappijen, vereeni- gingen, stichtingen en instellingen, van welken aard of samenstelling ook, die zich al dan niet uitsluitend ten doel stellen oorlogsschade op onderlingen grondslag geheel of gedeeltelijk te dekken. Circ. 21—11. COUPONS. Zie Handleiding R.B. 2210 no. 13, bladz. 2. De voldoening van coupons, die vervallen zijn vóór 31 December 1944 en die op of na 15 November 1945 betaalbaar zijn gesteld, mag door den debiteur slechts worden verricht en door den crediteur slechts worden aangenomen door tusschenkomst van een bank. De tegenwaarde dezer coupons wordt geboekt op geblokkeerde rekening ten gunste van den rechthebbende. Circ. 21—11. DIVIDENDBEWIJZEN. Zie Handleiding R.B. 2210, bladz. 2, no. 14. De voldoening van dividendbewijzen, betrekking hebbende op een boekjaar, geëindigd vóór 31 Juli 1944 mag door den debiteur slechts worden verricht en door den crediteur slechts worden aangenomen door tusschenkomst van een bank. De tegenwaarde dezer dividend bewijzen wordt geboekt op geblokkeerde rekening ten gunste van den rechthebbende. Circ. 21—11. AFZONDERING GIRALE REKENING. Zie R.B. 2210, bladz. 1, no. 1 d (voor bedrijfsleven geldt niet grens 10.000.—) De eisch dat een verklaring moet worden overgelegd van de Kamer van Koophandel dat het bedrijf geen kleinbedrijf is in den zin van de 4 Vestigingswet Kleinbedrijf, is vervangen door de voorwaarde, dat een bedrijf wordt uitgeoefend, gerangschikt in de vierde, dan wel in een hoogere klasse van de schaal, bedoeld in art 19 van de Handels registerwet. Personen en zaken, die voor de afzondering van het girale gedeelte hunner rekening niet zijn gebonden aan de grens van 10.000. moeten dus thans een schriftelijke verklaring van de Kamer van Koop handel overleggen, dat zij in de 4de of hoogere klasse van de schaal, bedoeld in art. 19 der Handelsregisterwet zijn gerangschikt. Circ. 21—11. AFZONDERING OP GIRALE REKENING VAN HET TEGOED WEGENS 100.— BILJETTEN. Van het tegoed wegens ingeleverde bankbiljetten van 100.kan op girale rekening thans ook 25 pet. van het saldo per 2 October na kassluiting (dus niet van het saldo per 12 September) worden afgezon derd. Echter is vpor onze boerenleenbanken deze maatregel practisch niet uit te voeren. Het geval is namelijk dat het bedrag, gevormd door die 25 pet. verminderd moet worden met alle bedragen, die sinds 26 September 1945 van de geblokkeerde rekening bij de bank, waar de honderdjesrekening wordt aangeboden, krachtens algemeene of bijzondere vergunning van de Nederlandsche Bank zijn vrijgegeven. Het is reeds een geweldig werk om dit uit te zoeken, doch waneer men bedenkt, dat de bedragen krachtens bij het besluit Deblokkee ring 1945 gegeven vrijstellingen (belasting, loonen, 100.— per week aan personen, die bepaalde beroepen uitoefenen enz.) weer niet moéten worden afgetrokken, blijkt wel, dat in de praktijk deze maat regel niet is na te leven.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1945 | | pagina 4