3 De Handleiding Deblokkeering In de Raiffeisen-Boden van 22 October en 8 November j.1. werd een zoo overzichtelijk mogelijke samenvatting gegeven van de achtereen volgens afgekomen voorschriften, verband houdende met de saneering van het geldwezen. Daarin werd tevens onder meer voor ieder der daarvoor in aan merking komende gevallen de volgorde aangegeven, waarin de be schikking in contanten (of de overschrijving) ten laste van het girale resp. het geblokkeerde tegoed (incl. de beschikking over een debet rekening) diende te geschieden. VT Door de mededeeling van de Nederlandsche Bank (zie onze circu laire van 17 November j.1.) dat met ingang van 16 November 1945 het beschikken over rekeningen krachtens de door haar uitgegeven Algemeene Vergunningen voor het meerendeel dezer vergunningen voortaan aldus moet geschieden, dat eerst wordt beschikt over het girale tegoed en daarna over het geblokkeerde tegoed, is de aanvan kelijk aangegeven volgorde thans in vele gevallen anders geworden, zoodat de handleiding en de daarbij behoorende overzichten geen ]uist beeld meer geven van de nieuwe situatie, tenzij meerdere wijzigingen worden aangebracht. Feitelijk diende dus een nieuwe handleiding met nieuwe overzichten te worden samengesteld. Meerdere algemeene vergunningen en enkele bepalingen van het besluit deblokkeering 1945 (resp. van de op grond van dit besluit gegeven aanvulliffgsbeschikkingen) zullen echter zeer binnenkort (wij denken bijv. aan den meermalen genoemden datum van 16 December 1945) geheel vervallen of al dan met in gewijzigden vorm opnieuw voor een bepaalden tijd geldend worden verklaard. Wij meenen daarom in de gegeven omstandigheden het beste te doen door thans slechts in het kort een opsomming te geven van de nieuwe algemeene vergunningen en de wijzigingen in de bestaande voorschriften sedert het verschijnen van de laatste Raiffeisen-Bode (dd. 8 November j.1.). Zoo spoedig mogelijk, vermoedelijk in de tweede helft van December zal in de Raiffeisen-Bode een nieuwe handleiding verschijnen. De aanvullingen en- wijzigingen komen op het volgende neer Nieuwe Algemeene Vergunningen ar koopers van BOOMKWEEKERIJ-PRODUCTEN. (Algemeene vergunning no. 35). Ten laste van de girale rekening en voor zooveel het saldo op girale rekening niet voldoende is, ten laste van de geblokkeerde rekening of ten laste van de rekening van een bestaand of te openen (resp. te verhoogen) crediet van koopers van boomkweekerij-producten, die lid zijn van de Vakgroep Groothandel in boomkweekerij-producten te 's-Gravenhage of als boomkweekerij zijn georganiseerd bij het Bedrijf schap voor Sierteeltproducten te 's-Gravenhage, kunnen overschrijvin gen worden gedaan ter betaling van boomkweekerij-producten. De ver- kooper moet eveneens op dezelfde wijze zijn aangesloten of geor ganiseerd. Ontvangt de Bank een dergelijke overschrijving -ten gunste van de rekening van een cliënt, dan moet een bedrag tot en met 5,000. op vrije rekening van den cliënt worden geboekt en het meerdere op girale rekening. Op de overschrijvingsopdracht is te vermelden „algemeene vergunning no. 35". Kooper moet overleggen a. schriftelijk bewijs dat hij in 1945 aangesloten was bij de vak groep Groothandel in boomkweekerij-producten te 's Graven- hage of georganiseerd was bij het Bedrijfschap voor Sierteelt producten te 's-Gravenhage; b. een contra-nota, waarop de leverantie van boomkweekerij- producten is gespecificeerd; verklaren a. dat hij de koopprijs is schuldig gebleven; b. dat de betaling plaats vindt terzake van leverantie als gespe cificeerd op de hierboven onder b. genoemde contra-nota; c. dat hij behoudens een bedrag, benoodigd voor normaal kas beheer, niet beschikt over giraal tegoed. Form. no. 306/35. AQ. GROOTHANDELAREN IN VISCH, SCHAAL- EN SCHELP DIEREN. (Algemeene vergunning no. 36; geldig tot 1 Jan. 1946). Ten laste van de girale rekening en voor zooveel het saldo op girale rekening niet voldoende is, ten laste van de geblokkeerde rekening of ten laste van de rekening van een bestaand of te openen (resp. te verhoogen) crediet van koopers van visch, schaal- en schelpdieren, die als leden zijn aangesloten bij a. de Vakgroep Groothandel in Visch te 's-Gravenhage; b. de Ondervakgroep Visch en Conservenfabrieken te 's-Graven- hage, kunnen overschrijvingen worden gedaan voor de betaling van door hen gekochte visch, schaal- en schelpdieren, bij 1. de veilingen 2. door de Vakgroep Groothandel in visch ingestelde verdeel- commissies 3. de N.V. Expeditie van de IJmuider Vischhandel-vereeniging. Kooper moet overleggen a. schriftelijk bewijs, dat hij in 1945 georganiseerd was als hier boven onder a. en b. aangegeven b. een rekening of nota, waarop de leverantie van-de visch, schaal de ddU AlnJinrnn ic rï oc nori fi O O OV t\ b. dat de betaling plaats vindt terzake van de leverantie als ge specificeerd op de hiervoren onder b. genoemde nota; c. dat hij niet over giraal tegoed beschikt. Zijn de vereischte bewijsstukken en de verklaring overgelegd, dan dient het aankoopbedrag te worden overgeschreven op de bank rekening van de betrokken veiling enz. (zie 1, 2 en 3 hiervoren ge noemd) ten gunste van de rekening van den aanvoerder. Ontvangt de Bank een dergelijke overschrijving ten gunste van de rekening van een cliënt, dan moet een bedrag tot en met 1.000.— op vrije rekening van dien cliënt worden geboekt en het meerdere op girale rekening. In verband met de omstandigheid dat per reis 1000.op vrije rekening van den verkooper mag worden overgeschreven, zullen de Veilingen enz. wel het totale bedrag, voor elke reis per aanvoerder verschuldigd, in één keer dienen over te maken. Form. no. 307/36. Circ. 12—11 AR. LEDEN VAKGROEP ONROERENDE ZAKEN EN RENT MEESTERS. (Algemeene vergunning no. 37). Leden van de Vakgroep Onroerende Zaken en Rentmeesters kunnen ten laste hunner geblokkeerde rekening overschrijvingen doen naar de geblokkeerde rekening van cliënten en naar rekeningen van Rijks-, Provinciale- en Gemeentecomptabelen. Voorwaarde: Bij de overschrijving moeten de leden van de Vakgroep Onroerende Zaken en Rentmeesters schriftelijk verklaren dat de overschrijving geschiedt tot overmaking van gelden, die zij (de leden van de Vakgroep Onroerende Zaken en Rentmeesters) vóór 26 September 1945 van anderen onder zich hadden. Form. no. 308/37. Circ. 1311. AS. KOOPERS VAN GRANEN, ZADEN EN PEULVRUCHTEN. (Algemeene vergunning no. 38). Ten laste van de girale rekening en voor zooveel het saldo op girale rekening niet voldoende is, ten laste van de geblokkeerde rekening of ten laste van de rekening van een bestaand of te openen (resp. te verhoogen) crediet van koopers van granen, zaden en peulvruchten, die lid zijn van de Vakgroep Groothandel in granen te Rotterdam, kunnen overschrijvingen worden gedaan ter betaling van bij telers gekochte, eigen geteelde granen, zaden en peulvruchten. Kooper moet overleggen a. schriftelijk bewijs dat hij in 1945 als lid was aangesloten of ge organiseerd bij de Vakgroep Groothandel in Granen; b. een afrekening of nota, waarop de leverantie van granen, zaden en peulvruchten is gespecificeerd; verklaren: a. dat hij de koopprijs is schuldig gebleven b. dat de betaling plaats vindt terzake van de leverantie als ge specificeerd op de hierboven onder b. genoemde afrekening of nota c. dat hij niet beschikt over giraal tegoed. Zijn de bewijsstukken en de verklaring overgelegd, dan dient de ver schuldigde koopsom ten laste van de girale rekening en voor zooveel het saldo op girale rekening niet voldoende is, ten laste van de geblokkeerde rekening (resp. debetrekening) te worden overgeschre ven ten gunste van de girale rekening van den verkooper. De bank, bij welke de overschrijving ten gunste van den verkooper binnenkomt, mag van de binnenkomende bedragen maximaal 2500 (vóór 21 November was dit maximum 5000.hetgeen vóór dien datum naar vrije rekening is geboekt boven 2500.kan blijven staan) op vrije rekening van den verkooper overschrijven, terwijl het restant op de girale rekening van den verkooper blijft. Het maximum van 2500.— geldt niet per overschrijving, doch is het totaal dat op grond van deze algemeene vergunning op vrije rekening mag worden geboekt. y Op het overschrijvingsformulier moet vermeld worden algemeene vergunning no. 38". Form. 309/38. Wijzigingen in bestaande algemeene vergunningen en bepalingen van het besluit Deblokkeering 1945 Zie de circulaires van 17 en 21 November 1945. Door de Nederlandsche Bank is bepaald dat met ingang van 16 November 1945 het beschikken over rekeningen krachtens de door haar uitgegeven Algemeene Vergunningen (met uitzondering van de nos. 1, 11, 15, 20, 22, 27, 33 en 37) aldus moet geschieden, dat eerst wordt beschikt over het girale tegoed. Eerst indien en voor zooveel het saldo op girale rekening niet toereikend is, mag worden beschikt over het geblokkeerde tegoed. Voor de uitvoering der Algemeene Vergunningen is thans niet meer vereischt, dat in de eerste plaats wordt beschikt over betaalmiddelen of vrij tegoed. Een uitzondering moet echter te dien aanzien worden gemaakt voor de Algemeene Vergunning no. 5B (Levensonderhoud van natuurlijke personen, die ingezetenen zijn). Bij deze Algemeene Vergunning blijft de verklaring vereischt dat men niet over betaalmiddelen of vrij tegoed beschikt. Deze betalingen kunnen derhalve niet worden gedaan voor zooveel de aanvrager over betaalmiddelen of vrij tegoed beschik ken kan. Voor de hierboven gemelde Algemeene Vergunningen nos. 1, 11, 15, 20, 22, 27, 33 en 37 blijft gelden dat deze onder alle omstandigheden ten laste van het geblokkeerde tegoed plaats vinden. Ook de betaling van lo. loonen, salarissen, pensioenen, wachtgelden en lijfrenten tot het

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1945 | | pagina 3