DE EFFECTENREGISTRATIE 2 Bij het besluit F 272 is thans de nieuwe regeling voor de effecten registratie afgekondigd, welke regeling op belangrijke punten afwijkt van de oorspronkelijke regeling, zooals die was opgenomen in het be sluit Herstel Rechtsverkeer. Goede trouw. Een zeer belangrijk punt is wel dit, dat voor effecten aan toonder, die in het regelmatige beursverkeer zijn verkregen, de goede trouw wordt verondersteld aanwezig te zijn. Dit beteekent dat degeen die kan aantoonen, dat hij de effecten welke door hem ter registratie worden aangeboden, door hem op de normale wijze door tusschen- komst van een lid van de Vereeniging voor den Effectenhandel zijn aangekocht, wordt geacht deze stukken te goeder trouw te hebben verkregen, zoodat wanneer een derde aanspraak op deze stukken maakt, deze zal moeten aantoonen, dat zij door den tegenwoordigen eigenaar niet te goeder trouw zijn verkregen, een aantooning die niet zoo heel gemakkelijk zal slagen. Welke effecten moeten worden geregistreerd lo. alle binnenlandsche effecten, dit zijn effecten die ten laste van binnen het Rijk (Nederland, Nederlandsch-Indië, Suriname of Cura9ao) gevestigde publiekrechtelijke of privaatrechtelijke al dan niet rechtspersoonlijkheid bezittende lichamen zijn uit gegeven 2o. a. alle buitenlandsche effecten, die zich binnen het Koninkrijk (Nederland. Nederlandsch-Indië, Suriname en Cura^ao) be vinden b. alle buitenlandsche effecten, die zich buiten het Koninkrijk bevinden, ook wanneer de tegenwoordige bezitter ingezetene is, dan wel ten name of ten behoeve van een ingezetene aldaar zijn gedeponeerd. Inlevering der effecten. De tegenwoordige bezitter alsmede iedere feitelijke houder van een effect is verplicht hetzelve in de macht van de afdeeling effecten registratie te brengen. De inlevering geschiedt door het couponblad van het effect in te leveren bij een inleveringskantoor. Is het effect niet voorzien van een couponblad of kan het couponblad niet van het effect worden ge scheiden, dan wordt het geheele effect ingeleverd. Bevindt het effect (couponblad) zich bij het einde van den inleve ringstermijn in o p e n bewaargeving of pand bij een inleveringskantoor, dan wordt het geacht van rechtswege te zijn ingeleverd. Voor zooveel noodig wijzen wij er op dat de Centrale Bank inleveringskantoor is. Aanmelding. Elke bezitter van één of meer effecten is verplicht op een door den Minister van Financiën te bepalen wijze en binnen een door hem te bepalen termijn aanmelding te doen van zijn geheele bezit aan effecten. Tot dezelfde aanmelding is tevens verplicht de feitelijke houder der effecten, voor zoover hem niet binnen een door den Minister van Financiën te bepalen termijn is gebleken dat de bezitter zelf de stukken heeft aangemeld. Effecten van vijanden. Onder vijanden te verstaan vijandelijke staten, onderdanen van vijandelijke staten en personen, als bedoeld in art. 6, lid 1, van het besluit vijandelijk vermogen. GIRO-VERKEER (Vervolg van blz. 1) Wij vleien ons echter niet met de hoop dat deze maatregel DE op lossing uit de vele moeilijkheden zoowel bij de banken als bij de Centrale zal brengen, maar zullen met belangstelling de ontwikkeling volgen. Mocht geen verlichting van beteekenis komen, dan zullen er meer ingrijpende maatregelen moeten worden genomen, waaronder in de eerste plaats o.i. in aanmerking zal moeten komen het vrij maken van de girale rekeningen. Hierdoor slechts zal de animo om te gireeren aanmerkelijk minder worden. Men zal het vreemd vinden, dat wij dit toejuichen, terwijl wij in principe voorstanders zijn van het giroverkeer. Toch is dit niet zoo verwonderlijk omdat wij ervan overtuigd zijn, dat een giroverkeer dat hokt, de slechtste reclame is welke men zich denken kan. Alleen een vlot giro-verkeer, waarbij de opdrachtgever er op rekenen kan dat zijn crediteur binnen ten hoogste enkele dagen bericht ontvangt van de overschrijving, zal genade vinden bij het bedrijfsleven. Werken er factoren, waardoor dat zij het buiten eigen schuld niet mogelijk is, zoodat achterstand ontstaat, dan is alle propaganda voor het giro verkeer vruchteloos. Een ieder, die kennis draagt dat effecten aan vijanden toebehooren of zich in handen van vijanden bevinden, dan wel aan of ten gunste van een vijand zijn afgegeven, is verplicht binnen een door den Minister van Financiën te bepalen termijn en op de door dezen aangegeven wijze aangifte te doen onder opgave van alle hem bekende bijzonder heden. Naar het buitenland overgedragen effecten. Dezelfde verplichting geldt ten aanzien van zoowel binnenlandsche als buitenlandsche effe&ten, die op of na 10 Mei 1940 aan of ten gunste van een niet-ingezetene van het Koninkrijk zijn afgegeven. Een ieder, die hiermede bekend is, moet daarvan aangifte doen. Het is onverschillig of de niet-ingezetene al dan niet als vijand is te be schouwen. Effecten in onderpand. Als een bank effecten in onderpand heeft, dan zal zij deze effecten eveneens dienen aan te melden onder opgaTe van het tijdstip en de wijze, waarop zij het pandrecht op die stukken heeft verkregen. Deze aangifte dient eveneens te geschieden binnen een door den Minister te bepalen termijn op de door hem te bepalen wijze. Hervatting van den effectenhandel. Binnen de grenzen van de door de afdeeling Effectenregistratie te geven voorschriften kunnen effecten ook reeds voordat over den eigendom daarvan is beslist, worden verkocht en geleverd door tusschenkomst van het kantoor, waarbij het effect is ingeleverd. De opbrengst wordt gestort op geblokkeerde rekening ten name van dengene, die het effect heeft ingeleverd bij het inleve ringskantoor of door tusschenkomst van dit inleveringskantoor bij eenig ander inleveringskantoor. Over het geblokkeerde tegoed mag niet worden beschikt dan met bijzondere of algemeene toestemming van de afdeeling Effecten registratie, totdat over de erkenning van het recht van den inleveraar is beslist. Worden uit het geblokkeerde tegoed met toestemming van de afdee ling Effectenregistratie andere effecten aangekocht, dan zijn deze stukken op dezelfde wijze geblokkeerd. Wordt de bezitter, die heeft verkocht niet als eigenaar erkend, dan krijgt de Staat of de in zijn bezit herstelde vroegere eigenaar een voorrecht op dit geblokkeerde tegoed om daarop de door hem ge leden schade te verhalen. Deze schade wordt bepaald op de waarde, die het effect had ten tijde der beslissing van niet-erkenning. Tevens heeft de Staat of de in zijn recht herstelde vroegere bezitter voor recht op andere ten name van den inleveraar ingeleverde effecten of de opbrengst daarvan. N.B. Ons is gebleken, dat vele Boerenleenbanken de coupon- en dividendbladen van de effecten hunner cliënten verzamelen, teneinde deze, zoodra men meent nagenoeg alles ontvangen te hebben, in één post aan de Centrale Bank ter registratie toe te zenden. Dringend wordt verzocht, ter voorkoming van opeenhooping van werkzaamheden, niet tot „verzamelen" over te gaan, doch ons de stukken direct na ontvangst toe te zenden. Beleening van Effecten In onze circulaire van 11 October j.1. op pag, 3 deelden wij mede, dat verpanding van effecten weer mogelijk was. Het schijnt noodig nog eenige toelichtingen te geven. Deze credietverleening is alleen toegestaan indien de liquiditeits positie van den aanvrager dit noodzakelijk maakt, dus wanneer dc aanvrager niet over betaalmiddelen of eenig tegoed (vrij, giraal of geblokkeerd) bij een boerenleenbank of andere bankinstelling beschikt. Is aan deze voorwaarde voldaan, dan kan voorschot of crediet tegen onderpand van effecten worden verleend. Wij wijzen er echter met nadruk op, dat dit pandrecht slechts geldig is, indien en voor zoover bij de komende effectenregistratie zal blijken 'dat degeen, die de effec ten in onderpand heeft gegeven, daarvan eigenaar was of althans bevoegd was over de effecten te beschikken. Reeds uit dezen hoofde zijn effecten al niet het meest gewenschte onderpand. Voorloopig heeft men eigenlijk alleen zekerheid voor zoo- Ver de verpander reeds vóór 10 Mei 1940 de eigendom der effecten had verworven en daarvan sedert dien onafgebroken eigenaar is gebleven. Dit zal dan aan de hand van de aankoopnota's moeten worden aan getoond. Voorts bestaat omtrent de koersen der effecten al zeer weinig zeker heid. Het verdient in ieder geval aanbeveling bij de waardebepaling van effecten de grootst mogelijke voorzichtigheid in acht te nemen. Wij geven dan ook den goeden raad, alvorens effecten in onder pand worden genomen, zich met ons in verbinding te stellen.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'De Raiffeisen-bode' (CCRB) | 1945 | | pagina 2